หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ตระหนักรู้ในตัวเอง เข้าใจทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มองเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องท้าทายความสามารถในฐานะผู้นำ สามารถนำตัวเองและจูงใจทีมงานให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Development) เพื่อทำให้การบริหารจัดการงานและเพิ่มงานมีประสิทธิผล ใช้หลักการบริหารด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) โดยการจูงใจให้สร้างผลงานด้วยตัวเอง กระตุ้นให้ใช้ศักยภาพของตัวเอง (Coaching) บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง และให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection) อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง (Team Spirit) มีความสุขในการทำงานร่วมกัน

 กระบวนการพัฒนาตัวเองตามสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้จัดการต้องมองเห็นกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน จะทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ตัวเองกับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมจูงใจทีมงานให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำ
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองในทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการโค้ช ที่ทำให้ทีมงานมีสมรรถนะ (Competency) ที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลงานบรรลุเป้าหมายได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองใหม่ ให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างมั่นใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : ผู้นำตัวเองและผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู้ตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยกรอบความคิด (Mindset) 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของตัวเอง 
       การเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วย Brain Base 
       การเรียนรู้และเข้าใจ กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล 
       การเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการทำงานของสมองของมนุษย์ 
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองเชิงบวก (NLP) 
       Workshop:การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีด้วยตัวเอง 
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Leader Change) 
       ความท้าทายของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมงาน 
       การทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
       Workshop:การทำให้ทีมงานบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
       กรณีศึกษา: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในฐานะผู้จัดการ 
       กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
       การสร้างการตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง 
       การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) 
       การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
       การบริหารจัดการทีมกับการเปลี่ยนแปลง 
       Workshop :กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา 
       บันไดของภาวะผู้นำ 5 ระดับ 
       ความท้าทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ 
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในฐานะผู้นำ 
       เทคนิคการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ 
       Workshop :สร้างแนวทางการเอาชนะความคิดเชิงลบของตัวเอง 

Day II : การบริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach) 
       การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน 
       การจูงใจให้ทีมงานสร้างผลการปฏิบัติงาน 
       Workshop:กำหนดแนวทางสร้างทีมคุณภาพด้วยตัวเอง 
การบริหารจัดการช่องว่างระหว่างวัย (เจียระไน Gen Y : Generation Gap) 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y ในฐานะหัวหน้า 
       สร้างความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y (จับถูก) 
       Workshop :ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองใหม่ 
       Role Playing:การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช 
การเป็นผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช 
       หลักการสำคัญของผู้บริหารในฐานะโค้ช (To Be Executive Coach) 
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill) 
       การโค้ชสร้างสมดุลชีวิตและผลปฏิบัติงาน (Life & Performance Coaching) 
       Role Playing :ดำเนินการโค้ชตาม GROW Model 
ผู้นำ.....สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน 
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) 
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ 
       การบริหารรูปแบบการทำงานเป็นทีม 
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work) 
       Workshop :กำหนดแนวทางการบริหารทีมงานของคุณ 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง