หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำผู้รับใช้ Servant Leadership สร้างคุณค่าให้ทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Servant Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำผู้รับใช้ Servant Leadership สร้างคุณค่าให้ทีมงาน (Servant Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเป็นผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership) ให้ความสำคัญกับทีมงาน โดยให้บุคลากรในทีมงานเป็นศูนย์กลาง เล็งเห็นศักยภาพและคุณค่าที่อยู่ในแต่ละบุคคล มุ่งเน้นการทำให้บุคลากรเติบโตใน Style ของตัวเอง สามารถเกื้อหนุนให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ปฏิบัติงานด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต สร้างการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่ปรับเปลี่ยนตัวเองและช่วยพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำผู้รับใช้ ให้ความสำคัญกับทักษะต่างๆดังนี้.....
      การเป็นผู้ฟังเชิงลึกที่ดี
      การเข้าใจและกระตุ้นให้กำลังใจ
      การจูงใจด้วยพลังเชิงบวก
      การทำงานแบบเรียนรู้ร่วมกัน
      การพัฒนาให้ทีมงานเติบโต
 ผู้นำผู้รับใช้ ใช้เทคนิคการโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็งของบุคลากรภายในทีม ทำให้มองเห็นคุณค่าในตัวเอง มีกรอบความคิดแบบเติบโต ในสถานการณ์ที่อยู่ในสภาวะลำบากได้ด้วยตัวเอง มีเทคนิคในการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช เช่น การ์ดรูปภาพ และ เรื่องเล่าสร้างแนวคิด ทำให้บุลากรมองเห็นตัวเองแล้วเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในคุณลักษณะของผู้รับใช้ (Servant Leadership) และประยุกต์ใช้กับทีมงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการเป็นผู้นำที่เข้าใจทีมงานอย่างลึกซึ้ง มองทีมงานเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้ทีมงานเติบโตด้วยศักยภาพของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติการจริง โดยใช้เทคนิคการโค้ชในรูปแบบต่างๆจนเกิดความเข้าใจ และสมารถนำไปใช้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมไปกับทีมงานในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ใช้แรงจูงใจให้ทีมงานยอมรับแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาผู้นำให้ทีมงานเป็นศูนย์กลาง
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำผู้รับใช้
      อบรม สัมมนา ความหมายของการเป็นผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership)
      อบรม สัมมนา บทบาทผู้จัดการ V.S. บทบาทผู้นำ
      อบรม สัมมนา ผู้นำสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเชื่อมั่นในตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้งกรอบความคิดการเป็นผู้นำ
การพัฒนาทักษะการเป็น Servant Leadership
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้ฟังเชิงลึกที่ดี (Active & Deep Listening)
      อบรม สัมมนา การเข้าใจและกระตุ้นให้กำลังใจ (Empathy & Sympathy)
      อบรม สัมมนา การจูงใจด้วยพลังเชิงบวก (Persuasion)
      อบรม สัมมนา การทำงานแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาให้ทีมงานเติบโต (People Development)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การพัฒนาทักษะการเป็น Servant Leadership
ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมงาน (Adaptive Leadership)
      อบรม สัมมนา ผู้นำ Fixed Mindset V.S. ผู้นำ Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงาน
การโค้ชทีมงานที่คุณค่าและจุดแข็ง (Value & Strength Coaching)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชให้เห็นคุณค่าในตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชให้โค้ชชี่มี Growth Mindset
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ การ์ดรูปภาพ ให้โค้ชชี่สำรวจตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ เรื่องเล่า สร้างแนวความคิด
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการโค้ชที่คุณค่าของทีมงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง