หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวกกับการสื่อสารพัฒนาทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Communication for Positive Power Leader)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวกกับการสื่อสารพัฒนาทีมงาน (Communication for Positive Power Leader)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการในการพัฒนาผู้นำพลังเชิงบวกให้ความสำคัญกับ 5 เรื่องหลัก ดังนี้ ............................
1. การบริหารทีมงานด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
2. การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานด้วยธรรมชาติของสมอง (Brain Working)
3. การทำให้ทีมงานมีพลังด้วยเทคนิคการสื่อสารกับสมอง (NLP)
4. การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
5. การทำให้ทีมงานมีหัวใจบริการ (Service Mindset)

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Development) ด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ด้วยบทบาทที่สอดคล้องกับ “ผู้นำ” แทน “หัวหน้างาน” ช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ในการใช้การเป็นผู้นำในตัวเอง พัฒนาตัวเองและทีมงานด้วยบทบาทของผู้นำ สามารถเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ (Fixed Mindset) ของตัวเองได้แล้วปรับเปลี่ยนตัวเองลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดีการพัฒนาการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection) เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของผู้นำในการทำให้ทีมงานเกิดความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดี เกิดผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของการสื่อสารที่ดีและมีคุณภาพ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำต้องใช้ในการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

การประยุกต์ใช้หลักการสื่อสารในฐานะผู้นำ สามารถดำเนินการได้อย่างหลากหลาย เพราะบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา และเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดทีมงานมากที่สุด จึงต้องประยุกต์ใช้การสื่อสารกับทักษะต่างๆ ดังนี้....วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถนำหลักการไปพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำพลังเชิงบวกได้ด้วยตัวเอง ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดีในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคร่วมกับทีมงาน และแสดงให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนแก่นของการสื่อสารที่ดี และการประยุกต์ใช้การสื่อสารกับเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเอง ใน Style ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารในฐานะผู้นำในสถานการณ์เสมือนจริงต่างๆด้วยตัวเอง ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการสำคัญของการเป็น “ผู้นำพลังเชิงบวก”
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
      อบรม สัมมนา การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development) ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดในฐานะผู้นำ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของผู้นำ
แก่นสำคัญของการสื่อสารที่มีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา แนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
      อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารผิดพลาด
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา Workshop : ประเด็นสำคัญของการสื่อสารที่ดี
การประยุกต์ใช้หลักการสื่อสารในฐานะผู้นำ
      อบรม สัมมนา การนำเสนอและเสนอแนวความคิดเห็น (Presentation)
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล (Delegation)
      อบรม สัมมนา การสอนงาน (Coaching)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Feedback)
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา Role Playing : การนำหลักการไปใช้จริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง