Advance Course ผู้นำ สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Leadership / ผู้นำ สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
    ผู้นำ คือ บุคคลที่ผู้อื่นให้ความเชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ
    ผู้นำ มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มากกว่า การออกคำสั่งแบบบังคับ
    ผู้นำ สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเอง
 การจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนกว่าการบังคับให้เปลี่ยน 
ผู้จัดการ/หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับเทคนิคการจูงใจให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ดังนั้น การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อสามารถเข้าใจตัวเองได้ก็จะเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นตามแบบและลักษณะที่เขาเป็น จึงเรียกว่า “รู้เขา...รู้เรา...จูงใจผู้อื่นได้แน่นอน”
เทคนิคที่ใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีคือการใช้เทคนิคของ NLP (NeuroLinguistic Programming) เป็นการใช้โปรแกรมภาษาที่สื่อสารกับสมองได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะเชื่อว่า พฤติกรรมที่แสดงออกมาของคนเรานั้น สร้างมาจากข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึก เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ความคิด ความรู้สึก หากเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้ได้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้นำจึงจะต้องเข้าใจเทคนิคของ NLP

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนในฐานะผู้นำ เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการจูงใจในด้านต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วย Style ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และสร้างเทคนิคการจูงใจของตัวเองให้เหมาะสมกับทีมงาน และนำไปฝึกฝนและปฏิบัติได้จริง 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค NLP ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่นได้ และนำไปใช้ในการจูงใจทีมงานให้ใช้ศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้น 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกกับการใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของตัวเองอย่างเต็มที่

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดการสร้างแรงจูงใจของตัวเอง 
       คำถามกระตุ้นแนวความคิดก่อนการเรียนรู้ 
       หลักการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริง 
       กิจกรรม: การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น

เรียนรู้เข้าใจตัวเอง...เข้าใจผู้อื่น สร้างแรงจูงใจ 
       คุณเป็นคนแบบไหน? (DISC) 
       คุณมีลักษณะอย่างไร? 
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความคิดแตกต่างกัน 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       Workshop : กำหนดแนวทางในการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น

หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       เรียนรู้และเข้าใจวงจรพฤติกรรม 
       เทคนิคการใช้คำถามสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่น 
       การใช้เทคนิค NLP สร้างการเปลี่ยนแปลง 
       NLP Communication Model 
       กิจกรรม: สนุกกับแนวความคิดเรื่อง NLP

การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับการจูงใจผู้อื่น 
       เทคนิค “การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง” 
       เทคนิค “การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก” 
       เทคนิค “การเปลี่ยนภาพตัวเองด้วยจินตภาพ” 
       เทคนิค “การสร้างพลังให้กับเป้าหมาย” 
       Workshop : เทคนิคที่คุณเลือกไปประยุกต์ใช้กับทีมงาน

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างแรงจูงใจการบริหารภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น