คอร์สฝึกอบรม ผู้นำนวัตกรรมสร้างความไว้วางใจด้วยการโค้ช

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้นำนวัตกรรมสร้างความไว้วางใจด้วยการโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาตัวเองด้วยคุณค่าความเป็นผู้นำ (Leadership Value) ที่สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร (Core Value) จะทำให้เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย โดยการใช้คุณค่าในตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมาย (Proactive Working) ในฐานะหัวหน้างานด้วยการคิดประเภทต่างๆ ทำให้มองที่ภาพรวมทางความคิด (Holistic Thinking) มากกว่าเฉพาะที่ปัญหาอุปสรรคเท่านั้น โดยการลงรายละเอียดและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างแม่นยำ เพื่อลดข้อผิดพลาดและความสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Damage) เป็นการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

การสื่อสารเชิงบวกสร้างทีมเวิร์คคุณภาพ เป็นการเรียนรู้และเข้าใจทีมงานที่คุณค่าของบุคคล ใช้หลักการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับความคิดที่แตกต่าง เปิดใจรับฟัง (Mutual Respect) ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างผลลัพธ์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้คุณค่าความเป็นผู้นำ (Leadership Value) ให้สอดคล้องกับการทำงานและการบริหารทีมงานได้ใน Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการโค้ชคุณค่าทีมงาน (Value Coaching) ให้ทีมงานบรรลุผลการปฏิบัติงาน (Performance)
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในการทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการสร้างทีมเวิร์คคุณภาพโดยใช้การสื่อสารและการรับฟังซึ่งกันและกันเป็นแนวทางปฏิบัติ
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเองเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ผู้นำนวัตกรรมสร้างคุณค่าให้ทีมงาน (Leadership base on Trust)
       หลักการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking)
       การพัฒนาคุณค่าความเป็นผู้นำ (Leadership Value)
       คุณลักษณะของผู้นำที่มีคุณภาพ
       เทคนิคการสร้างคุณค่าให้ทีมงาน
       Workshop :การพัฒนาคุณค่าความเป็นผู้นำของตัวเอง
 การโค้ชคุณค่าทีมงานในฐานะผู้นำ (Leader as a Value Coach)
      
ความหมาย นิยามการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       ทักษะการโค้ชคุณค่าทีมงาน
       กระบวนการโค้ชด้วยคุณค่า
       Role Playing : การโค้ชด้วยคุณค่าสร้างผลงาน
 ทักษะการทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมาย (Proactive Working)
       หลักการสำคัญของการทำงานเชิงรุก
       การวางแผนงานพิชิตเป้าหมาย (Planning for Target)
       หลักการคิดประเภทต่างๆ
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
       การมอบหมายงานและการติดตามงาน
       Workshop :กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
       กรณีศึกษา :การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
 การสื่อสารเชิงบวกสร้างทีมเวิร์คคุณภาพ
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
       การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานด้วยสมอง 4 ส่วน
       การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       เทคนิคการใช้คำถามและการฟังเชิงรุก
       การสร้างทีมเวิร์คคุณภาพขององค์กร
       Workshop :การสื่อสารเชิงรุกภายในทีม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ความเป็นผู้นำทักษะการโค้ชสร้างนวัตกรรม

แสดงความคิดเห็น