หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ สร้างทีมผูกพันต่อองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Employee Engagement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ สร้างทีมผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การสร้างทีมงานให้มีความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นหัวใจสำคัญของผู้บริหาร โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานผ่านองค์ประกอบที่สำคัญ 3 เรื่องหลัก คือ
    1. การสร้าง Mindset ที่ดีของพนักงานต่อองค์กรและผู้บริหาร
    2. การรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร (Core Value)
    3. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร (Change Leader)
 ผู้บริหารที่มีพลังคิดเชิงบวก จะมีแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและสามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และดูแลทีมงานด้วยวิธีการจูงใจมากกว่าการใช้อำนาจบังคับบัญชา เพื่อให้ทีมงานมีความสุข และทัศนคติที่ดีต่องานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยงขององค์กร
 ผู้นำ...ในฐานะโค้ช (Leader as a Coach) สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานด้วยการจูงใจให้ทีมงานยินดีเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง ด้วยทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริหาร และเข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กรด้วยความเต็มใจ และเกิดความผูกพันต่อองค์กรจากภายใน
 ผู้นำ...ในฐานะที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ช่วยทำให้ทีมงานเกิดความสุขในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันของทีมและองค์กร โดยที่ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลแรก


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร (ผู้เรียน) เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานและมีแนวทางสร้างแรงจูงใจในตัวเองและทีมงานด้วย Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร (ผู้เรียน) มีความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แนะด้วยเทคนิคของการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ด้วยความเหมาะสม
 เพื่อให้ผู้บริหาร (ผู้เรียน) เข้าใจแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเข้าใจด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร บริหารทีมงานด้วยแนวทางสร้างทีมเวิร์ค พิชิตเป้าหมายได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวคิดใหม่
       หลักการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริง
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำในตัวเอง
       Workshop : กำหนดแนวทางบริหารและจูงใจทีมงาน
 การสร้าง Mindset ให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
       องค์ประกอบที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
       ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
       การรณรงค์ค่านิยมในองค์กร (Core Value)
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
       เทคนิคการให้คำปรึกษา ดูแล และจูงใจในฐานะโค้ช
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 เทคนิคการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
       วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้างาน
       หลักสำคัญของการโค้ชงาน (Coaching)
       หลักสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
       การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานผูกพันต่อองค์กร
       คุณสมบัติที่ดีของโค้ช & พี่เลี้ยงในองค์กร
       Role Playing : เทคนิคการโค้ชงาน Style คุณ
 ผู้นำพลังคิดเชิงบวกสร้างทีมเวิร์ค (Positive Energy Leader)
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       กฎทองของผู้นำพลังคิดเชิงบวก
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
       ผู้นำ...สร้างทีมพลังคิดเชิงบวก
       Workshop : สร้างทีมเวิร์ค...ทีมในฝันของคุณ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง