หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำบริหารงานเชิงรุกและพัฒนาทีมงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Proactive Management And Leadership Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำบริหารงานเชิงรุกและพัฒนาทีมงาน (Proactive Management And Leadership Development)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management Mindset) เป็นการทำให้ผู้บริหารมีแนวความคิดและรูปแบบการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งของตัวเอง ทีมงานและองค์กร โดยเชื่อมโยงเรื่องต่างๆ อย่างครบวงจร


การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างครบเครื่อง เพื่อทำให้ผู้นำมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานและสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกัน บรรลุเป้าหมายขององค์กร


ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สร้างผลการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทำให้เป็นที่ยอมรับจากทีมงานในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจแทนทีมงานได้


ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Leadership Development) ใช้การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 4 แบบ มาใช้ในการจูงใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากบุคคลรอบข้าง


การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในฐานะผู้นำ ต้องตระหนักรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset และพัฒนาตัวเองจากความเป็นผู้นำแบบ Fixed Mindset ให้กลายเป็นผู้นำแบบ Growth Mindset อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดและวิธีการในการบริหารงานเชิงรุก ที่สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องสำคัญขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเข้าใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลที่สามารถบริหารจัดการเชิงรุก ได้ด้วยตัวเอง และสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ คุณลักษณะและคุณสมบัติของตัวเอง ในฐานะผู้นำ 3 เก่ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้นำ 3 เก่ง อย่างละเอียดจนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คุณลักษณะของการเป็นผู้นำแบบ Growth Mindset กับการทำงานสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีและนำไปพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำต่อไปได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารจัดการเชิงรุกในฐานะผู้นำ
    การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management Mindset)
        กรอบความคิดการบริหารจัดการแบบองค์รวม
        สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของตัวเอง
        เรื่องสำคัญขององค์กรที่ต้องรู้และเข้าใจ
        การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
        Workshop : การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก
    การพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้จัดการเชิงรุก
        การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
        การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development)
        การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
        การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
        การโค้ชทีมงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Coaching Skill)
        กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นผู้จัดการเชิงรุก
        Role Playing : การโค้ชทีมงานให้เป็นคนโปรแอกทีฟ
    การบริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
        การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
        การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน
        การพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
        การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
        Role Playing : การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน
    ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Leader Change)
        สำรวจแนวความคิดเรื่อง "การเปลี่ยนแปลง"
         ความท้าทายของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
        การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
        การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
        Workshop : การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
     กรณีศึกษา : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง


Day II : การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง
    การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง
        ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
        ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development)
        ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset)
        หลักการบริหารคนสร้างผลงาน (Performance Management)
        Workshop : กำหนดกรอบความคิดในการพัฒนาตัวเอง
    ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
        หลักการพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์
        ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
        ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
        ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
        การบริหารงานจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
        Workshop : กำหนดแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
        กรณีศึกษา : การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
    ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์รอบทิศทาง (Leadership Development)
        ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
        การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้า)
        การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงาน)
        การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง (ลูกน้อง)
        การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
        Workshop : การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
     การพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำ Growth Mindset
        ผู้นำ Fixed Mindset V.S. ผู้นำ Growth Mindset
        การเป็นหัวหน้างานที่มี Growth Mindset
        การโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
        การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
        Workshop : ผู้นำ Growth Mindset กับการพัฒนาทีมงาน
      การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ