คอร์สฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ

หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำพลังเชิงบวก แบ่งออกได้เป็น
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
       คุณสมบัติของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
       การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
       ผู้นำ 360 องศารอบทิศทาง
 ผู้นำพลังเชิงบวก พัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive) ทำงานเชิงรุก (Proactive Working) และบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)

 การพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพในฐานะผู้นำ เพื่อให้บุคลากรประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการปฏิบัติงาน การสอนงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ และการให้ความช่วยเหลือเชิงที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

 การเป็นผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน ทำให้ทีมประสบความสำเร็จด้วยการเรียนรู้และเข้าใจทีมงาน บริหารทีมงานด้วยความเข้าอก เข้าใจ พัฒนาทีมงานที่จุดเด่นของบุคลากร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเอง เข้าใจทีมงานและพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดให้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) มีกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นผู้นำพลังเชิงบวกได้ด้วย Style ของตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาทีมงานที่สอดคล้องกับความต้องการ และทำให้ทีมงานบรรลุผลปฏิบัติงานของตัวเองได้
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับองค์กร และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ
 การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
       Mindset คือ “ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม”
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       Workshop : สรุปแนวความคิดด้วยหลักการต่างๆ
 คุณสมบัติของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
       การเป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)
       การทำงานเชิงรุกประสบความสำเร็จ (Proactive Working)
       การจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ เข้าใจซึ่งกันและกัน
       การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
       Workshop : กำหนดคุณสมบัติของผู้นำ Style ตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (PDCA)
       การมอบหมายงานและการให้คำปรึกษา (Delegation & Supervise)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
       Workshop : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
       กรณีศึกษา : ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
 การพัฒนาความเป็นผู้นำ 360 องศา
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้า)
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงาน)
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง (ลูกน้อง)
       Workshop : การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา 
       กรณีศึกษา : การเป็นผู้นำ 360 องศารอบทิศทาง

Day II
: การพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ
 เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
       
ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
 การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิผล
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน
       Workshop : สรุปแนวความคิดของตัวเอง
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       การติดตามงานที่เป้าหมายและผลลัพธ์อย่างชัดเจน
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
       การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษา (Counseling)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 ผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
       ปัญหาหลักที่เป็นสาเหตุทำให้ “ทีมไม่เวิร์ค”
       การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารทีมงาน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พลังเชิงบวกสร้างทีมงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น