Advance Course ผู้นำในฐานะโค้ช

(Leader as a Coach) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Coaching / ผู้นำในฐานะโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้จัดการยุคใหม่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยบทบาทโค้ช มากกว่าการเป็นผู้บริหารเพียงอย่างเดียว
     ผู้นำ : ผู้ที่ผู้อื่นให้การเชื่อถือ ยอมรับ และๆไว้วางใจ
     โค้ช : ผู้ที่คอยช่วยเหลือให้ผู้อื่นดึงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยตัวเอง
ดังนั้น ผู้นำในฐานะโค้ช คือบุคคลที่ทีมงานให้การยอมรับว่าเป็นผู้นำพวกเขาและยินดีพัฒนาตัวเองตามที่ผู้นำต้องการ ด้วยความเต็มใจ และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ว่าจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้
 ผู้นำในฐานะโค้ช เชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่ ใช้กระบวนการโค้ช เพื่อให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา โดยการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมกับโค้ชชี่ให้มากที่สุด อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

 หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้จัดการพร้อมกับการเป็นโค้ช และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง โดยการออกแบบโปรแกรมการโค้ชงาน (Coaching) ที่เป็นของตัวเองได้หลังจบการอบรม และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเอง จากผู้จัดการที่คอยออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว และแสดงอารมณ์เมื่อไม่ได้ดั่งใจ มาเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทีมงานมากขึ้น และสอนงานทีมงานด้วยกระบวนการโค้ชอย่างเต็มตัว ทำให้เกินการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้จัดการพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นำที่สูงขึ้น และมองเห็นความแตกต่างของการบริหารจัดการ และการพัฒนาทีมกับกระบวนการโค้ช ทำให้ยินดีปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเองในการปฏิบัติกับทีมงาน
 เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจหลักการของการเป็นโค้ช และความต้องการของโค้ชชี่ได้ชัดเจนขึ้น จะได้ปฏิบัติกับโค้ชชี่ได้ถูกต้องเหมาะสม ทำให้โค้ชชี่ยินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเขาเองอย่างเต็มใจ
 เพื่อเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ในการมอบงานโดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่โค้ชใช้กับกระบวนการโค้ชงานได้ถูกต้อง เหมาะสม และแม่นยำมากขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้และปฏิบัติจริงใน Class กับ Workshop และการแสดงบทบาทสมมุติด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Session I : ผู้นำในฐานะโค้ช
      สำรวจแนวความคิดของผู้นำกับการเป็นโค้ช
      ความเหมือนและความต่างของผู้จัดการ v.s. โค้ช
      คุณปฏิบัติตัวอย่างใช้กับพนักงานลักษณะนี้?
      Workshop: กำหนดแนวทางการเป็นโค้ช
 Session II : หลักการของการเป็นโค้ชที่ดี
      หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
      สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการการปฏิบัติจากโค้ช
      คุณสมบัติที่ดีของโค้ช
      Workshop: กำหนดโค้ชชี่ที่คุณต้องการเป็นโค้ช
 Session III : ทักษะการเป็นโค้ชมืออาชีพ
      การใช้คำถามเสริมพลัง (Power of Questioning)
      การรับฟังเชิงลึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับในแง่ดี (Optimal Feedback)
      การจูงใจและให้กำลังใจ (Encouragement)
      การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
      กิจกรรม : การใช้คำถามเสริมพลัง
      กรณีศึกษา : ผู้นำ...ในฐานะโค้ช
 Session IV : การออกแบบกระบวนการโค้ชงาน (Coaching) ของตัวเอง
      กระบวนการการโค้ชงานอย่างมีรูปแบบ
      หัวใจสำคัญของการโค้ชงาน
      Workshop: ออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
      เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโค้ชงาน
      สิ่งที่โค้ชควรได้รับ
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ภาวะผู้นำผู้นำการสอนงานการโค้ช

แสดงความคิดเห็น