หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จด้วย Character Strengths - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จด้วย Character Strengths

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
 ผู้นำ (Leadership) มีความสำคัญในการทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จ ในคุณลักษณะความเป็นผู้นำในสไตล์ตัวเอง การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของจุดแข็ง (Character Strengths) ของตัวเอง และเลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และทีมงาน ก็จะทำให้สามารถพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้น
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของผู้นำประเภทต่างๆ เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของจุดแข็งทำให้เห็นภาพของผู้นำที่ใช้จุดแข็งต่างๆ จนเป็นเอกลักษณ์ของผู้นำ การเลือกใช้บทบาทของผู้นำประเภทใดกับสถานการณ์แบบไหน ก็จะทำได้อย่างเหมาะสม เพราะคุณลักษณะของจุดแข็ง 6 ประเภทหลัก จะมีอยู่ในผู้นำแต่ละประเภทที่มากน้อยต่างกันการถอดบทเรียนความสำเร็จในบทบาทของผู้นำกับสถานการณ์ต่างๆ ทำให้มองเห็นจุดแข็งของตัวเองที่สามารถนำมาใช้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่ดีและสามารถทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จในความเป็นตัวตนของเขาก็จะสามารถทำได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง เพราะผู้นำเลือกใช้คุณค่า (Value) ที่เหมาะกับบุคคลแต่ละประเภท

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเองทั้งคุณลักษณะของจุดแข็งและผู้นำประเภทต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในจุดแข็งของตัวเองทั้ง 24 ตัว พร้อมเรียนรู้การนำไปใช้ในฐานะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกฝนในการตระหนักรู้ตัวเองด้วยจุดแข็งร่วมกับเพื่อนๆ จนเกิดความเข้าใจความเป็นตัวตนของตัวเองชัดเจนมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำโดยยึดหลักของการใช้จุดแข็งของตัวเองเป็นหลักในการดำเนินการพัฒนาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การประเมินตัวเองด้วยแบบทดสอบ (VIA Character Strengths)
การประเมินตัวเองด้วยแบบทดสอบผู้นำ 8 แบบ (สถาบันพัฒนา)
การเรียนรู้และเข้าใจ VIA Character Strengths ของตัวเอง
     อบรม สัมมนา นิยามความหมายของ Character Strengths
     อบรม สัมมนา การจัดกลุ่มจุดแข็งหลัก 6 ประเภท
     อบรม สัมมนา การแบ่งระดับคุณค่าของตัวเอง 3 ระดับ
     อบรม สัมมนา กิจกรรม : การตระหนักรู้จุดแข็งของตัวเอง
     อบรม สัมมนา กิจกรรม : การประยุกต์ใช้จุดแข็งของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของผู้นำประเภทต่างๆ
     อบรม สัมมนา ผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Psychology Leadership)
     อบรม สัมมนา ผู้นำความเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
     อบรม สัมมนา ผู้นำเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership)
     อบรม สัมมนา ผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership)
     อบรม สัมมนา ผู้นำเน้นความสัมพันธ์ (Empathetic Leadership)
     อบรม สัมมนา กิจกรรม : จุดแข็ง (Character Strengths) กับความเป็นผู้นำของตัวคุณ
กรณีศึกษา : ถอดบทเรียนการเป็นผู้นำกับคุณลักษณะของจุดแข็ง
     อบรม สัมมนา กำหนดเหตุการณ์ที่คุณภาคภูมิใจในฐานะผู้นำ
     อบรม สัมมนา คุณเป็นผู้นำประเภทไหนบ้าง?
     อบรม สัมมนา คุณได้ใช้คุณลักษณะจุดแข็ง 1-5 อันดับเป็นอย่างไร?
     อบรม สัมมนา สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
กิจกรรม : การประยุกต์ใช้จุดแข็งกับสถานการณ์จริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม