หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ช - หลักสูตร 2 วัน
(Leader as a Coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้ (Knowledge), ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต 
ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน 
องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง 
ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะทีมงานมีความเต็มใจที่จะพัฒนาด้วยตัวเอง มิได้มีใครมาบังคับโดยมีผู้จัดการในฐานะโค้ชคอยให้กำลังใจ, ชี้แนะ ส่งเสริม และช่วยเหลือตามสมควร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการได้พัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเองด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้จัดการในฐานะผู้นำใช้บทบาทการเป็นโค้ชในการพัฒนาทีมงาน เพื่อทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เพื่อให้ได้เข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) และนำเทคนิคที่เหมาะสมกับตัวเองไปดำเนินการฝึกฝน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY1 : การพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะโค้ช
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ
      ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
      เรียนรู้และเข้าใจจิตใต้สำนึก
      หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      Workshop :การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำกับการทำงาน
      การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
      การพัฒนาภาวะผู้นำ 5 ระดับ
      การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้นำ
      การบริหารจัดการทีมงานในฐานะผู้นำ
      Workshop : การกำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง

ผู้นำ...ในฐานะโค้ช
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
      ผู้จัดการ V.S. โค้ชแตกต่างกันอย่างไร?
      ความหมายของการโค้ชงาน (Coaching)
      การสอนงานในบทบาทต่างๆ
      Workshop : สำรวจแนวความคิดของผู้นำ...ในฐานะโค้ช

ทักษะที่สำคัญของโค้ช 
      การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
      การรับฟังเชิงรุก (Action Listening)
      เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication and Connection)
      การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)


DAY2 : การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช (Coach)
      สรุปแนวความคิดของคำว่า “โค้ช”
      หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช (Coach)
      คุณปฏิบัติอย่างไรเมื่อลูกน้องมีลักษณะดังนี้
      สิ่งที่โค้ชชี่อยากได้รับจากโค้ช
      กิจกรรม: การบอกเล่าประสบการณ์การโค้ชชิ่ง

การพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งด้วยตัวเอง
      เทคนิคการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์
      กิจกรรม: การรับฟังจับประเด็นผู้พูด
      การใช้คำตอบตามกระบวนการ (GROW Model)
      กิจกรรม: การใช้ชุดคำถามทรงพลัง
      การสร้างให้โค้ชชี่มีแนวความคิดของตัวเอง
      การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคสำหรับโค้ชของตัวเอง

การโค้ชผ่านคำสำคัญ (Key words)
      การใช้รูปภาพ (Picture) ดำเนินการโค้ช
      การโค้ชผ่านเรื่องเล่า/หนังสือน่าสนใจ
      การโค้ชโดยใช้ประเด็นของโค้ชชี่
      Workshop : การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชชิ่ง
      กรณีศึกษา: ผู้นำ...ในฐานะโค้ช

แนวทางการพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
      คุณสมบัติของโค้ช (Coach) มืออาชีพ
      เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโค้ชงาน (Coaching)
      สิ่งที่ควรจะได้รับจากการโค้ชงาน (Coaching)
      สรุปแนวความคิดด้านการโค้ชงานของตัวเอง
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach) หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching ในวันแรกเรียนรู้เรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะโค้ชและการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง เสริมด้วยทักษะที่สำคัญของโค้ช วันที่สองเน้นเรื่องการพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี และการเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช (Coach) ผ่านคำสำคัญ (Key words) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ