หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำบริหารงานเชิงรุกและพัฒนาทีมงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Proactive Management And Leadership Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำบริหารงานเชิงรุกและพัฒนาทีมงาน (Proactive Management And Leadership Development)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management Mindset) เป็นการทำให้ผู้บริหารมีแนวความคิดและรูปแบบการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งของตัวเอง ทีมงานและองค์กร โดยเชื่อมโยงเรื่องต่างๆ อย่างครบวงจร


การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างครบเครื่อง เพื่อทำให้ผู้นำมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานและสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกัน บรรลุเป้าหมายขององค์กร


ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สร้างผลการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทำให้เป็นที่ยอมรับจากทีมงานในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจแทนทีมงานได้


ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Leadership Development) ใช้การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 4 แบบ มาใช้ในการจูงใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากบุคคลรอบข้าง


การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในฐานะผู้นำ ต้องตระหนักรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset และพัฒนาตัวเองจากความเป็นผู้นำแบบ Fixed Mindset ให้กลายเป็นผู้นำแบบ Growth Mindset อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดและวิธีการในการบริหารงานเชิงรุก ที่สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องสำคัญขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเข้าใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลที่สามารถบริหารจัดการเชิงรุก ได้ด้วยตัวเอง และสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ คุณลักษณะและคุณสมบัติของตัวเอง ในฐานะผู้นำ 3 เก่ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้นำ 3 เก่ง อย่างละเอียดจนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คุณลักษณะของการเป็นผู้นำแบบ Growth Mindset กับการทำงานสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีและนำไปพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำต่อไปได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารจัดการเชิงรุกในฐานะผู้นำ
    การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management Mindset)
        กรอบความคิดการบริหารจัดการแบบองค์รวม
        สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของตัวเอง
        เรื่องสำคัญขององค์กรที่ต้องรู้และเข้าใจ
        การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
        Workshop : การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก
    การพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้จัดการเชิงรุก
        การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
        การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development)
        การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
        การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
        การโค้ชทีมงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Coaching Skill)
        กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นผู้จัดการเชิงรุก
        Role Playing : การโค้ชทีมงานให้เป็นคนโปรแอกทีฟ
    การบริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
        การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
        การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน
        การพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
        การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
        Role Playing : การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน
    ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Leader Change)
        สำรวจแนวความคิดเรื่อง "การเปลี่ยนแปลง"
         ความท้าทายของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
        การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
        การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
        Workshop : การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
     กรณีศึกษา : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง


Day II : การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง
    การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง
        ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
        ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development)
        ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset)
        หลักการบริหารคนสร้างผลงาน (Performance Management)
        Workshop : กำหนดกรอบความคิดในการพัฒนาตัวเอง
    ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
        หลักการพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์
        ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
        ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
        ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
        การบริหารงานจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
        Workshop : กำหนดแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
        กรณีศึกษา : การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
    ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์รอบทิศทาง (Leadership Development)
        ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
        การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้า)
        การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงาน)
        การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง (ลูกน้อง)
        การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
        Workshop : การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
     การพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำ Growth Mindset
        ผู้นำ Fixed Mindset V.S. ผู้นำ Growth Mindset
        การเป็นหัวหน้างานที่มี Growth Mindset
        การโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
        การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
        Workshop : ผู้นำ Growth Mindset กับการพัฒนาทีมงาน
      การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง