คอร์สฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ให้เป็น “ผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Power Leader)” เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปัจจุบัน เพราะผู้นำจะมีผลต่อพฤติกรรมของทีมงาน ดังคำพูดที่ว่า
“ทีมงานเป็นอย่างไร......ก็เพราะผู้นำ!”
 หลักการในการพัฒนาผู้นำพลังเชิงบวกให้ความสำคัญกับ 5 เรื่องหลัก ดังนี้...
    1. การบริหารทีมงานด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
    2. การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานด้วยธรรมชาติของสมอง (Brain Working)
    3. การทำให้ทีมงานมีพลังด้วยเทคนิคการสื่อสารกับสมอง (NLP)
    4. การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
    5. การทำให้ทีมงานมีหัวใจบริการ (Service Mindset)
 การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน เป็นคุณลักษณะหลักของผู้นำพลังเชิงบวก เพื่อทำให้ทีมงานสามารถมีแนวความคิดเชิงบวกกับสถานการณ์ต่างๆ โดยการเปลี่ยนความหมายให้เป็นเชิงบวกและจดจ่อกับเรื่องที่ดีในการทำงาน เช่น
     รับโจทย์การทำงานที่ยาก เป็น การได้ทำงานที่ท้าทาย
     มองปัญหา/อุปสรรค เป็น การได้โอกาสในการพัฒนาตัวเอง
     ยอมรับกับสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาด เป็น การได้เรียนรู้เพิ่มเติม
          (เป็นต้น)
 ผู้นำพลังเชิงบวกใช้จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในการพัฒนาทีมงาน โดยการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการให้ความสำคัญกับทุกคน สร้างการสื่อสารที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทีมงานเกิดผลลัพธ์ของงานและมีความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์
 
เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถนำหลักการไปพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำพลังเชิงบวกได้ด้วยตัวเอง ตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดีในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคร่วมกับทีมงาน และแสดงให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงานและบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน EQ ได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสารและใช้การจูงใจทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการเป็น “ผู้นำพลังเชิงบวก”
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
       การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
       เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development) ของตัวเอง
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
       หลุมพรางทางความคิดในฐานะผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
       Workshop : กำหนดแนวทางเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีให้ทีมงาน
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบด้วย EQ
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการทำงาน
       กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       การเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
       เทคนิคการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี
       เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       การบริหารทีมงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
       Workshop : กำหนดสิ่งที่จะนำไปพัฒนาทีมงาน
 การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : NLPทัศนคติเชิงบวกภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น