หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำและโค้ชคุณภาพ - หลักสูตร 2 วัน
(Coaching Skills for Managers - Leaders)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำและโค้ชคุณภาพ (Coaching Skills for Managers - Leaders)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การโค้ช (Coaching) เป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารและ ผู้นำในการช่วยให้ผู้รับการโค้ชสามารถตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเอง สามารถเลือกสิ่งที่เป็นจุดแข็ง จุดเก่งของตน แล้วนำออกมาใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับวิธีการเพื่อไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และการโค้ชยังสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพคน สร้างคนให้เก่งขึ้น เสริมสร้างการสื่อสารสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ช่วยลดความขัดแย้งในทีมงาน และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการสร้างความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นทีมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
การโค้ชเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรบุคลากรในงานให้มีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบ มีมุมมองแนวคิดหลากหลายยิ่งขึ้น
โดยหัวใจของการโค้ชอยู่ที่การสร้างความเชื่อมั่นในการค้นหาด้านดีๆที่เป็นจุดแข็งในตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งกระบวนการโค้ชเป็นขั้นตอนที่ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ใช้ในการโค้ช โดยเน้นการใช้จิตวิทยาเชิงบวก การสังเกต การถาม การตระหนักรู้ การเข้าใจในความเป็นมนุษย์ การฟังเชิงลึกและการป้อนข้อมูลย้อนกลับ เพื่อสามารถจุดประกายความคิดเปลี่ยนมุมมองทีมงานให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆและนำศักยภาพเหล่านี้มาพัฒนาตนเองและองค์กรให้สามารถก้าวผ่าน ความท้าทายและเติบโตได้อย่างมั่นคง
จึงอาจสรุปได้ว่า การโค้ชเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มพลังภายในและเพิ่มพลังภายนอกด้วยการสร้างผลงานประสิทธิผลด้วยคนที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เรียนรู้หลักการ แนวคิดของการโค้ช ทักษะที่สำคัญของโค้ชผู้นำ โดยผ่านทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช และการสื่อสารแบบโค้ช
เรียนรู้กระบวนการโค้ชเพื่อค้นหาเป้าหมายส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและค่านิยม เป้าหมายของทีมงาน
จัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลที่มุ่งเน้นพัฒนาจุดแข็งของพนักงานแต่ละบุคคล
ฝึกฝนทักษะการโค้ชโดยใช้โมเดลต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ การค้นหาจุดแข็งเพื่อต่อยอดความสำเร็จ การโค้ชตนเอง/ทีมงาน การให้ Feedback และการติดตามผลงาน
ติดตามผลการปฏิบัติการโค้ช และให้คำแนะนำเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
Day 1
     อบรม สัมมนา เรียนรู้เรื่องการโค้ช และกระบวนการโค้ช
     อบรม สัมมนา การโค้ชคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรต่อบุคลากรและองค์กร
     อบรม สัมมนา ทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช
     อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในบทบาทโค้ช
     อบรม สัมมนา โมเดลการสื่อสารอย่างโค้ช
     อบรม สัมมนา โมเดลกระบวนการโค้ช
     อบรม สัมมนา หลักจิตวิทยาเชิงบวก กับการโค้ช
Day 2
     อบรม สัมมนา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเรื่องการโค้ช และกระบวนการโค้ช
     อบรม สัมมนา การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนบุคคล
     อบรม สัมมนา โมเดลการโค้ชเพื่อเสริมสร้างผลการปฏิบัติงาน
     อบรม สัมมนา โมเดลการโค้ชเพื่อพัฒนาตนเอง
     อบรม สัมมนา โมเดลกระบวนการติดตามผลการโค้ช
     อบรม สัมมนา หลักจิตวิทยาเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

กรอบความคิดหลักสูตร


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
วิทยากรใช้กระบวนการ T&GC (Training and Group coaching) เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรม และ ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองโดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาตนเอง และงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการพัฒนาตนเองซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่นอีกทั้งการทำ Workshop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว

รูปแบบการฝึกอบรม
     อบรม สัมมนา ใช้เวลาอบรม 2 วัน เวลา 9.00 – 16.30 น.
     อบรม สัมมนา การบรรยาย และชมคลิปวีดีโอ (30%)
     อบรม สัมมนา Workshop: ฝึกโค้ชคู่และ Triad สถานการณ์จำลอง สะท้อนมุมมองและความคิดเห็น (70%)
     อบรม สัมมนา ติดตามผลในการนำทักษะความรู้ไปใช้ในการโค้ชกับสถานการณ์จริงผ่าน online ( ให้คำปรึกษา/ แนะนำ/ Coaching) อีก 6 ชั่วโมง (จัดแบ่งเวลาอีกครั้ง) เพื่อให้สามารถค้นหาทางออกและก้าวผ่านได้ทุกความท้าทายจากการโค้ช

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานระดับบริหาร หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม