คอร์สฝึกอบรม ผู้นำสร้างความสอดคล้องกับสถานการณ์และบุคคลที่แตกต่าง

(Situation Leader Dealing with Different People) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้นำสร้างความสอดคล้องกับสถานการณ์และบุคคลที่แตกต่าง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership With You) เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างาน ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถมีอิทธิพลด้านดี (Influence) ต่อทีมงาน ทำให้ทีมงานได้พัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผล
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวเองด้วยสมอง 4 ส่วนทำให้สามารถเข้าใจตัวเอง รู้จักผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันได้

ผู้นำในสไตล์ต่างๆ ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ และดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ (Situation) ปฏิบัติต่อบุคลากรให้เหมาะสมกับคุณลักษณะก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจตัวเอง รู้จักผู้อื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะผู้นำได้อย่างดี และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในสไตล์ตัวเอง แล้วปรับเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเข้าใจ เพื่อเป็นผู้นำตามสถานการณ์ต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติต่อทีมงาน ที่มีความแตกต่างได้อย่างสอดคล้องตรงตามลักษณะของบุคคล ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เจออยู่กับบุคคลที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวเอง (Know Yourself)
       การทำความเข้าใจสมอง 4 ส่วน 
       การรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นในความแตกต่าง 
       ผู้นำ Style ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของตัวเอง 
       คุณค่าที่เราให้ความสำคัญตามคุณลักษณะของเรา 
       Workshop : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำตามสถานการณ์ 
       การจัดแบ่งสถานการณ์ตามจุดประสงค์
       ประเด็นสำคัญที่ใช้จัดการกับสถานการณ์ 
       คุณสมบัติเด่นของผู้นำสไตล์ต่างๆ 
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง 
       Workshop : กำหนดสไตล์ผู้นำที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของคุณ 
       Role Playing : การแสดงบทบาทผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์
การบริหารจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่คุณค่าของเขา 
       การปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการ (Need) ของเขา 
       การบริหารจัดการที่คุณลักษณะตัวตนของเขา 
       การสอนงานให้ตรงศักยภาพของเขา 
       Role Playing : กิจกรรมตัดต่อกับบุคคลที่แตกต่างกัน
การประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการในฐานะผู้นำ 
       การกำหนดวิสัยทัศน์/เป้าหมายให้กับทีมร่วมกัน 
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้ทีมงาน 
       การพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงาน 
       การทำให้ทีมงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน 
       Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือในฐานะผู้นำ 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ความสอดคล้องการสื่อสารภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น