คอร์สฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ช

(Leader as a Coach) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / ผู้นำในฐานะโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้ (Knowledge), ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต 
ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน 
องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง 
ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะทีมงานมีความเต็มใจที่จะพัฒนาด้วยตัวเอง มิได้มีใครมาบังคับโดยมีผู้จัดการในฐานะโค้ชคอยให้กำลังใจ, ชี้แนะ ส่งเสริม และช่วยเหลือตามสมควร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการได้พัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเองด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้จัดการในฐานะผู้นำใช้บทบาทการเป็นโค้ชในการพัฒนาทีมงาน เพื่อทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เพื่อให้ได้เข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) และนำเทคนิคที่เหมาะสมกับตัวเองไปดำเนินการฝึกฝน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY1 : การพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะโค้ช
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ
      ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
      เรียนรู้และเข้าใจจิตใต้สำนึก
      หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      Workshop :การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำกับการทำงาน
      การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
      การพัฒนาภาวะผู้นำ 5 ระดับ
      การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้นำ
      การบริหารจัดการทีมงานในฐานะผู้นำ
      Workshop : การกำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง

ผู้นำ...ในฐานะโค้ช
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
      ผู้จัดการ V.S. โค้ชแตกต่างกันอย่างไร?
      ความหมายของการโค้ชงาน (Coaching)
      การสอนงานในบทบาทต่างๆ
      Workshop : สำรวจแนวความคิดของผู้นำ...ในฐานะโค้ช

ทักษะที่สำคัญของโค้ช 
      การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
      การรับฟังเชิงรุก (Action Listening)
      เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication and Connection)
      การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)


DAY2 : การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช (Coach)
      สรุปแนวความคิดของคำว่า “โค้ช”
      หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช (Coach)
      คุณปฏิบัติอย่างไรเมื่อลูกน้องมีลักษณะดังนี้
      สิ่งที่โค้ชชี่อยากได้รับจากโค้ช
      กิจกรรม: การบอกเล่าประสบการณ์การโค้ชชิ่ง

การพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งด้วยตัวเอง
      เทคนิคการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์
      กิจกรรม: การรับฟังจับประเด็นผู้พูด
      การใช้คำตอบตามกระบวนการ (GROW Model)
      กิจกรรม: การใช้ชุดคำถามทรงพลัง
      การสร้างให้โค้ชชี่มีแนวความคิดของตัวเอง
      การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคสำหรับโค้ชของตัวเอง

การโค้ชผ่านคำสำคัญ (Key words)
      การใช้รูปภาพ (Picture) ดำเนินการโค้ช
      การโค้ชผ่านเรื่องเล่า/หนังสือน่าสนใจ
      การโค้ชโดยใช้ประเด็นของโค้ชชี่
      Workshop : การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชชิ่ง
      กรณีศึกษา: ผู้นำ...ในฐานะโค้ช

แนวทางการพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
      คุณสมบัติของโค้ช (Coach) มืออาชีพ
      เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโค้ชงาน (Coaching)
      สิ่งที่ควรจะได้รับจากการโค้ชงาน (Coaching)
      สรุปแนวความคิดด้านการโค้ชงานของตัวเอง
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach) หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching ในวันแรกเรียนรู้เรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะโค้ชและการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง เสริมด้วยทักษะที่สำคัญของโค้ช วันที่สองเน้นเรื่องการพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี และการเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช (Coach) ผ่านคำสำคัญ (Key words) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Strategic Thinkingการสอนงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น