หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การพัฒนาหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ให้เป็น ผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Power Leader)” เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปัจจุบัน เพราะผู้นำจะมีผลต่อพฤติกรรมของทีมงาน ดังคำพูดที่ว่า
“ทีมงานเป็นอย่างไร ก็เพราะผู้นำ!”
หลักการในการพัฒนาผู้นำพลังเชิงบวกให้ความสำคัญกับการบริหารทีมงานด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) และการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ เป็นภารกิจที่สำคัญของผู้นำทุกคนในองค์กร เพราะกลุ่มบุคคลที่จะนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น เป็นทีมงานระดับปฏิบัติการที่ต้องการการช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาและจูงใจให้มีขวัญกำลังใจตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถนำหลักการไปพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำพลังเชิงบวกได้ด้วยตัวเอง ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดีในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคร่วมกับทีมงาน และแสดงให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน Class และการสร้างกรณีศึกษาด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการเป็นผู้นำพลังเชิงบวก
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
      อบรม สัมมนา Mindset คือ “ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม”
      อบรม สัมมนา หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา Small group discussion/Dialogue : สนทนาสร้างความเข้าใจผู้นำพลังเชิงบวก
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
      อบรม สัมมนา ผู้นำ (Leader) V.S. ผู้จัดการ (Manager)
      อบรม สัมมนา ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
      อบรม สัมมนา แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
      อบรม สัมมนา Brainstorm/World Cafe : ระดมความคิดรูปแบบผู้นำที่ดี
ผู้นำในฐานะโค้ชพัฒนาทีมงาน (Leader as a Coach)
      อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา Role play/Case Study : สวมบทบาทผู้นำในฐานะโค้ช
การประยุกต์การพัฒนาทีมงานกับเหตุการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงาน (On The Job)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาด้านคุณค่า (Value)
      อบรม สัมมนา Experiment/Writing : กิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีกรอบความคิด (mindset) การเข้าใจตัวเองและสามารถทำงานสอดคล้องกับทีมได้ดีขึ้นทันที
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีกระบวนการอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมดีขึ้นทันที
4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการฟังที่ดีในการอยู่ร่วมกันเป็นทีมให้เกิดทีมเวิร์ค
5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้การทำงานเป็นทีมร่วมกัน

กระบวนการสร้างการเรียนรู้ของหลักสูตร
1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เลือกเรียนสิ่งที่จะนำไปใช้ทันที
2. การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์จริงที่เพื่อนมี
3. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
      อบรม สัมมนา Facilitative Training and Coaching
      อบรม สัมมนา Training and Group Coaching
      อบรม สัมมนา Dialogue and Reflection
4. ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์
5. กิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองและทีม


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม