คอร์สฝึกอบรม ผู้นำ สร้างทีมผูกพันต่อองค์กร

(Employee Engagement) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้นำ สร้างทีมผูกพันต่อองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างทีมงานให้มีความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นหัวใจสำคัญของผู้บริหาร โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานผ่านองค์ประกอบที่สำคัญ 3 เรื่องหลัก คือ
    1. การสร้าง Mindset ที่ดีของพนักงานต่อองค์กรและผู้บริหาร
    2. การรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร (Core Value)
    3. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร (Change Leader)
 ผู้บริหารที่มีพลังคิดเชิงบวก จะมีแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและสามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และดูแลทีมงานด้วยวิธีการจูงใจมากกว่าการใช้อำนาจบังคับบัญชา เพื่อให้ทีมงานมีความสุข และทัศนคติที่ดีต่องานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยงขององค์กร
 ผู้นำ...ในฐานะโค้ช (Leader as a Coach) สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานด้วยการจูงใจให้ทีมงานยินดีเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง ด้วยทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริหาร และเข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กรด้วยความเต็มใจ และเกิดความผูกพันต่อองค์กรจากภายใน
 ผู้นำ...ในฐานะที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ช่วยทำให้ทีมงานเกิดความสุขในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันของทีมและองค์กร โดยที่ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลแรก


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร (ผู้เรียน) เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานและมีแนวทางสร้างแรงจูงใจในตัวเองและทีมงานด้วย Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร (ผู้เรียน) มีความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แนะด้วยเทคนิคของการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ด้วยความเหมาะสม
 เพื่อให้ผู้บริหาร (ผู้เรียน) เข้าใจแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเข้าใจด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร บริหารทีมงานด้วยแนวทางสร้างทีมเวิร์ค พิชิตเป้าหมายได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวคิดใหม่
       หลักการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริง
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำในตัวเอง
       Workshop : กำหนดแนวทางบริหารและจูงใจทีมงาน
 การสร้าง Mindset ให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
       องค์ประกอบที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
       ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
       การรณรงค์ค่านิยมในองค์กร (Core Value)
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
       เทคนิคการให้คำปรึกษา ดูแล และจูงใจในฐานะโค้ช
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 เทคนิคการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
       วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้างาน
       หลักสำคัญของการโค้ชงาน (Coaching)
       หลักสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
       การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานผูกพันต่อองค์กร
       คุณสมบัติที่ดีของโค้ช & พี่เลี้ยงในองค์กร
       Role Playing : เทคนิคการโค้ชงาน Style คุณ
 ผู้นำพลังคิดเชิงบวกสร้างทีมเวิร์ค (Positive Energy Leader)
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       กฎทองของผู้นำพลังคิดเชิงบวก
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
       ผู้นำ...สร้างทีมพลังคิดเชิงบวก
       Workshop : สร้างทีมเวิร์ค...ทีมในฝันของคุณ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ค่านิยมองค์กรผู้บริหารภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น