หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำนวัตกรรมสร้างความไว้วางใจด้วยการโค้ช - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำนวัตกรรมสร้างความไว้วางใจด้วยการโค้ช

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาตัวเองด้วยคุณค่าความเป็นผู้นำ (Leadership Value) ที่สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร (Core Value) จะทำให้เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย โดยการใช้คุณค่าในตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมาย (Proactive Working) ในฐานะหัวหน้างานด้วยการคิดประเภทต่างๆ ทำให้มองที่ภาพรวมทางความคิด (Holistic Thinking) มากกว่าเฉพาะที่ปัญหาอุปสรรคเท่านั้น โดยการลงรายละเอียดและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างแม่นยำ เพื่อลดข้อผิดพลาดและความสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Damage) เป็นการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

การสื่อสารเชิงบวกสร้างทีมเวิร์คคุณภาพ เป็นการเรียนรู้และเข้าใจทีมงานที่คุณค่าของบุคคล ใช้หลักการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับความคิดที่แตกต่าง เปิดใจรับฟัง (Mutual Respect) ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างผลลัพธ์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้คุณค่าความเป็นผู้นำ (Leadership Value) ให้สอดคล้องกับการทำงานและการบริหารทีมงานได้ใน Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการโค้ชคุณค่าทีมงาน (Value Coaching) ให้ทีมงานบรรลุผลการปฏิบัติงาน (Performance)
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในการทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการสร้างทีมเวิร์คคุณภาพโดยใช้การสื่อสารและการรับฟังซึ่งกันและกันเป็นแนวทางปฏิบัติ
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเองเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ผู้นำนวัตกรรมสร้างคุณค่าให้ทีมงาน (Leadership base on Trust)
       หลักการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking)
       การพัฒนาคุณค่าความเป็นผู้นำ (Leadership Value)
       คุณลักษณะของผู้นำที่มีคุณภาพ
       เทคนิคการสร้างคุณค่าให้ทีมงาน
       Workshop :การพัฒนาคุณค่าความเป็นผู้นำของตัวเอง
 การโค้ชคุณค่าทีมงานในฐานะผู้นำ (Leader as a Value Coach)
      
ความหมาย นิยามการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       ทักษะการโค้ชคุณค่าทีมงาน
       กระบวนการโค้ชด้วยคุณค่า
       Role Playing : การโค้ชด้วยคุณค่าสร้างผลงาน
 ทักษะการทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมาย (Proactive Working)
       หลักการสำคัญของการทำงานเชิงรุก
       การวางแผนงานพิชิตเป้าหมาย (Planning for Target)
       หลักการคิดประเภทต่างๆ
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
       การมอบหมายงานและการติดตามงาน
       Workshop :กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
       กรณีศึกษา :การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
 การสื่อสารเชิงบวกสร้างทีมเวิร์คคุณภาพ
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
       การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานด้วยสมอง 4 ส่วน
       การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       เทคนิคการใช้คำถามและการฟังเชิงรุก
       การสร้างทีมเวิร์คคุณภาพขององค์กร
       Workshop :การสื่อสารเชิงรุกภายในทีม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง