หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำสร้างพลังทีมเวิร์คสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(The Energy Team Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำสร้างพลังทีมเวิร์คสู่ความสำเร็จ (The Energy Team Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำที่มีพลังเชิงบวก (Positive Energy Leadership) สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยเติมพลังให้กับชีวิต การงาน และสร้างทีมให้เวิร์ค ด้วยพลังแห่งความคิดเชิงบวก นำทีมงานบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ
คุณลักษณะของผู้นำสร้างพลังทีมเวิร์คสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย.....
     - วิสัยทัศน์ที่ทรงพลัง (Powerful Vision)
     - กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
     - สร้างทีมงานให้มีความกระตือรือร้น (Energy Team)
     - ผู้นำแบบผู้รับไว้ (Servant Leadership)
     - เดินทางสู่เป้าหมายร่วมกัน (Planning for Target)
     - มีความสุขและสนุกกับการเดินทาง (Team Spirit)
การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค มุ่งเน้นการมีเป้าหมายร่วมกัน สื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจในความแตกต่าง ดึงพลังของตัวเอง เสริมพลังให้กับทีม บรรลุความสำเร็จด้วยความสุขร่วมกัน

 
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพของตัวเองด้วยการเข้าใจหลักพื้นฐานของพลังชีวิตและนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและทีมงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค บนความแตกต่างที่เกิดขึ้น สามารถสร้างแนวคิดใหม่ให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนากรอบความคิดการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ ดึงพลังเชิงบวกของตัวเอง และคุณค่าของทีมงานให้สร้างผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายด้วยการวางแผนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลร่วมกับทีมงานได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานของพลังชีวิต
    อบรม สัมมนา ความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับเป้าหมาย
    อบรม สัมมนา Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
    อบรม สัมมนา การสร้างผลลัพธ์ด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิด (E+R=O)
    อบรม สัมมนา การดึงศักยภาพของตัวเอง (Unleash Your Potential)
    อบรม สัมมนา กิจกรรม I : สร้างพลังชีวิตเชิงบวกของตัวเอง
การสร้างทีมงานให้มีความกระตือรือร้น (Energy Team)
    อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจบุคคล 4 แบบ
    อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
    อบรม สัมมนา การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
    อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีมเวิร์คบนความแตกต่าง (Team Spirit)
    อบรม สัมมนา กิจกรรม II : การทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน
การพัฒนาความเป็นผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership)
    อบรม สัมมนา ความหมายของการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้
    อบรม สัมมนา หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
    อบรม สัมมนา บทบาทผู้จัดการ V.S. บทบาทผู้นำ
    อบรม สัมมนา ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทีมงาน
    อบรม สัมมนา Workshop I : การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำ
การบรรลุเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม (How to Get Thing Done)
    อบรม สัมมนา ความหมายของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
    อบรม สัมมนา การวางแผนการทำงานอย่างมีความสุข
    อบรม สัมมนา การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA)
    อบรม สัมมนา การบริหารแผนงานให้มีประสิทธิผล
    อบรม สัมมนา Workshop II : กำหนดแนวทางการบริหารงานสู่เป้าหมาย
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง