หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำแห่งอนาคตสร้างความสำเร็จที่ยังยืน - หลักสูตร 1 วัน
(Future Leadership for Sustainable Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำแห่งอนาคตสร้างความสำเร็จที่ยังยืน (Future Leadership for Sustainable Success)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
คุณสมบัติของผู้นำยุคใหม่ ที่ต้องพัฒนาตัวเอง สร้างทีมงานให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยความมั่นใจและพร้อมสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน เราเรียกว่า "ผู้นำแห่งอนาคต (Future Leadership)"
การเป็นผู้นำแห่งอนาคต ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะของผู้นำ 4 ด้าน ดังนี้
     1. การเป็นผู้นำแบบเติบโต (Growth Mindset Leadership)
     2. การเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership)
     3. การเป็นผู้นำสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization Leadership)
     4. การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
ผู้นำพัฒนาตัวเอง ร่วมไปกับทีมงาน ทำให้ทีมงานได้ใช้ศักยภาพและคุณค่าของตัวเองอย่างเต็มที่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Growth Mindset) ทำให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง สู่การเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและเทคนิคในการเป็นผู้นำที่พัฒนาทีมงานให้ดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเองออกมาสร้างความสำเร็จให้องค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำในรูปแบบต่างๆดำเนินการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบแนวทางปฏิบัติในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโค้ชทีมงานให้มีกรอบความคิดที่ดี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 การเป็นผู้นำแบบเติบโต (Growth Mindset Leadership)
      อบรม สัมมนา หลักการ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การเป็นหัวหน้างานที่มี Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop : การเป็นผู้นำแบบเติบโต (Growth Mindset Leadership)
การเป็นผู้นำแบบรับใช้ (Servant Leadership)
      อบรม สัมมนา บทบาทผู้จัดการ V.S. บทบาทผู้นำ
      อบรม สัมมนา ความหมายของการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership)
      อบรม สัมมนา การเข้าใจและกระตุ้นให้กำลังใจ (Empathy & Sympathy)
      อบรม สัมมนา การจูงใจด้วยพลังเชิงบวก (Persuasion)
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเปลี่ยนแปลง (Influencing)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้
การเป็นผู้นำสร้างการเรียนรู้ในองค์กร (LO Leadership)
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      อบรม สัมมนา การเปิดใจรับฟังรูปแบบทางความคิด (Mental Model)
      อบรม สัมมนา การสร้างเวทีแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)
      อบรม สัมมนา การสร้างกลุ่มการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)
      อบรม สัมมนา การมองภาพรวมด้วยการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      อบรม สัมมนา Workshop : พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของตัวเอง
การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
      อบรม สัมมนา บทบาทโค้ช (Coach) V.S. บทบาทผู้ช่วยเหลือ (Helper)
      อบรม สัมมนา One Page Coaching Conceptual
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดการเป็นโค้ช (Coach Mindset)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coach Skill)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การพัฒนาทักษะการโค้ชของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง