หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำยุคดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Digital Leadership & Improvement Process)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำยุคดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Digital Leadership & Improvement Process)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำยุคดิจิทัล (Digital Leadership) เป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลและเทคโนโลยี สร้างการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกยุค VUCA World ด้วยการเป็นผู้นำแบบ VUCA
การใช้การผลักดันการทำงานด้วยการให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data Driven Working Process) สามารถปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ดำเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข ได้ทันทีด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
การทำให้บุคลากรให้ความสำคัญกับการรู้ข้อมูล (Data Literacy) และสร้างข้อมูล อย่างมีรูปแบบ (Data Structure) จะนำไปสู่ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ นำมาใช้กับการทำงานและเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ เพื่อทำให้องค์กรมีวัฒนธรรมในการใช้ดิจิทัลต่อไปในอนาคตวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในการเป็นผู้นำยุคดิจิทัล (Digital Leadership) ที่ใช้ข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลที่มีรูปแบบและการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางเชิงปฏิบัติการในการนำไปเพิ่มกระบวนการทำงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถทำให้บุคลากรปรับเปลี่ยนตัวเองและใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในการทำงานเป็นองค์กรที่ใช้ Digital ในการทำงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างแนวทางการเป็นผู้นำยุคดิจิทัล (Digital Leadership)
       ความหมายของ VUCA World
       ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแบบ VUCA
       ความท้าทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคลากรที่ผู้นำต้องรับรู้
       Workshop : สำรวจผลกระทบของ VUCA World ของตัวเอง
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามขั้นตอน (Process & Procedure)
       หลักคิดในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA)
       ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพ
       หลุมพรางสกัดกั้นการพัฒนาการทำงาน
       แนวคิดการทำงานแบบ PDCA เพิ่มประสิทธิภาพ
       กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยดิจิทัล
การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
       การใช้ Data Analytics for Digital Marketing
       การใช้ Data Analytics for Decision Making
       การใช้ Data Analytics for Business Strategy
       การใช้ Data Analytics for Innovation
       Workshop : การนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การใช้ Data สู่ การทำ Digital Transformation
       การเรียนรู้และเข้าใจการสร้าง Big Data
       การบริหารจัดการ Big Data อย่างเป็นระบบ
       การเปลี่ยน Data เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
       การสร้าง Ecosystem ด้วย Big Data
       กิจกรรม : การออกแบบ Big Data Strategy ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ