หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำเข้าอกเข้าใจทีมงานด้วยใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Empathetic Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำเข้าอกเข้าใจทีมงานด้วยใจ (Empathetic Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำสร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน เข้าอกเข้าใจและดูแลทีมงานด้วยหัวใจ (Empathetic Leadership) ให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความต้องการของผู้ร่วมงานโดยการเข้าอกเข้าใจประเด็นที่เกิดขึ้น ไม่มุ่งเน้นที่ความสำเร็จของงานเพียงอย่างเดียว ใช้ความรักความห่วงใยร่วมไปกับการทำงานด้วย
การบริหารบุคคลและการทำงานที่เข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นหัวใจสำคัญของผู้นำยุคปัจจุบัน
     - Why_ทำไมต้องเป็นผู้นำด้วยหัวใจ?
     - What_ผู้นำด้วยหัวใจมีทักษะอะไร?
     - How _ผู้นำด้วยหัวใจปฏิบัติตัวอย่างไร?
การเรียนรู้และเข้าใจบทบาทและกรอบความคิดของผู้นำด้วยหัวใจ ทำให้การพัฒนาตัวเองด้วยการได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นและทีมงาน สร้างผลลัพธ์ที่ดีร่วมกับทีม
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของ Empathetic Leadership เช่น
     - Empathy Body Language
     - Heart Listening
     - Empathy Questioning
     - Feed Forwarding

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการเป็นผู้นำด้วยหัวใจ (Empathetic Leadership) และนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทีมงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดที่ดีในฐานะผู้นำที่เข้าอกเข้าใจทีมงานใช้ความรู้สึกของทีมงานเป็นประเด็นสำคัญในการแก้ปัญหาร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่สำคัญในการทำให้ทีมงานเกิดความไว้วางใจและยินดีร่วมกันแก้ไขปัญหาของทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฏิบัติตัวที่เข้าอกเข้าใจทีมงานและใช้การโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็งดึงศักยภาพของทีมงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 การสร้างกรอบความคิดผู้นำด้วยหัวใจ
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ
      อบรม สัมมนา ผู้นำทั่วไป V.S. ผู้นำด้วยหัวใจ
      อบรม สัมมนา ความหมายของผู้นำแบบ Empathetic Leadership
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership)
      อบรม สัมมนา Workshop: ความแตกต่างของ Empathetic Leadership
หลักการเข้าอกเข้าใจทีมงานอย่างลึกซึ้ง (Empathetic Communication)
      อบรม สัมมนา หลักการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      อบรม สัมมนา ความหมายของการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น (Empathy Personal Mapping)
      อบรม สัมมนา การสร้างความไว้วางใจให้ทีมงาน (Trust)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเข้าใจผู้อื่นด้วย Empathy Map
ทักษะที่สำคัญของ Empathetic Leadership
      อบรม สัมมนา การสื่อสารด้วยภาษาร่างกาย (Empathy Body Language)
      อบรม สัมมนา การรับฟังด้วยหัวใจ (Heart Listening)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามอยากเข้าอกเข้าใจ (Empathy Questioning)
      อบรม สัมมนา การป้อนกลับด้วยมุมมองเข้าใจ (Feed Forwarding)
      อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกฝนทักษะเชิงปฏิบัติการ
การโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็งในฐานะผู้นำ
      อบรม สัมมนา แนวทางปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำด้วยใจ
      อบรม สัมมนา การโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching)
      อบรม สัมมนา การโค้ชที่จุดแข็งของ Gallup
      อบรม สัมมนา การโค้ชที่สติ (Mindfulness Coaching)
      อบรม สัมมนา Role playing: การฝึกฝนการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง