หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำให้ทีมงานเป็นศูนย์กลางสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Servant Leadership for Team Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำให้ทีมงานเป็นศูนย์กลางสู่ความสำเร็จ (Servant Leadership for Team Success)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership) ให้ความสำคัญกับเรื่องแรงปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาเติบโตด้วยตัวเขาเอง ดูแลความต้องการสูงสุดของผู้อื่น พัฒนาคนด้วยแรงจูงใจเชิงบวก (Positive Psychology) ให้บรรลุความต้องการของผู้อื่นทั้งภายนอกและจิตใจภายใน เป็นแนวทางการเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน
 การบริหารจัดการ (Management) และการพัฒนาทีมงาน (Development) เป็นหลักการที่ผู้นำผู้รับใช้เน้นในการสร้างความสำเร็จร่วมกันเป็นทีม (Team Success) ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) แล้วใช้หลักการบริหารที่คล่องแคล่วว่องไว (Agility Management) ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
การทำให้ทีมงานเป็นศูนย์กลางสู่ความสำเร็จ ผู้นำต้องใช้บทบาททั้งการเป็นโค้ช (Coach) และการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ (Helper) ในแต่ละสถานการณ์ที่ทำให้ทีมงานมี Growth Mindset แล้วพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง สร้างผลลัพธ์ที่มีด้วยความเต็มใจ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองสู่การเป็นผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership) ช่วยให้ทีมงานประสบความสำเร็จบนเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่สำคัญต่างๆของการเป็นผู้นำผู้รับใช้จนเกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารงานในรูปแบบต่างๆโดยให้ทีมงานเป็นศูนย์กลางสร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเทคนิคการเป็น Agile Coach ในการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของทีมงานได้อย่างครบถ้วน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาการเป็นผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership)
        สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำผู้รับใช้
        ความหมายของการเป็นผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership)
        หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
        บทบาทผู้จัดการ V.S. บทบาทผู้นำ
        Workshop : การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำ
การพัฒนาทักษะการเป็น Servant Leadership
        การเป็นผู้ฟังเชิงลึกที่ดี (Active & Deep Listening)
        การเข้าใจและกระตุ้นให้กำลังใจ (Empathy & Sympathy Communication)
        การจูงใจด้วยพลังเชิงบวก (Persuasion)
        การทำงานแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning)
        การพัฒนาให้ทีมงานเติบโต (People Development)
        Role Playing : การพัฒนาทักษะการเป็น Servant Leadership
หลักการบริหารในฐานะผู้นำผู้รับใช้
        การบริหารแบบคล่องแคล่วว่องไว (Agility Management)
        การบริหารวัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
        การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
        การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
        Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
เทคนิคการพัฒนาทีมงานในฐานะ Agile Coach
        คุณสมบัติที่ดีของ Agile Coach
        บทบาทของโค้ช (Coach) V.S. ผู้ช่วยเหลือ (Helper)
        เทคนิคการโค้ชให้ทีมงานมี Growth Mindset
        เทคนิคการสะท้อนกลับในฐานะพี่เลี้ยง (Reflection)
        Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคต่างๆของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ