หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำเชิงรุกด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง - หลักสูตร 1 วัน
(Proactive Leader with Coaching and Mentoring)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำเชิงรุกด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง (Proactive Leader with Coaching and Mentoring)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำเชิงรุก (Proactive Leader) ต้องมีแนวคิดพฤติกรรมการทำงานมุ่งสู่เป้าหมาย ( Move towards & Growth Mindset ) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานล่วงหน้า ตระหนักรู้(Awareness)ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทำให้เตรียมแนวทางป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาที่คาดไม่ถึงได้อย่างทันท่วงทีส่งผลให้สามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค ค้นหาวิธีการหลักการคิดใหม่ๆ (Creative) อย่างเป็นระบบในการพิชิตเป้าหมาย
การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring ) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่และเป็นทักษะจำเป็นที่ควรเป็นคุณลักษณะของผู้นำเชิงรุกเพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคลากรในองค์กรให้ได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ในการสร้างความรักความผูกพันของทีมงานรวมถึงการรักงาน รักองค์กรและร่วมกันนำพาองค์กรก้าวผ่านความท้าทายได้ทุกสถานการณ์
ผู้นำที่มีทักษะการโค้ช (Coaching )จะสามารถช่วยทีมงานให้ดึงศักยภาพของตน เพื่อสร้างแนวทางวิธีการที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือของส่วนงานและองค์กร
ผู้นำสามารถเปลี่ยนบทบาทเป็นพี่เลี้ยง ( Mentoring ) เมื่อถึงสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่น ( Resilient) การปรับตัว (Adaptation ) ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างานในการมีเกณฑ์พิจารณาการใช้เครื่องมือทั้งสองนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบุคลากรและช่วยพัฒนาทีมงานให้ก้าวหน้าในสายอาชีพ สามารถขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ในการเป็นผู้นำเชิงรุก การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงได้เหมาะสมตามสถานการณ์
2. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักจิตวิทยาการรับรู้ถึงความแตกต่างของมนุษย์ การทำงานของวงจรพฤติกรรมมนุษย์ กระบวนการทำงานของสมอง กรอบแนวคิด (Mindset)
3. เพื่อเรียนรู้ ทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องมีในการ Coaching เพื่อเพิ่มศักยภาพในการโค้ช และ ฝึกทักษะการโค้ชตามโมเดล ต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
4. เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการเป็นพี่เลี้ยงคุณภาพ เพื่อให้เกิดทีมงานประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
หลักการสร้างกรอบความคิด Proactive ด้วยตัวเอง
     อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
     อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leader)
     อบรม สัมมนา เทคนิคการขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง
     อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางผู้นำเชิงรุกของตัวเอง
คุณลักษณะจำเป็นในการเป็นผู้นำเชิงรุก
     อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
     อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์
     อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจจิตวิทยาบุคลิกภาพ
     อบรม สัมมนา เทคนิคทักษะการรับฟังเข้าใจผู้อื่น
     อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
     อบรม สัมมนา Workshop : สำรวจบุคลิกภาพตัวเรา และบุคคลอื่น
     อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : รู้เขา - รู้เรา
การพัฒนาทักษะรูปแบบการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring )
     อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง
     อบรม สัมมนา เกณฑ์พิจารณาการเลือกบทบาท
     อบรม สัมมนา ผู้นำเชิงรุกในบทบาทโค้ช (Coaching)
     อบรม สัมมนา ภาพลักษณ์ของโค้ช
     อบรม สัมมนา ทักษะจำเป็นในการโค้ช
     อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching)
     อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
     อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาทักษะการโค้ชจากสถานการณ์จริง
     อบรม สัมมนา Role Playing : การโค้ชจากสถานการณ์จริง
การพัฒนาทักษะผู้นำเชิงรุกในบทบาทพี่เลี้ยง (Mentoring)
     อบรม สัมมนา ผู้นำเชิงรุกในบทบาทพี่เลี้ยง (Mentoring)
     อบรม สัมมนา ภาพลักษณ์ของพี่เลี้ยง
     อบรม สัมมนา ทักษะจำเป็นในของพี่เลี้ยง
     อบรม สัมมนา กระบวนการพี่เลี้ยง
     อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
     อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของทีมงาน
     อบรม สัมมนา หลักการทำงานแบบทีมเวิร์ค
     อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
     อบรม สัมมนา Workshop : ผู้นำเชิงรุกเลือกบทบาทสร้างทีมเวิร์ค
การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติจริง
สรุปผลการเรียนรู้และสร้างแนวทางปฏิบัติของตนเอง

กรอบความคิดหลักสูตร


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
วิทยากรใช้กระบวนการ T&GC (Training and Group coaching) เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรม และ ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองโดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาตนเอง และงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการพัฒนาตนเองซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่นอีกทั้งการทำ Workshop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม