หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Situation Adaptive Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อย่างมีคุณภาพ (Effective Situation Adaptive Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ (VUCA World) ทำให้เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถคาดเดาได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีทั้งเกิดผลกระทบด้านดีและด้านที่เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ในสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้องค์กรสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปได้ต่อไป ผู้นำปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จึงเป็นบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
      อบรม สัมมนา Volatility (ความผันผวน)
      อบรม สัมมนา Uncertain (ความไม่แน่นอน)
      อบรม สัมมนา Complex (ความซับซ้อน)
      อบรม สัมมนา Ambiguous (ความคลุมเครือ)
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถในการปรับตัวได้ จะตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง จัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง และทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล
ผู้นำตามสถานการณ์มีความสามารถในการจัดการตัวเองให้สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาทีมงานตามคุณลักษณะของบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมทำให้บุคลากรแต่ละบุคคลเกิดผลกระทบและไม่สามารถปรับตัวเองได้ทัน ผู้นำตามสถานการณ์สามารถที่จะช่วยพัฒนาทีมงานตามสิ่งที่เกิดขึ้นและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กร ด้วยกรอบความคิดของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการปรับตัวเองและทีมงานให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยแนวความคิดใหม่ๆ จัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้บริบทการพัฒนาทีมงานตามสถานการณ์ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคคลได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ใช้ความเป็นผู้นำบริหารสถานการณ์ให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ (VUCA World)
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤต (Crisis Situation)
      อบรม สัมมนา การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารตามสถานการณ์
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Leader Change)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
      อบรม สัมมนา ความท้าทายของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop : การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
การพัฒนากรอบความคิดการเป็นผู้นำปรับตัวได้ (Adaptive Leadership)
      อบรม สัมมนา การตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กร
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองตามสถานการณ์
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (Emotional Quotient : EQ)
      อบรม สัมมนา การสอนให้พนักงานจัดการการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างกรอบความคิดผู้นำปรับตัวตามสถานการณ์
ผู้นำตามสถานการณ์กับการพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา ผู้จัดการ (Manager) V.S. ผู้นำ (Leader)
      อบรม สัมมนา การจัดแบ่งสไตล์การนำทีมของผู้จัดการ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมงานตามคุณลักษณะของบุคคล
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership)
      อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำ
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง