หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำให้ทีมงานเป็นศูนย์กลางสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Servant Leadership for Team Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำให้ทีมงานเป็นศูนย์กลางสู่ความสำเร็จ (Servant Leadership for Team Success)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 ผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership) ให้ความสำคัญกับเรื่องแรงปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาเติบโตด้วยตัวเขาเอง ดูแลความต้องการสูงสุดของผู้อื่น พัฒนาคนด้วยแรงจูงใจเชิงบวก (Positive Psychology) ให้บรรลุความต้องการของผู้อื่นทั้งภายนอกและจิตใจภายใน เป็นแนวทางการเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน
 การบริหารจัดการ (Management) และการพัฒนาทีมงาน (Development) เป็นหลักการที่ผู้นำผู้รับใช้เน้นในการสร้างความสำเร็จร่วมกันเป็นทีม (Team Success) ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) แล้วใช้หลักการบริหารที่คล่องแคล่วว่องไว (Agility Management) ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
การทำให้ทีมงานเป็นศูนย์กลางสู่ความสำเร็จ ผู้นำต้องใช้บทบาททั้งการเป็นโค้ช (Coach) และการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ (Helper) ในแต่ละสถานการณ์ที่ทำให้ทีมงานมี Growth Mindset แล้วพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง สร้างผลลัพธ์ที่มีด้วยความเต็มใจ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองสู่การเป็นผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership) ช่วยให้ทีมงานประสบความสำเร็จบนเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่สำคัญต่างๆของการเป็นผู้นำผู้รับใช้จนเกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารงานในรูปแบบต่างๆโดยให้ทีมงานเป็นศูนย์กลางสร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเทคนิคการเป็น Agile Coach ในการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของทีมงานได้อย่างครบถ้วน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาการเป็นผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership)
        สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำผู้รับใช้
        ความหมายของการเป็นผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership)
        หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
        บทบาทผู้จัดการ V.S. บทบาทผู้นำ
        Workshop : การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำ
การพัฒนาทักษะการเป็น Servant Leadership
        การเป็นผู้ฟังเชิงลึกที่ดี (Active & Deep Listening)
        การเข้าใจและกระตุ้นให้กำลังใจ (Empathy & Sympathy Communication)
        การจูงใจด้วยพลังเชิงบวก (Persuasion)
        การทำงานแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning)
        การพัฒนาให้ทีมงานเติบโต (People Development)
        Role Playing : การพัฒนาทักษะการเป็น Servant Leadership
หลักการบริหารในฐานะผู้นำผู้รับใช้
        การบริหารแบบคล่องแคล่วว่องไว (Agility Management)
        การบริหารวัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
        การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
        การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
        Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
เทคนิคการพัฒนาทีมงานในฐานะ Agile Coach
        คุณสมบัติที่ดีของ Agile Coach
        บทบาทของโค้ช (Coach) V.S. ผู้ช่วยเหลือ (Helper)
        เทคนิคการโค้ชให้ทีมงานมี Growth Mindset
        เทคนิคการสะท้อนกลับในฐานะพี่เลี้ยง (Reflection)
        Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคต่างๆของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร