หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำแห่งอนาคตเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Adaptive Leadership For Responding to Changes)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำแห่งอนาคตเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Leadership For Responding to Changes)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
     บนโลกยุคใหม่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งของผู้นำและหัวหน้างาน และผู้บริการขององค์กรในทุกๆระดับก็คือ “ศิลปะในการเป็นผู้นำแห่งอนาคต” ดังนั้นผู้นำและหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร มีคุณสมบัติของผู้นำที่จะสามารถนำพาองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสู่ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุด เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน ผู้บริหาร เพื่อบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนงาน ติดตามผลงาน และสอนงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
     วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร Adaptive Leadership นี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้นำและหัวหน้างาน และผู้บริหารตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สามารถนำพาองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสู่ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

Session 1: 9.00-10.30 น.
Module 1: บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน และผู้บริหารในยุคใหม่ (Disruption)
1. บทบาทหน้าที่ คุณลักษณะและความรับผิดชอบของผู้นำ ความแตกต่างของผู้นำกับ ผู้จัดการ
     -บทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ (Disruption)ที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นมากกว่าการทำงานประจำทั่ว ๆ ไป ต้องตอบสนองต่อเป้าหมาย และสามารถสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจและสามารถเป็นผู้นำได้ในหลากหลายสถานการณ์ โดยไม่ต้องรอตำแหน่ง
2. Development – การพัฒนาอย่างยั่งยืน
     องค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดีก็คือการเปิดรับการเรียนรู้ พร้อมที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารในงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในการประชุม และการให้ Feedback

Break : 10.30-10.45 น.

Session 2 : 10.45-12.00 น.

3. เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงานทักษะการให้คำปรึกษาและแนะนำ
     -วิเคราะห์ประเภท หรือสไตล์การเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงวิเคราะห์ประเภท ของลูกน้องแต่ละแบบ เพื่อการ และสอนงาน เทคนิคการสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching & Counseling) หลักการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่เพื่อการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
4. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
     - เทคนิคการสื่อสาร ฟัง และถามสำหรับหัวหน้างาน แนวทางสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตนเอง และทีมงาน

Lunch : 12.00-13.00 น.

Session 3 : 13.00-14.30 น.

5. การมอบหมายงาน ควบคุมและติดตามงาน Identify Challenges & Prioritize
     - พัฒนาความสามารถในการแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ปัญหาหลักที่ทุกองค์กรมักพบเจอสามารถจำแนกได้เป็น 2 ปัญหาหรือความท้าทายซึ่งก็คือ Technical Challenge และ Adaptive Challenge
6. Creative and Innovative – ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
     - การบริหารทีมงาน ให้มีความใฝ่รู้ (Curiosity) และความมานะบากบั่น (Persistence)


Break : 14.30-14.45 น.
Session 4 : 14.45-16.00 น.
7. Emotional Intelligence – ความฉลาดทางอารมณ์
     - โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ข้อดังนี้
          - Self-Awareness: การตระหนักรู้ในตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญ รู้จักคุณค่าในตัวเองและ มี passion อยู่เสมอ
          - Self-Regulation: สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ภายใต้สถานการณ์ขับขัน
          - Motivation: แรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จ
          - Empathy: ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน
          - Social Skill: ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีม มีส่วนช่วยให้ทีมแข็งแกร่งมากขี้น

Q&A


รูปแบบการอบรม

     บรรยายแบบ Adult Learning Approach Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม Video เพื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษา (Case Study)และ การฝึกปฏิบัติการ (Workshop)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม