Advance Course ผู้นำนวัตกรรมสร้างความไว้วางใจด้วยการโค้ช

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Leadership / ผู้นำนวัตกรรมสร้างความไว้วางใจด้วยการโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาตัวเองด้วยคุณค่าความเป็นผู้นำ (Leadership Value) ที่สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร (Core Value) จะทำให้เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย โดยการใช้คุณค่าในตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมาย (Proactive Working) ในฐานะหัวหน้างานด้วยการคิดประเภทต่างๆ ทำให้มองที่ภาพรวมทางความคิด (Holistic Thinking) มากกว่าเฉพาะที่ปัญหาอุปสรรคเท่านั้น โดยการลงรายละเอียดและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างแม่นยำ เพื่อลดข้อผิดพลาดและความสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Damage) เป็นการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

การสื่อสารเชิงบวกสร้างทีมเวิร์คคุณภาพ เป็นการเรียนรู้และเข้าใจทีมงานที่คุณค่าของบุคคล ใช้หลักการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับความคิดที่แตกต่าง เปิดใจรับฟัง (Mutual Respect) ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างผลลัพธ์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้คุณค่าความเป็นผู้นำ (Leadership Value) ให้สอดคล้องกับการทำงานและการบริหารทีมงานได้ใน Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการโค้ชคุณค่าทีมงาน (Value Coaching) ให้ทีมงานบรรลุผลการปฏิบัติงาน (Performance)
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในการทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการสร้างทีมเวิร์คคุณภาพโดยใช้การสื่อสารและการรับฟังซึ่งกันและกันเป็นแนวทางปฏิบัติ
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเองเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ผู้นำนวัตกรรมสร้างคุณค่าให้ทีมงาน (Leadership base on Trust)
       หลักการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking)
       การพัฒนาคุณค่าความเป็นผู้นำ (Leadership Value)
       คุณลักษณะของผู้นำที่มีคุณภาพ
       เทคนิคการสร้างคุณค่าให้ทีมงาน
       Workshop :การพัฒนาคุณค่าความเป็นผู้นำของตัวเอง
 การโค้ชคุณค่าทีมงานในฐานะผู้นำ (Leader as a Value Coach)
      
ความหมาย นิยามการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       ทักษะการโค้ชคุณค่าทีมงาน
       กระบวนการโค้ชด้วยคุณค่า
       Role Playing : การโค้ชด้วยคุณค่าสร้างผลงาน
 ทักษะการทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมาย (Proactive Working)
       หลักการสำคัญของการทำงานเชิงรุก
       การวางแผนงานพิชิตเป้าหมาย (Planning for Target)
       หลักการคิดประเภทต่างๆ
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
       การมอบหมายงานและการติดตามงาน
       Workshop :กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
       กรณีศึกษา :การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
 การสื่อสารเชิงบวกสร้างทีมเวิร์คคุณภาพ
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
       การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานด้วยสมอง 4 ส่วน
       การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       เทคนิคการใช้คำถามและการฟังเชิงรุก
       การสร้างทีมเวิร์คคุณภาพขององค์กร
       Workshop :การสื่อสารเชิงรุกภายในทีม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ความเป็นผู้นำทักษะการโค้ชสร้างนวัตกรรม

แสดงความคิดเห็น