หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การบริหารและพัฒนาทีมงานให้มีผลปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ ดำเนินชีวิตด้วยความสุข ดังคำพูดที่ว่า “ ผู้นำ บริหารงานได้ผล คนเป็นสุข” เป็นเรื่องที่สำคัญที่องค์กรคาดหวังจากหัวหน้างาน เพราะบุคคลที่มีอิทธิพลโดยตรงกับพนักงาน ก็คือผู้บริหารในระดับต่างๆ ขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จต้อง เก่งงาน เก่งคน เก่งพัฒนา ทีมงาน
การเรียนรู้และเข้าใจ “การทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน (Whole Brain Function)” จะทำให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมและผลงานที่เกิดขึ้นจากทีมงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น หากสามารถทำให้ทีมงานปฏิบัติงาน โดยการใช้สมองให้มีประสิทธิผลก็จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย เช่น 
       ผู้นำ...เข้าใจลักษณะของทีมงานในแต่ละบุคคล
       ผู้นำ...เปลี่ยนแปลงการรับรู้ข้อมูลจากลบเป็นบวกของทีมงาน
       ผู้นำ...กระตุ้นสมองให้ทำงานอย่างมีความสุข 
       ผู้นำ...เข้าใจ FEARS ของทีมงานแล้วช่วยเหลือได้ทันที
การประยุกต์ใช้การทำงานสมองของผู้นำและการเข้าใจสมองของทีมงาน จะทำให้การบริหารจัดการ และการพัฒนาทีมงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 หากผู้นำปฏิบัติตามลักษณะนี้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
“ผู้นำ...เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจ ทีมงาน”


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน (Whole Brain Function) และประยุกต์ใช้กับการเข้าใจผู้อื่นได้
 
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ที่บริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จด้วยการใช้ประโยชน์จากการทำงานของสมอง
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการบริหารทีมงานด้วย Style ตัวเอง
 
เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าในการทำงานของสมองรอบด้าน
       สมองสี่ด้าน...เข้าใจคนแต่ละประเภท 
       สมองกับการรับรู้ข้อมูล...เปลี่ยนลบเป็นบวก
       สมองกับความกลัว...สร้างพฤติกรรมต่างๆ
       สมองกับสภาวะความสุข...กระตุ้นการทำงานเพิ่มขึ้น 
       Workshop : การประยุกต์การทำงานของสมองกับเหตุการณ์ต่างๆ
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ทรงพลัง
      อบรม สัมมนา ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
      อบรม สัมมนา แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเอง
ผู้นำ...เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจ ทีมงาน 
      อบรม สัมมนา ผู้นำ...ใช้สมองกับการบริหารทีมงาน
      อบรม สัมมนา เข้าใจ...FEARS ต้นเหตุของการขาดประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา จูงใจ...โน้มน้าวสมองส่วนอารมณ์ให้สร้างความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา ให้ใจ...เพิ่มการสร้างฮอร์โมนแห่งความสุข
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : เทคนิคการกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ให้สร้างความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา Role Playing : การโค้ชด้วยรูปแบบ Brain Base Coaching
การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสร้างผลการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา การเอาชนะปัญหา อุปสรรค พิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน
      อบรม สัมมนา การลดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม
 Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี 
        Teaching for Knowledgeเพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
        Training for Skillเพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและกรณีศึกษา 
        Coaching for Exploreเพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
        Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 Brain Based Training ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติงาน
ผู้จัดการระดับต้น
หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม