หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารและพัฒนาทีมงานให้มีผลปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ ดำเนินชีวิตด้วยความสุข ดังคำพูดที่ว่า “ผู้นำ...บริหารงานได้ผล คนเป็นสุข” เป็นเรื่องที่สำคัญที่องค์กรคาดหวังจากหัวหน้างาน เพราะบุคคลที่มีอิทธิพลโดยตรงกับพนักงาน ก็คือผู้บริหารในระดับต่างๆ ขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จต้อง เก่งงาน เก่งคน เก่งพัฒนา ทีมงาน 
การเรียนรู้และเข้าใจ “การทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน” จะทำให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมและผลงานที่เกิดขึ้นจากทีมงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น หากสามารถทำให้ทีมงานปฏิบัติงาน โดยการใช้สมองให้มีประสิทธิผลก็จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย เช่น…
       ผู้นำ...เข้าใจลักษณะของทีมงานในแต่ละบุคคล
       ผู้นำ...เปลี่ยนแปลงการรับรู้ข้อมูลจากลบเป็นบวกของทีมงาน
       ผู้นำ...กระตุ้นสมองให้ทำงานอย่างมีความสุข 
       ผู้นำ...เข้าใจ FEARS ของทีมงานแล้วช่วยเหลือได้ทันที
การประยุกต์ใช้การทำงานสมองของผู้นำและการเข้าใจสมองของทีมงาน จะทำให้การบริหารจัดการ และการพัฒนาทีมงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด
   “ผู้นำ...เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจ ทีมงาน”
   หากผู้นำปฏิบัติตามลักษณะนี้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน และประยุกต์ใช้กับการเข้าใจผู้อื่นได้
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ที่บริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จด้วยการใช้ประโยชน์จากการทำงานของสมอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการบริหารทีมงานด้วย Style ตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าในการทำงานของสมองรอบด้าน 
       สมองสี่ด้าน...เข้าใจคนแต่ละประเภท 
       สมองกับการรับรู้ข้อมูล...เปลี่ยนลบเป็นบวก 
       สมองกับความกลัว...สร้างพฤติกรรมต่างๆ 
       สมองกับสภาวะความสุข...กระตุ้นการทำงานเพิ่มขึ้น 
       Workshop : การประยุกต์การทำงานของสมองกับเหตุการณ์ต่างๆ 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       การสร้างความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ทรงพลัง 
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเอง 
ผู้นำ...เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจ ทีมงาน 
       ผู้นำ...ใช้สมองกับการบริหารทีมงาน 
       เข้าใจ...FEARS ต้นเหตุของการขาดประสิทธิภาพ 
       จูงใจ...โน้มน้าวสมองส่วนอารมณ์ให้สร้างความสำเร็จ 
       ให้ใจ...เพิ่มการสร้างฮอร์โมนแห่งความสุข 
       กิจกรรม : เทคนิคการกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ให้สร้างความสำเร็จ 
       Role Playing : การโค้ชด้วยรูปแบบ Brain Base Coaching 
การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ 
       การสร้างผลการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ 
       การเอาชนะปัญหา อุปสรรค พิชิตเป้าหมาย 
       การจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน 
       การลดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน 
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง