หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมให้ทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Innovative Mindset Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมให้ทีมงาน (Innovative Mindset Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้นำยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมงานที่ศักยภาพของบุคลากรยุคใหม่ที่พร้อมรับนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการบริหารงานและพัฒนาทีมงานให้มี “กรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)” จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก
 การสร้างสมองนวัตกรรมและการตระหนักรู้เชิงนวัตกรรมอยู่เสมอ เป็นแนวทางที่จำเป็นต่อการบริหารงาน เพราะการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน ผู้นำจึงเป็นบุคลากรที่ต้องทำให้เกิดเวทีการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมให้มากที่สุด เพื่อให้บุคลากรสนุกกับการงาน แนวทางปฏบัติและผลงานเชิงนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น
 โค้ชเชิงนวัตกรรม (Innovative Coach) ใช้กระบวนการโค้ช เพื่อสร้างคุณค่านวัตกรรมให้ทีมงาน สามารถปฏิบัติงานด้วยการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ไขปัญหา บรรลุเป้าหมาย สร้างแนวทางใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ทำให้เกิดบรรยากาศของการคิดเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้นในองค์กร ส่งผลให้กลายเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” ในอนาคต
 ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรม ก็จะบริหารจัดการงานในเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง แล้วทำให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจกลายเป็น “ผู้นำเปลี่ยนรูป (Transformative Leadership)” เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างสภาวะความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมใน Style ของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การทำงานของตัวเองได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสร้างสมองเชิงนวัตกรรมให้กับทีมงาน เกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ในเรื่องของนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น
 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทีมงาน สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้อย่างมีความสุข
 เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชเชิงนวัตกรรม (Innovative Coach) ขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิดนวัตกรรม (Innovative Mindset)
      สำรวจแนวความคิดเรื่อง “คุณค่าเชิงนวัตกรรม” ของตัวเอง
      สมองนวัตกรรม สร้างได้อย่างไร?
      กรอบความคิดเชิงนวัตกรรม
      เทคนิคการสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม
      Workshop : กำหนดกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม
 ผู้นำสร้างการเปลี่ยนรูป (Transformational Leadership)
      คุณสมบัติของผู้นำสร้างการเปลี่ยนรูป
      ผู้นำกับการเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล (DISC)
      การสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) บริหารงาน
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      Role Playing : การจูงใจผู้อื่นด้วยภาษาของเขา
 การสร้างองค์กรนวัตกรรมด้วยคุณค่า (Innovative Value Organization)
      ความหมายนวัตกรรมเชิงลึก
      กระบวนการสร้างคุณค่านวัตกรรมให้ทีมงาน
      การพัฒนาการคิดนอกกรอบสู่นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง
      การประยุกต์ใช้ “การคิดเชิงนวัตกรรม” กับการทำงาน
      Workshop : การสร้างกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมให้ทีมงาน
 การบริหารและจัดการในฐานะโค้ชนวัตกรรม (Innovative Coach)
      การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงนวัตกรรม
      การพัฒนาแนวทางการบริหารเชิงนวัตกรรม
      การบริหารให้ทีมงานได้ตระหนักรู้เรื่องนวัตกรรม
      การสร้างเวทีการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมร่วมกัน
      Workshop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ