หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำยุคดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Digital Leadership & Improvement Process)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำยุคดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Digital Leadership & Improvement Process)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำยุคดิจิทัล (Digital Leadership) เป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลและเทคโนโลยี สร้างการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกยุค VUCA World ด้วยการเป็นผู้นำแบบ VUCA
การใช้การผลักดันการทำงานด้วยการให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data Driven Working Process) สามารถปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ดำเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข ได้ทันทีด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
การทำให้บุคลากรให้ความสำคัญกับการรู้ข้อมูล (Data Literacy) และสร้างข้อมูล อย่างมีรูปแบบ (Data Structure) จะนำไปสู่ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ นำมาใช้กับการทำงานและเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ เพื่อทำให้องค์กรมีวัฒนธรรมในการใช้ดิจิทัลต่อไปในอนาคตวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในการเป็นผู้นำยุคดิจิทัล (Digital Leadership) ที่ใช้ข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลที่มีรูปแบบและการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางเชิงปฏิบัติการในการนำไปเพิ่มกระบวนการทำงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถทำให้บุคลากรปรับเปลี่ยนตัวเองและใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในการทำงานเป็นองค์กรที่ใช้ Digital ในการทำงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างแนวทางการเป็นผู้นำยุคดิจิทัล (Digital Leadership)
       ความหมายของ VUCA World
       ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแบบ VUCA
       ความท้าทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคลากรที่ผู้นำต้องรับรู้
       Workshop : สำรวจผลกระทบของ VUCA World ของตัวเอง
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามขั้นตอน (Process & Procedure)
       หลักคิดในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA)
       ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพ
       หลุมพรางสกัดกั้นการพัฒนาการทำงาน
       แนวคิดการทำงานแบบ PDCA เพิ่มประสิทธิภาพ
       กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยดิจิทัล
การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
       การใช้ Data Analytics for Digital Marketing
       การใช้ Data Analytics for Decision Making
       การใช้ Data Analytics for Business Strategy
       การใช้ Data Analytics for Innovation
       Workshop : การนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การใช้ Data สู่ การทำ Digital Transformation
       การเรียนรู้และเข้าใจการสร้าง Big Data
       การบริหารจัดการ Big Data อย่างเป็นระบบ
       การเปลี่ยน Data เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
       การสร้าง Ecosystem ด้วย Big Data
       กิจกรรม : การออกแบบ Big Data Strategy ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร