คอร์สฝึกอบรม ผู้นำ เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้นำ เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารและพัฒนาทีมงานให้มีผลปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ ดำเนินชีวิตด้วยความสุข ดังคำพูดที่ว่า “ผู้นำ...บริหารงานได้ผล คนเป็นสุข” เป็นเรื่องที่สำคัญที่องค์กรคาดหวังจากหัวหน้างาน เพราะบุคคลที่มีอิทธิพลโดยตรงกับพนักงาน ก็คือผู้บริหารในระดับต่างๆ ขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จต้อง เก่งงาน เก่งคน เก่งพัฒนา ทีมงาน 
การเรียนรู้และเข้าใจ “การทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน” จะทำให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมและผลงานที่เกิดขึ้นจากทีมงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น หากสามารถทำให้ทีมงานปฏิบัติงาน โดยการใช้สมองให้มีประสิทธิผลก็จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย เช่น…
       ผู้นำ...เข้าใจลักษณะของทีมงานในแต่ละบุคคล
       ผู้นำ...เปลี่ยนแปลงการรับรู้ข้อมูลจากลบเป็นบวกของทีมงาน
       ผู้นำ...กระตุ้นสมองให้ทำงานอย่างมีความสุข 
       ผู้นำ...เข้าใจ FEARS ของทีมงานแล้วช่วยเหลือได้ทันที
การประยุกต์ใช้การทำงานสมองของผู้นำและการเข้าใจสมองของทีมงาน จะทำให้การบริหารจัดการ และการพัฒนาทีมงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด
   “ผู้นำ...เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจ ทีมงาน”
   หากผู้นำปฏิบัติตามลักษณะนี้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน และประยุกต์ใช้กับการเข้าใจผู้อื่นได้
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ที่บริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จด้วยการใช้ประโยชน์จากการทำงานของสมอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการบริหารทีมงานด้วย Style ตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าในการทำงานของสมองรอบด้าน 
       สมองสี่ด้าน...เข้าใจคนแต่ละประเภท 
       สมองกับการรับรู้ข้อมูล...เปลี่ยนลบเป็นบวก 
       สมองกับความกลัว...สร้างพฤติกรรมต่างๆ 
       สมองกับสภาวะความสุข...กระตุ้นการทำงานเพิ่มขึ้น 
       Workshop : การประยุกต์การทำงานของสมองกับเหตุการณ์ต่างๆ 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       การสร้างความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ทรงพลัง 
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเอง 
ผู้นำ...เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจ ทีมงาน 
       ผู้นำ...ใช้สมองกับการบริหารทีมงาน 
       เข้าใจ...FEARS ต้นเหตุของการขาดประสิทธิภาพ 
       จูงใจ...โน้มน้าวสมองส่วนอารมณ์ให้สร้างความสำเร็จ 
       ให้ใจ...เพิ่มการสร้างฮอร์โมนแห่งความสุข 
       กิจกรรม : เทคนิคการกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ให้สร้างความสำเร็จ 
       Role Playing : การโค้ชด้วยรูปแบบ Brain Base Coaching 
การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ 
       การสร้างผลการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ 
       การเอาชนะปัญหา อุปสรรค พิชิตเป้าหมาย 
       การจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน 
       การลดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน 
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การลดข้อขัดแย้งทีมงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น