หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง - หลักสูตร 2 วัน
(Leader as Coach & Mentor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง (Leader as Coach & Mentor)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ในปัจจุบันเตรียมพร้อมสำหรับบุคลากรยุคใหม่ (Gen Y และ Gen Z) ที่กำลังเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันผลงาน (Performance) ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ เพราะแนวความคิดของพนักงานยุคใหม่ มีความต้องการที่แตกต่างกันไป แนวทางปฏิบัติงานเองมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานมีทักษะการสอนงานที่แตกต่างจากเดิมเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก
การพัฒนาและการสอนให้กับบุคลากรต้องมีคุณภาพและความรวดเร็ว เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ต้องเป็น “ผู้นำในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง (Leader as Coach and Mentor)” แล้วใช้ทักษะการโค้ช (Coaching) เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทีมงานสามารถนำศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้
โค้ช & พี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญหลักการ กระบวนการ และเทคนิคการโค้ช แล้วจะทำให้การสอน ดูแล ช่วยเหลือ ทีมงานเกิดประโยชน์สูงมาก เพราะเป็นการทำให้ทีมงานมองเห็นศักยภาพของตัวเอง ยอมรับในข้อจำกัดที่ควรปรับปรุง ค้นหาวิธีการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และยินดีลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
การเรียนรู้เพื่อใช้บทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยง มากขึ้นในการพัฒนาทีมงานนั้น จำเป็นที่ต้องเข้าใจ หลักการการโค้ชในแบบต่างๆ เพื่อทำให้การประยุกต์ใช้เหมาะสมกับ เรื่องที่จะโค้ชและช่วยเหลือทีมงาน เช่น
       การโค้ชด้วยหลักการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
       การโค้ชด้วยพื้นฐานของมนุษย์ (Life Coaching)
       การโค้ชด้วยการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP Coaching)
       การโค้ชด้วยแนวทางการมีสติ (Mindfulness Coaching)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญของการเป็น “ผู้นำในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง (Leader as Coach and Mentor) ใน Style ของตัวเอง
 เพื่อให้หลักการ กระบวนการ เทคนิคการโค้ช (Coaching) กับผู้เรียนแล้วให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมของแต่ละท่านได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการโค้ช (Coaching) กับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงผ่านบทบาทสมมุติ (Role Playing) ใน Class ตลอดทั้งโปรแกรม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความเหมือนและความแตกต่างของหลักการโค้ชที่มีจุดมุ่งเน้นต่างกัน จะเกิดผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างไร ทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับทีมงานที่มีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: การเรียนรู้บทบาทผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
 ผู้นำ...ในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
      สำรวจแนวความคิดและความหมายคำสำคัญ
      ความแตกต่างของผู้จัดการ V.S. ผู้นำ
      บทบาทที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากร
      เทคนิคการสอนงานแบบต่างๆ (TAPS Model)
      Workshop: สรุปแนวความคิดด้วยตัวเอง
 ทักษะที่สำคัญของโค้ชและพี่เลี้ยง
      การใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Questions)
      การรับฟังเชิงรุกอย่างแม่นยำ (Active Listening)
      การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์เชิงบวก (Communication and Connection)
      การจูงใจให้กำลังใจสร้างความเชื่อมั่น (Motivation)
      การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goal Setting)
      กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยของแต่ละทักษะ
 สร้างกระบวนการการโค้ช (Coaching Process)
      หลักการที่สำคัญของการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      กระบวนการโค้ช (Coaching Process)
      แก่นสำคัญของการโค้ช
      Workshop: ออกแบบโปรแกรมการโค้ชของตัวเอง
      Role Playing: ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
 บทบาทสำคัญของผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
      คุณปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้
      กรณีศึกษา: ผู้นำ...ในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
      การสร้างแนวความคิดให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
      เทคนิคการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง

Day II: ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยหลักการต่างๆ
 หลักการสำคัญที่เป็นแก่นของการโค้ช
      การโค้ชด้วยหลักการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
      การโค้ชด้วยพื้นฐานของมนุษย์ (Life Coaching)
      การโค้ชด้วยการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP Coaching)
      การโค้ชด้วยแนวทางการมีสติ (Mindfulness Coaching)
      Workshop: สรุปความเหมือนและความต่างของการโค้ช
 การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ กับทักษะของการโค้ช
      ประเด็นสำคัญของการใช้ทักษะกับหลักการที่ต่างกัน (Skill)
      เทคนิคการฟังกับหลักการที่แตกต่างกัน (Listening)
      ประเภทคำถามทรงพลังกับหลักการที่แตกต่างกัน (Questioning)
      กิจกรรมย่อย: การฝึกปฏิบัติเพื่อความเข้าใจด้วยตัวเอง
      ประเภทของเป้าหมายบนหลักการที่แตกต่างกัน (Goal)
 เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) ของตัวเอง
      การสร้างชุดคำถามแต่ละประเภท
      เทคนิคการฟังด้วย Style ตัวเอง
      การโค้ชด้วยคำสำคัญ (Key Words)
      การโค้ชด้วยรูปแบบ (Model)
      Role Playing: ดำเนินการโค้ชด้วยเครื่องมือต่างๆ
 สรุปแนวทางการปฏิบัติของผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
      การปฏิบัติตัวของโค้ชและพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
      คุณสมบัติของโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี
      สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง
      ประโยชน์ที่องค์กรจะได้วัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture)
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหารผู้มีความสนใจในการนำหลักการการโค้ช (Coaching) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงาน
 ผู้จัดการที่มีบทบาทหน้าที่สอนงานทีมงานทั้งด้านเทคนิค (Hard Skill) และด้านพฤติกรรม (Soft Skill)
 หัวหน้างานที่ต้องคอยดูแล ช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนาพนักงานปฏิบัติงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 บุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในการสอนและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้ว

        สรุปหลักสูตรผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง (Leader as Coach and Mentor) หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้ในวันแรกสอนเรื่องการเรียนรู้บทบาทผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง และทักษะที่สำคัญของโค้ชและพี่เลี้ยง ในวันที่สองเจาะลึกเรื่องครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยหลักการต่างๆ และหลักการสำคัญที่เป็นแก่นของการโค้ช หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร