Advance Course ผู้นำ เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Leadership / ผู้นำ เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารและพัฒนาทีมงานให้มีผลปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ ดำเนินชีวิตด้วยความสุข ดังคำพูดที่ว่า “ผู้นำ...บริหารงานได้ผล คนเป็นสุข” เป็นเรื่องที่สำคัญที่องค์กรคาดหวังจากหัวหน้างาน เพราะบุคคลที่มีอิทธิพลโดยตรงกับพนักงาน ก็คือผู้บริหารในระดับต่างๆ ขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จต้อง เก่งงาน เก่งคน เก่งพัฒนา ทีมงาน 
การเรียนรู้และเข้าใจ “การทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน” จะทำให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมและผลงานที่เกิดขึ้นจากทีมงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น หากสามารถทำให้ทีมงานปฏิบัติงาน โดยการใช้สมองให้มีประสิทธิผลก็จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย เช่น…
       ผู้นำ...เข้าใจลักษณะของทีมงานในแต่ละบุคคล
       ผู้นำ...เปลี่ยนแปลงการรับรู้ข้อมูลจากลบเป็นบวกของทีมงาน
       ผู้นำ...กระตุ้นสมองให้ทำงานอย่างมีความสุข 
       ผู้นำ...เข้าใจ FEARS ของทีมงานแล้วช่วยเหลือได้ทันที
การประยุกต์ใช้การทำงานสมองของผู้นำและการเข้าใจสมองของทีมงาน จะทำให้การบริหารจัดการ และการพัฒนาทีมงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด
   “ผู้นำ...เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจ ทีมงาน”
   หากผู้นำปฏิบัติตามลักษณะนี้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน และประยุกต์ใช้กับการเข้าใจผู้อื่นได้
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ที่บริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จด้วยการใช้ประโยชน์จากการทำงานของสมอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการบริหารทีมงานด้วย Style ตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าในการทำงานของสมองรอบด้าน 
       สมองสี่ด้าน...เข้าใจคนแต่ละประเภท 
       สมองกับการรับรู้ข้อมูล...เปลี่ยนลบเป็นบวก 
       สมองกับความกลัว...สร้างพฤติกรรมต่างๆ 
       สมองกับสภาวะความสุข...กระตุ้นการทำงานเพิ่มขึ้น 
       Workshop : การประยุกต์การทำงานของสมองกับเหตุการณ์ต่างๆ 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       การสร้างความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ทรงพลัง 
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเอง 
ผู้นำ...เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจ ทีมงาน 
       ผู้นำ...ใช้สมองกับการบริหารทีมงาน 
       เข้าใจ...FEARS ต้นเหตุของการขาดประสิทธิภาพ 
       จูงใจ...โน้มน้าวสมองส่วนอารมณ์ให้สร้างความสำเร็จ 
       ให้ใจ...เพิ่มการสร้างฮอร์โมนแห่งความสุข 
       กิจกรรม : เทคนิคการกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ให้สร้างความสำเร็จ 
       Role Playing : การโค้ชด้วยรูปแบบ Brain Base Coaching 
การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ 
       การสร้างผลการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ 
       การเอาชนะปัญหา อุปสรรค พิชิตเป้าหมาย 
       การจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน 
       การลดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน 
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การลดข้อขัดแย้งทีมงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น