หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Positive Power Leader)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ให้เป็น ผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Power Leader)”เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปัจจุบัน เพราะผู้นำจะมีผลต่อพฤติกรรมของทีมงาน ดังคำพูดที่ว่า 
“ทีมงานเป็นอย่างไร......ก็เพราะผู้นำ!” 
หลักการในการพัฒนาผู้นำพลังเชิงบวกให้ความสำคัญกับ 5 เรื่องหลัก ดังนี้
      1. การบริหารทีมงานด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      2. การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานด้วยธรรมชาติของสมอง (Brain Working)
      3. การทำให้ทีมงานมีพลังด้วยเทคนิคการสื่อสารกับสมอง (NLP)
      4. การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
      5. การทำให้ทีมงานมีหัวใจบริการ (Service Mindset)
การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน เป็นคุณลักษณะหลักของผู้นำพลังเชิงบวก เพื่อทำให้ทีมงานสามารถมีแนวความคิดเชิงบวกกับสถานการณ์ต่างๆ โดยการเปลี่ยนความหมายให้เป็นเชิงบวกและจดจ่อกับเรื่องที่ดีในการทำงาน เช่น 
       รับโจทย์การทำงานที่ยาก เป็น การได้ทำงานที่ท้าทาย
       มองปัญหา/อุปสรรค เป็น การได้โอกาสในการพัฒนาตัวเอง
       ยอมรับกับสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาด เป็น การได้เรียนรู้เพิ่มเติม 
    (เป็นต้น)
ผู้นำพลังเชิงบวกใช้จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในการพัฒนาทีมงาน โดยการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการให้ความสำคัญกับทุกคน สร้างการสื่อสารที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทีมงานเกิดผลลัพธ์ของงานและมีความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถนำหลักการไปพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำพลังเชิงบวกได้ด้วยตัวเอง ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดีในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคร่วมกับทีมงาน และแสดงให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงานและบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน EQ ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสารและใช้การจูงใจทีมงาน ให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความสุขในการทำงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการเป็น “ผู้นำพลังเชิงบวก”
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
       การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
       เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development) ของตัวเอง
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
       หลุมพรางทางความคิดในฐานะผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
       Workshop : กำหนดแนวทางเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง

การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีให้ทีมงาน
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบด้วย EQ
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการทำงาน
       กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       การเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
       เทคนิคการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี
       เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       การบริหารทีมงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
       Workshop : กำหนดสิ่งที่จะนำไปพัฒนาทีมงาน

การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารทีมงานผู้นำพลังเชิงบวกภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น