คอร์สฝึกอบรม ผู้นำสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมให้ทีมงาน

(Innovative Mindset Leadership) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / ผู้นำสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมให้ทีมงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้นำยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมงานที่ศักยภาพของบุคลากรยุคใหม่ที่พร้อมรับนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการบริหารงานและพัฒนาทีมงานให้มี “กรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)” จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก
 การสร้างสมองนวัตกรรมและการตระหนักรู้เชิงนวัตกรรมอยู่เสมอ เป็นแนวทางที่จำเป็นต่อการบริหารงาน เพราะการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน ผู้นำจึงเป็นบุคลากรที่ต้องทำให้เกิดเวทีการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมให้มากที่สุด เพื่อให้บุคลากรสนุกกับการงาน แนวทางปฏบัติและผลงานเชิงนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น
 โค้ชเชิงนวัตกรรม (Innovative Coach) ใช้กระบวนการโค้ช เพื่อสร้างคุณค่านวัตกรรมให้ทีมงาน สามารถปฏิบัติงานด้วยการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ไขปัญหา บรรลุเป้าหมาย สร้างแนวทางใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ทำให้เกิดบรรยากาศของการคิดเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้นในองค์กร ส่งผลให้กลายเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” ในอนาคต
 ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรม ก็จะบริหารจัดการงานในเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง แล้วทำให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจกลายเป็น “ผู้นำเปลี่ยนรูป (Transformative Leadership)” เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างสภาวะความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมใน Style ของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การทำงานของตัวเองได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสร้างสมองเชิงนวัตกรรมให้กับทีมงาน เกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ในเรื่องของนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น
 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทีมงาน สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้อย่างมีความสุข
 เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชเชิงนวัตกรรม (Innovative Coach) ขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิดนวัตกรรม (Innovative Mindset)
      สำรวจแนวความคิดเรื่อง “คุณค่าเชิงนวัตกรรม” ของตัวเอง
      สมองนวัตกรรม สร้างได้อย่างไร?
      กรอบความคิดเชิงนวัตกรรม
      เทคนิคการสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม
      Workshop : กำหนดกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม
 ผู้นำสร้างการเปลี่ยนรูป (Transformational Leadership)
      คุณสมบัติของผู้นำสร้างการเปลี่ยนรูป
      ผู้นำกับการเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล (DISC)
      การสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) บริหารงาน
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      Role Playing : การจูงใจผู้อื่นด้วยภาษาของเขา
 การสร้างองค์กรนวัตกรรมด้วยคุณค่า (Innovative Value Organization)
      ความหมายนวัตกรรมเชิงลึก
      กระบวนการสร้างคุณค่านวัตกรรมให้ทีมงาน
      การพัฒนาการคิดนอกกรอบสู่นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง
      การประยุกต์ใช้ “การคิดเชิงนวัตกรรม” กับการทำงาน
      Workshop : การสร้างกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมให้ทีมงาน
 การบริหารและจัดการในฐานะโค้ชนวัตกรรม (Innovative Coach)
      การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงนวัตกรรม
      การพัฒนาแนวทางการบริหารเชิงนวัตกรรม
      การบริหารให้ทีมงานได้ตระหนักรู้เรื่องนวัตกรรม
      การสร้างเวทีการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมร่วมกัน
      Workshop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Innovative Coachโค้ชเชิงนวัตกรรมMindset

แสดงความคิดเห็น