หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
    ผู้นำ คือ บุคคลที่ผู้อื่นให้ความเชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ
    ผู้นำ มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มากกว่า การออกคำสั่งแบบบังคับ
    ผู้นำ สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเอง
 การจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนกว่าการบังคับให้เปลี่ยน 
ผู้จัดการ/หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับเทคนิคการจูงใจให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ดังนั้น การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อสามารถเข้าใจตัวเองได้ก็จะเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นตามแบบและลักษณะที่เขาเป็น จึงเรียกว่า “รู้เขา...รู้เรา...จูงใจผู้อื่นได้แน่นอน”
เทคนิคที่ใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีคือการใช้เทคนิคของ NLP (NeuroLinguistic Programming) เป็นการใช้โปรแกรมภาษาที่สื่อสารกับสมองได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะเชื่อว่า พฤติกรรมที่แสดงออกมาของคนเรานั้น สร้างมาจากข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึก เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ความคิด ความรู้สึก หากเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้ได้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้นำจึงจะต้องเข้าใจเทคนิคของ NLP

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนในฐานะผู้นำ เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการจูงใจในด้านต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วย Style ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และสร้างเทคนิคการจูงใจของตัวเองให้เหมาะสมกับทีมงาน และนำไปฝึกฝนและปฏิบัติได้จริง 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค NLP ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่นได้ และนำไปใช้ในการจูงใจทีมงานให้ใช้ศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้น 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกกับการใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของตัวเองอย่างเต็มที่

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดการสร้างแรงจูงใจของตัวเอง 
       คำถามกระตุ้นแนวความคิดก่อนการเรียนรู้ 
       หลักการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริง 
       กิจกรรม: การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น

เรียนรู้เข้าใจตัวเอง...เข้าใจผู้อื่น สร้างแรงจูงใจ 
       คุณเป็นคนแบบไหน? (DISC) 
       คุณมีลักษณะอย่างไร? 
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความคิดแตกต่างกัน 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       Workshop : กำหนดแนวทางในการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น

หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       เรียนรู้และเข้าใจวงจรพฤติกรรม 
       เทคนิคการใช้คำถามสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่น 
       การใช้เทคนิค NLP สร้างการเปลี่ยนแปลง 
       NLP Communication Model 
       กิจกรรม: สนุกกับแนวความคิดเรื่อง NLP

การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับการจูงใจผู้อื่น 
       เทคนิค “การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง” 
       เทคนิค “การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก” 
       เทคนิค “การเปลี่ยนภาพตัวเองด้วยจินตภาพ” 
       เทคนิค “การสร้างพลังให้กับเป้าหมาย” 
       Workshop : เทคนิคที่คุณเลือกไปประยุกต์ใช้กับทีมงาน

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง