หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำสร้างความสอดคล้องกับสถานการณ์และบุคคลที่แตกต่าง - หลักสูตร 1 วัน
(Situation Leader Dealing with Different People)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำสร้างความสอดคล้องกับสถานการณ์และบุคคลที่แตกต่าง (Situation Leader Dealing with Different People)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership With You) เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างาน ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถมีอิทธิพลด้านดี (Influence) ต่อทีมงาน ทำให้ทีมงานได้พัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผล
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวเองด้วยสมอง 4 ส่วนทำให้สามารถเข้าใจตัวเอง รู้จักผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันได้

ผู้นำในสไตล์ต่างๆ ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ และดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ (Situation) ปฏิบัติต่อบุคลากรให้เหมาะสมกับคุณลักษณะก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจตัวเอง รู้จักผู้อื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะผู้นำได้อย่างดี และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในสไตล์ตัวเอง แล้วปรับเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเข้าใจ เพื่อเป็นผู้นำตามสถานการณ์ต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติต่อทีมงาน ที่มีความแตกต่างได้อย่างสอดคล้องตรงตามลักษณะของบุคคล ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เจออยู่กับบุคคลที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวเอง (Know Yourself)
       การทำความเข้าใจสมอง 4 ส่วน 
       การรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นในความแตกต่าง 
       ผู้นำ Style ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของตัวเอง 
       คุณค่าที่เราให้ความสำคัญตามคุณลักษณะของเรา 
       Workshop : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำตามสถานการณ์ 
       การจัดแบ่งสถานการณ์ตามจุดประสงค์
       ประเด็นสำคัญที่ใช้จัดการกับสถานการณ์ 
       คุณสมบัติเด่นของผู้นำสไตล์ต่างๆ 
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง 
       Workshop : กำหนดสไตล์ผู้นำที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของคุณ 
       Role Playing : การแสดงบทบาทผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์
การบริหารจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่คุณค่าของเขา 
       การปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการ (Need) ของเขา 
       การบริหารจัดการที่คุณลักษณะตัวตนของเขา 
       การสอนงานให้ตรงศักยภาพของเขา 
       Role Playing : กิจกรรมตัดต่อกับบุคคลที่แตกต่างกัน
การประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการในฐานะผู้นำ 
       การกำหนดวิสัยทัศน์/เป้าหมายให้กับทีมร่วมกัน 
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้ทีมงาน 
       การพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงาน 
       การทำให้ทีมงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน 
       Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือในฐานะผู้นำ 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง