หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง - หลักสูตร 2 วัน

(Leader as Coach and Mentor)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Coaching / ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง

หลักการและเหตุผล
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ในปัจจุบันเตรียมพร้อมสำหรับบุคลากรยุคใหม่ (Gen Y และ Gen Z) ที่กำลังเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันผลงาน (Performance) ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ เพราะแนวความคิดของพนักงานยุคใหม่ มีความต้องการที่แตกต่างกันไป แนวทางปฏิบัติงานเองมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานมีทักษะการสอนงานที่แตกต่างจากเดิมเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก
การพัฒนาและการสอนให้กับบุคลากรต้องมีคุณภาพและความรวดเร็ว เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ต้องเป็น “ผู้นำในฐานะโค้ช &พี่เลี้ยง (Leader as Coach & Mentor)”แล้วใช้ทักษะการโค้ช (Coaching) เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทีมงานสามารถนำศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้
โค้ช &พี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญหลักการ กระบวนการ และเทคนิคการโค้ช แล้วจะทำให้การสอน ดูแล ช่วยเหลือ ทีมงานเกิดประโยชน์สูงมาก เพราะเป็นการทำให้ทีมงานมองเห็นศักยภาพของตัวเอง ยอมรับในข้อจำกัดที่ควรปรับปรุง ค้นหาวิธีการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และยินดีลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
การเรียนรู้เพื่อใช้บทบาทของโค้ช &พี่เลี้ยง มากขึ้นในการพัฒนาทีมงานนั้น จำเป็นที่ต้องเข้าใจ หลักการการโค้ชในแบบต่างๆ เพื่อทำให้การประยุกต์ใช้เหมาะสมกับ เรื่องที่จะโค้ชและช่วยเหลือทีมงาน เช่น...
       การโค้ชด้วยหลักการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
       การโค้ชด้วยพื้นฐานของมนุษย์ (Life Coaching)
       การโค้ชด้วยการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP Coaching)
       การโค้ชด้วยแนวทางการมีสติ (Mindfulness Coaching)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญของการเป็น “ผู้นำในฐานะโค้ช &พี่เลี้ยง (Leader as Coach & Mentor) ใน Style ของตัวเอง
เพื่อให้หลักการ กระบวนการ เทคนิคการโค้ช (Coaching) กับผู้เรียนแล้วให้สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมของแต่ละท่านได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการโค้ช (Coaching) กับบทบาทโค้ช &พี่เลี้ยง จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงผ่านบทบาทสมมุติ (Role Playing) ใน Class ตลอดทั้งโปรแกรม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความเหมือนและความแตกต่างของหลักการโค้ชที่มีจุดมุ่งเน้นต่างกัน จะเกิดผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างไร ทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับทีมงานที่มีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DayI : การเรียนรู้บทบาทผู้นำในฐานะโค้ช &พี่เลี้ยง
ผู้นำ...ในฐานะโค้ช &พี่เลี้ยง 
       สำรวจแนวความคิดและความหมายคำสำคัญ
       
ความแตกต่างของผู้จัดการ V.S. ผู้นำ
       
บทบาทที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากร
       
เทคนิคการสอนงานแบบต่างๆ (TAPS Model)
       
Workshop: สรุปแนวความคิดด้วยตัวเอง
ทักษะที่สำคัญของโค้ช &พี่เลี้ยง
       การใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Questions)
       
การรับฟังเชิงรุกอย่างแม่นยำ (Active Listening)
       
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์เชิงบวก (Communication & Connection)
       
การจูงใจให้กำลังใจสร้างความเชื่อมั่น (Motivation)
       
การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goal Setting)
       
กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยของแต่ละทักษะ
สร้างกระบวนการการโค้ช (Coaching Process)
       หลักการที่สำคัญของการเป็นโค้ช &พี่เลี้ยง
       
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       
กระบวนการการโค้ช (Coaching Process)
       
แก่นสำคัญของการโค้ช
       
Workshop: ออกแบบโปรแกรมการโค้ชของตัวเอง
       
Role Playing: ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
บทบาทสำคัญของผู้นำในฐานะโค้ช &พี่เลี้ยง
       คุณปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้
       
กรณีศึกษา: ผู้นำ...ในฐานะโค้ช &พี่เลี้ยง
       
การสร้างแนวความคิดให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
       
เทคนิคการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช &พี่เลี้ยง

DayII: ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยหลักการต่างๆ
หลักการสำคัญที่เป็นแก่นของการโค้ช
       การโค้ชด้วยหลักการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
       
การโค้ชด้วยพื้นฐานของมนุษย์ (Life Coaching)
       
การโค้ชด้วยการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP Coaching)
       
การโค้ชด้วยแนวทางการมีสติ (Mindfulness Coaching)
       
Workshop: สรุปความเหมือนและความต่างของการโค้ช
การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ กับทักษะของการโค้ช
       ประเด็นสำคัญของการใช้ทักษะกับหลักการที่ต่างกัน (Skill)
       
เทคนิคการฟังกับหลักการที่แตกต่างกัน (Listening)
       
ประเภทคำถามทรงพลังกับหลักการที่แตกต่างกัน (Questioning)
       
กิจกรรมย่อย: การฝึกปฏิบัติเพื่อความเข้าใจด้วยตัวเอง
       
ประเภทของเป้าหมายบนหลักการที่แตกต่างกัน (Goal)
เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) ของตัวเอง
       การสร้างชุดคำถามแต่ละประเภท
       
เทคนิคการฟังด้วย Style ตัวเอง
       การโค้ชด้วยคำสำคัญ (Key Words)
       
การโค้ชด้วยรูปแบบ (Model)
       
Role Playing: ดำเนินการโค้ชด้วยเครื่องมือต่างๆ
สรุปแนวทางการปฏิบัติของผู้นำในฐานะโค้ช &พี่เลี้ยง
       การปฏิบัติตัวของโค้ช & พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
       คุณสมบัติของโค้ช & พี่เลี้ยงที่ดี
       สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเป็นโค้ช &พี่เลี้ยง 
       ประโยชน์ที่องค์กรจะได้วัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture)

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำโค้ชพี่เลี้ยงการโค้ช

แสดงความคิดเห็น