หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในองค์กร ใช้หลักจรรณยาบรรณ สร้างการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(How Leaders organization work with Ethic and make Changing)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในองค์กร ใช้หลักจรรณยาบรรณ สร้างการเปลี่ยนแปลง (How Leaders organization work with Ethic and make Changing)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
จรรณยาบรรณ คือ แนวทางความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง
องค์กรที่มีจรรณยาบรรณทุกๆด้านในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน มาตรฐานสินค้าและบริการ จรรณยาบรรณต่อสังคม ต่อพนักงานในองค์กร ต่อคู่ค้าและลูกค้า ย่อมได้รับการยอมรับในระดับสูง เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือจากรอบด้าน
ผู้นำในองค์กรคือบุคคลสำคัญลำดับแรกๆ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้รับและยังต้องอยู่บนหลักจรรณยาบรรณทั้งต่อมาตรฐานวิชาชีพ ต่อองค์กรและต่อธุรกิจ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน
นอกจากผู้นำในองค์กรยึดหลักจรรณยาบรรณในการทำงานแล้ว ผู้นำควรมีความสามารถในการผลักดัน กระตุ้นทีมงานให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีจรรณยาบรรณและยึดถือในการทำงานได้ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการยึดหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ มาตรฐานวิชาชีพ และความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการเพิ่มภาวะผู้นำในเชิงสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคกระตุ้น จูงใจทีมงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักจรรณยาบรรณด้วยเช่นกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
PART 1 : สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับคำว่า “จรรณยาบรรณกับการทำงาน”
       คุณรู้สึกอย่างไรกับการยึดหลักจรรณยาบรรณในการทำงาน ??
       คนที่ยึดหลักจรรณยาบรรณในการทำงานมีลักษณะอย่างไรตามความคิดของคุณ ??
       คุณคิดว่าจรรณยาบรรณสำคัญกับองค์กรรวมถึงลูกค้าอย่างไร ??
       คุณให้ความสำคัญกับจรรณยาบรรณมากน้อยแค่ไหน ??
       คุณยึดหลักจรรณยาบรรณเรื่องใดบ้างในการทำงาน ??
       Workshop : ประเมินระดับการให้ความสำคัญกับจรรณยาบรรณในการทำงานของตนเอง

PART 2 : สร้างจิตสำนึกในการยึดหลักจรรยาบรรณในการทำงาน
       ความหมายของคำว่า “จรรณยาบรรณกับการทำงาน”
       จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ จรรยาบรรณกับองค์กร คืออะไรและสำคัญอย่างไร ?
       หลุมพรางที่สกัดกั้นความคิดของการยึดหลักจรรยาบรรณกับการทำงาน
       คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานด้วยหลักจรรณยาบรรณ
       ประโยชน์ที่พนักงานและองค์กรจะได้รับจากการมีจิตสำนึกในการหลักจรรยาบรรณการทำงาน
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตนเอง ?

PART 3 :หลักการปฏิบัติงานด้วยหลักจรรยาบรรณ
       อุปสรรคในการทำงานทั่วไปที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ยึดหลักจรรณยาบรรณ
       หลักการบริหารจัดการสถานการณ์เชิงวิกฤตเพื่อสร้างภาพลักษณ์บุคลากรที่ดี
       การจัดการความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
       การเป็นผู้นำตัวอย่างในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณที่ถูกต้อง
       การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดถึกหลักจรรณยาบรรณร่วมกัน
       กรณีศึกษา: ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตโดยยึดหลักจรรยาบรรณและความถูกต้อง
       Workshop : เลือกสถานการณ์เชิงวิกฤตของท่านเพื่อสร้างแนวทางจัดการใหม่ด้วยหลักจรรณยาบรรณ

PART 4 : การเป็นผู้นำสร้าง ใช้หลักจรรณยาบรรณสร้างการเปลี่ยนแปลง
       คุณลักษณะ 8 ประการของผู้นำที่ยึดหลักจรรณยาบรรณกับทุกสถานการณ์
       เราจะเพิ่มภาวะผู้นำให้กับตัวเองได้อย่างไร ?
       หลักการเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับทีมงาน
       เทคนิคการกระตุ้นจูงใจให้ทีมงานยินดีเปลี่ยนแปลงตนเอง
       การทำให้ทีมงานสร้างกรอบความคิดการยึดจรรณยาบรรณกับการทำงาน
       กรณีศึกษา : ประยุกต์ใช้เทคนิคกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้สร้างความสำเร็จในงานที่รับผิดชอบ
       การบ้าน : เรื่องที่ท่านจะนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างานทุกระดับ
ผู้จัดการ
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม