หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
(Leader as a Coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้จัดการยุคใหม่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยบทบาทโค้ช มากกว่าการเป็นผู้บริหารเพียงอย่างเดียว
          ผู้นำ : ผู้ที่ผู้อื่นให้การเชื่อถือ ยอมรับ และๆไว้วางใจ
          โค้ช : ผู้ที่คอยช่วยเหลือให้ผู้อื่นดึงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยตัวเอง
          ดังนั้น ผู้นำในฐานะโค้ช คือบุคคลที่ทีมงานให้การยอมรับว่าเป็นผู้นำพวกเขาและยินดีพัฒนาตัวเองตามที่ผู้นำต้องการ ด้วยความเต็มใจ และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ว่าจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้
 ผู้นำในฐานะโค้ช เชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่ ใช้กระบวนการโค้ช เพื่อให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา โดยการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมกับโค้ชชี่ให้มากที่สุด อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

 หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้จัดการพร้อมกับการเป็นโค้ช และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง โดยการออกแบบโปรแกรมการโค้ชงาน (Coaching) ที่เป็นของตัวเองได้หลังจบการอบรม และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเอง จากผู้จัดการที่คอยออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว และแสดงอารมณ์เมื่อไม่ได้ดั่งใจ มาเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทีมงานมากขึ้น และสอนงานทีมงานด้วยกระบวนการโค้ชอย่างเต็มตัว ทำให้เกินการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้จัดการพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นำที่สูงขึ้น และมองเห็นความแตกต่างของการบริหารจัดการ และการพัฒนาทีมกับกระบวนการโค้ช ทำให้ยินดีปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเองในการปฏิบัติกับทีมงาน
 เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจหลักการของการเป็นโค้ช และความต้องการของโค้ชชี่ได้ชัดเจนขึ้น จะได้ปฏิบัติกับโค้ชชี่ได้ถูกต้องเหมาะสม ทำให้โค้ชชี่ยินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเขาเองอย่างเต็มใจ
 เพื่อเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ในการมอบงานโดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่โค้ชใช้กับกระบวนการโค้ชงานได้ถูกต้อง เหมาะสม และแม่นยำมากขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้และปฏิบัติจริงใน Class กับ Workshop และการแสดงบทบาทสมมุติด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Session I : ผู้นำในฐานะโค้ช
      สำรวจแนวความคิดของผู้นำกับการเป็นโค้ช
      ความเหมือนและความต่างของผู้จัดการ v.s. โค้ช
      คุณปฏิบัติตัวอย่างใช้กับพนักงานลักษณะนี้?
      Workshop: กำหนดแนวทางการเป็นโค้ช
 Session II : หลักการของการเป็นโค้ชที่ดี
      หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
      สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการการปฏิบัติจากโค้ช
      คุณสมบัติที่ดีของโค้ช
      Workshop: กำหนดโค้ชชี่ที่คุณต้องการเป็นโค้ช
 Session III : ทักษะการเป็นโค้ชมืออาชีพ
      การใช้คำถามเสริมพลัง (Power of Questioning)
      การรับฟังเชิงลึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับในแง่ดี (Optimal Feedback)
      การจูงใจและให้กำลังใจ (Encouragement)
      การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
      กิจกรรม : การใช้คำถามเสริมพลัง
      กรณีศึกษา : ผู้นำ...ในฐานะโค้ช
 Session IV : การออกแบบกระบวนการโค้ชงาน (Coaching) ของตัวเอง
      กระบวนการการโค้ชงานอย่างมีรูปแบบ
      หัวใจสำคัญของการโค้ชงาน
      Workshop: ออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
      เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโค้ชงาน
      สิ่งที่โค้ชควรได้รับ
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรผู้นำในฐานะโค้ช หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสุตรนี้สอนในเรื่องการเป็นผู้นำในฐานะโค้ช โดยใช้หลักการของการเป็นโค้ชที่ดี เสริมสร้างหลักการทักษะการเป็นโค้ชมืออาชีพ สุดท้ายสามารถออกแบบกระบวนการโค้ชงาน (Coaching) ของตัวเอง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ