คอร์สฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมเวิร์ค เพิ่มคุณค่า

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมเวิร์ค เพิ่มคุณค่า

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ทีมงานเป็นอย่างไร ก็เพราะผู้นำ!”

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ให้เป็น “ผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Power Leader)” เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปัจจุบัน เพราะผู้นำจะมีผลต่อพฤติกรรมของทีมงาน ดังคำพูดที่ว่า
หลักการในการพัฒนาผู้นำพลังเชิงบวกให้ความสำคัญกับ 5 เรื่องหลัก ดังนี้
     1. การบริหารทีมงานด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
     2. การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานด้วยธรรมชาติของสมอง (Brain Working)
     3. การทำให้ทีมงานมีพลังด้วยเทคนิคการสื่อสารกับสมอง (NLP)
     4. การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
     5. การทำให้ทีมงานมีหัวใจบริการ (Service Mindset)
การทำงานเป็นทีมหัวใจสำคัญที่ยิ่งใหญ่ช่วยส่งเสริมและนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ บุคคลมีความสามารถแต่ไม่ทำงานร่วมกันทีม ก็ไม่อาจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ดังนั้นการทำให้บุคคลในทีมช่วยกัน และร่วมมือกันโดยการทำงานเป็นทีมจึงเป็นบทบาทสำคัญของผู้นำทีมงานนั้น
ผู้นำไม่อาจสร้างทีมงานที่มีประสิทธิได้ ถ้าไม่ให้ความสำคัญกับทีมและทีมที่เวิร์คนั้นทุกคนในทีมต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมแทนที่จะเป็นเป้าหมายส่วนตัว ดังนั้นผู้นำจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทีม โดยที่ผู้นำต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเป็นคนแรกของทีม
ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ เป็นภารกิจที่สำคัญของผู้นำทุกคนในองค์กร เพราะกลุ่มบุคคลที่จะนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น เป็นทีมงานระดับปฏิบัติการที่ต้องการการช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาและจูงใจให้มีขวัญกำลังใจตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถนำหลักการไปพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำพลังเชิงบวกได้ด้วยตัวเอง ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดีในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคร่วมกับทีมงาน และแสดงให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองตามสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน Class และการสร้างกรณีศึกษาด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการเป็น “ผู้นำพลังเชิงบวก”
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก 
       การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) 
       เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP) 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development) ของตัวเอง
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
       หลุมพรางทางความคิดในฐานะผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
       Workshop : กำหนดแนวทางเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจทีมงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานประเภทต่างๆ
       ทักษะการโค้ชงาน (Coaching Skill) ทีมงาน
       กระบวนการการสอนงานสถานการณ์ต่างๆ
       Role Playing : การพัฒนาเทคนิคการสอนงานของตัวเอง
ภารกิจของผู้นำสร้างทีมเวิร์ค
       สร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทีม 
       กำหนดเป้าหมายร่วมกัน
       คุณค่าที่ทีมยึดถือ
       แนวทางปฏิบัติงาน
       การทำงานเป็นทีม
  การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พลังเชิงบวกภาวะผู้นำทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น