คอร์สฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ตระหนักรู้ในตัวเอง เข้าใจทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มองเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องท้าทายความสามารถในฐานะผู้นำ สามารถนำตัวเองและจูงใจทีมงานให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Development) เพื่อทำให้การบริหารจัดการงานและเพิ่มงานมีประสิทธิผล ใช้หลักการบริหารด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) โดยการจูงใจให้สร้างผลงานด้วยตัวเอง กระตุ้นให้ใช้ศักยภาพของตัวเอง (Coaching) บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง และให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection) อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง (Team Spirit) มีความสุขในการทำงานร่วมกัน

 กระบวนการพัฒนาตัวเองตามสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้จัดการต้องมองเห็นกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน จะทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ตัวเองกับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมจูงใจทีมงานให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำ
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองในทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการโค้ช ที่ทำให้ทีมงานมีสมรรถนะ (Competency) ที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลงานบรรลุเป้าหมายได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองใหม่ ให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างมั่นใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : ผู้นำตัวเองและผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู้ตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยกรอบความคิด (Mindset) 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของตัวเอง 
       การเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วย Brain Base 
       การเรียนรู้และเข้าใจ กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล 
       การเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการทำงานของสมองของมนุษย์ 
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองเชิงบวก (NLP) 
       Workshop:การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีด้วยตัวเอง 
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Leader Change) 
       ความท้าทายของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมงาน 
       การทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
       Workshop:การทำให้ทีมงานบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
       กรณีศึกษา: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในฐานะผู้จัดการ 
       กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
       การสร้างการตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง 
       การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) 
       การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
       การบริหารจัดการทีมกับการเปลี่ยนแปลง 
       Workshop :กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา 
       บันไดของภาวะผู้นำ 5 ระดับ 
       ความท้าทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ 
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในฐานะผู้นำ 
       เทคนิคการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ 
       Workshop :สร้างแนวทางการเอาชนะความคิดเชิงลบของตัวเอง 

Day II : การบริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach) 
       การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน 
       การจูงใจให้ทีมงานสร้างผลการปฏิบัติงาน 
       Workshop:กำหนดแนวทางสร้างทีมคุณภาพด้วยตัวเอง 
การบริหารจัดการช่องว่างระหว่างวัย (เจียระไน Gen Y : Generation Gap) 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y ในฐานะหัวหน้า 
       สร้างความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y (จับถูก) 
       Workshop :ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองใหม่ 
       Role Playing:การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช 
การเป็นผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช 
       หลักการสำคัญของผู้บริหารในฐานะโค้ช (To Be Executive Coach) 
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill) 
       การโค้ชสร้างสมดุลชีวิตและผลปฏิบัติงาน (Life & Performance Coaching) 
       Role Playing :ดำเนินการโค้ชตาม GROW Model 
ผู้นำ.....สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน 
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) 
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ 
       การบริหารรูปแบบการทำงานเป็นทีม 
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work) 
       Workshop :กำหนดแนวทางการบริหารทีมงานของคุณ 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำพลังเชิงบวกทีมเวิร์คภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น