หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Positive Power Leader)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ให้เป็น ผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Power Leader)”เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปัจจุบัน เพราะผู้นำจะมีผลต่อพฤติกรรมของทีมงาน ดังคำพูดที่ว่า 
“ทีมงานเป็นอย่างไร......ก็เพราะผู้นำ!” 
หลักการในการพัฒนาผู้นำพลังเชิงบวกให้ความสำคัญกับ 5 เรื่องหลัก ดังนี้
      1. การบริหารทีมงานด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      2. การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานด้วยธรรมชาติของสมอง (Brain Working)
      3. การทำให้ทีมงานมีพลังด้วยเทคนิคการสื่อสารกับสมอง (NLP)
      4. การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
      5. การทำให้ทีมงานมีหัวใจบริการ (Service Mindset)
การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน เป็นคุณลักษณะหลักของผู้นำพลังเชิงบวก เพื่อทำให้ทีมงานสามารถมีแนวความคิดเชิงบวกกับสถานการณ์ต่างๆ โดยการเปลี่ยนความหมายให้เป็นเชิงบวกและจดจ่อกับเรื่องที่ดีในการทำงาน เช่น 
       รับโจทย์การทำงานที่ยาก เป็น การได้ทำงานที่ท้าทาย
       มองปัญหา/อุปสรรค เป็น การได้โอกาสในการพัฒนาตัวเอง
       ยอมรับกับสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาด เป็น การได้เรียนรู้เพิ่มเติม 
    (เป็นต้น)
ผู้นำพลังเชิงบวกใช้จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในการพัฒนาทีมงาน โดยการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการให้ความสำคัญกับทุกคน สร้างการสื่อสารที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทีมงานเกิดผลลัพธ์ของงานและมีความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถนำหลักการไปพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำพลังเชิงบวกได้ด้วยตัวเอง ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดีในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคร่วมกับทีมงาน และแสดงให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงานและบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน EQ ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสารและใช้การจูงใจทีมงาน ให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความสุขในการทำงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการเป็น “ผู้นำพลังเชิงบวก”
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
       การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
       เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development) ของตัวเอง
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
       หลุมพรางทางความคิดในฐานะผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
       Workshop : กำหนดแนวทางเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง

การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีให้ทีมงาน
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบด้วย EQ
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการทำงาน
       กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       การเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
       เทคนิคการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี
       เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       การบริหารทีมงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
       Workshop : กำหนดสิ่งที่จะนำไปพัฒนาทีมงาน

การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารทีมงานผู้นำพลังเชิงบวกภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น