Advance Course ผู้นำสร้างความสอดคล้องกับสถานการณ์และบุคคลที่แตกต่าง

(Situation Leader Dealing with Different People) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Leadership / ผู้นำสร้างความสอดคล้องกับสถานการณ์และบุคคลที่แตกต่าง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership With You) เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างาน ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถมีอิทธิพลด้านดี (Influence) ต่อทีมงาน ทำให้ทีมงานได้พัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผล
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวเองด้วยสมอง 4 ส่วนทำให้สามารถเข้าใจตัวเอง รู้จักผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันได้

ผู้นำในสไตล์ต่างๆ ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ และดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ (Situation) ปฏิบัติต่อบุคลากรให้เหมาะสมกับคุณลักษณะก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจตัวเอง รู้จักผู้อื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะผู้นำได้อย่างดี และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในสไตล์ตัวเอง แล้วปรับเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเข้าใจ เพื่อเป็นผู้นำตามสถานการณ์ต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติต่อทีมงาน ที่มีความแตกต่างได้อย่างสอดคล้องตรงตามลักษณะของบุคคล ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เจออยู่กับบุคคลที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวเอง (Know Yourself)
       การทำความเข้าใจสมอง 4 ส่วน 
       การรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นในความแตกต่าง 
       ผู้นำ Style ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของตัวเอง 
       คุณค่าที่เราให้ความสำคัญตามคุณลักษณะของเรา 
       Workshop : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำตามสถานการณ์ 
       การจัดแบ่งสถานการณ์ตามจุดประสงค์
       ประเด็นสำคัญที่ใช้จัดการกับสถานการณ์ 
       คุณสมบัติเด่นของผู้นำสไตล์ต่างๆ 
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง 
       Workshop : กำหนดสไตล์ผู้นำที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของคุณ 
       Role Playing : การแสดงบทบาทผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์
การบริหารจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่คุณค่าของเขา 
       การปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการ (Need) ของเขา 
       การบริหารจัดการที่คุณลักษณะตัวตนของเขา 
       การสอนงานให้ตรงศักยภาพของเขา 
       Role Playing : กิจกรรมตัดต่อกับบุคคลที่แตกต่างกัน
การประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการในฐานะผู้นำ 
       การกำหนดวิสัยทัศน์/เป้าหมายให้กับทีมร่วมกัน 
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้ทีมงาน 
       การพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงาน 
       การทำให้ทีมงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน 
       Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือในฐานะผู้นำ 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ความสอดคล้องการสื่อสารภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น