หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategic Leadership)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ผู้นำเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในโลกแห่งการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 นี้ เราทุกคนต่างยอมรับว่า ผู้นำเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด และส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้มากและรุนแรงที่สุด ทั้งในด้านดีและเสีย ด้วยเหตุนี้ถ้าผู้นำคนใดที่ขาดซึ่งภาวะผู้นำที่ดีแล้วละก็ เชื่อมั่นได้เลยว่าองค์กรนั้นก็ย่อมพ่ายแพ้ต่อสงครามธุรกิจได้อย่างแน่นอน ตรงกันข้ามหากผู้นำขององค์กรใดมีภาวะผู้นำที่ดีแล้ว ปัญหาใหญ่ๆก็กลายเป็นเล็กไปได้ และหนึ่งในความสามารถของผู้นำที่สำคัญในยุคปัจจุบันก็คือ การเป็นผู้นำที่มีความคิดเฉียบแหลม สามารถวางเกมกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างแยบยล ทำให้การปฏิบัติงานต่างๆสำเร็จลงได้อย่างดี ดังตัวอย่างมากมายของผู้นำที่ประสบความสำเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
1. การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำยุคใหม่
2. แนวทาง ทั้ง 5 ของกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำ
3. ทักษะที่สำคัญของผู้นำ เพื่อการบริหารงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. พัฒนาทักษะภาวะผู้นำสู่ยุคใหม่ของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
      อบรม สัมมนา วินัย 5 ประการแห่งองค์กรเรียนรู้ (Learning Organization)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      อบรม สัมมนา การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
2. แนวทางทั้ง 5 ของกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่
      อบรม สัมมนา สร้างแบบอย่างในการเป็นผู้นำ (Model the way) 
      อบรม สัมมนา สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมสานซึ่งวิสัยทัศน์ (Inspire a shared vision) 
      อบรม สัมมนา ท้าทาย สร้างสรรค์กระบวนการ (Challenge the process)
      อบรม สัมมนา ให้อำนาจแก่ผู้ปฏิบัติงาน (Enable others to act) 
      อบรม สัมมนา เสริมสร้างกำลังใจ (Encourage the heart)


แนวทางในการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
 โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารLeadershipภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น