หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Adaptive Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทีมงาน (Adaptive Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และตระหนักรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวเองและทำให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์กรผู้นำรู้จักตัวเองและเข้าใจทีมงานด้วยกรอบความคิดที่ดี ทำให้เกิดการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำและทีมงาน สามารถพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงานและจูงใจให้ทีมงานจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้ผู้นำปรับตัวเอง (Adaptive Leadership) ด้วยการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเอง ปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ได้เป็นอย่างดี พร้อมสร้างผลลัพธ์ได้ในทุกๆสถานการวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดที่ดี (Growth Mindset) ในการบริหารจัดการตัวเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และทำให้ทีมงานจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการปฏิบัติกับความท้าทายขององค์กรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเป็นผู้นำพลังเชิงบวกพัฒนาทีมงานและเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยแนวคิดเชิงบวกและทำให้ทีมงานมีกรอบความคิดที่ดีในการทำงานในทุกๆสถานการณ์รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Leader Change)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
      อบรม สัมมนา ความท้าทายของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop : การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
การรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยกรอบความคิดที่ดี (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างผลการปฏิบัติงานด้วย Growth Mindset
การพัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
      อบรม สัมมนา การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R=O)
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (Emotional Quotient : EQ)
      อบรม สัมมนา การเป็นนักแก้ปัญหาด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางการปรับตัวด้วยตัวเอง
ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนาการเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as Coach)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน
      อบรม สัมมนา การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop : การทำให้ทีมงานเปลี่ยนแปลงตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง