หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างครบเครื่อง เพื่อทำให้ผู้นำมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานและสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกัน บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สร้างผลการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทำให้เป็นที่ยอมรับจากทีมงานในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจแทนทีมงานได้

ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Leadership Development) ใช้การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 4 แบบ มาใช้ในการจูงใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากบุคคลรอบข้าง

 ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) ใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ ผสมกับกระบวนการโค้ช ทำให้สามารถพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลายได้ สอดคล้องกับสมรรถนะที่บุคลากรต้องการ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ คุณลักษณะและคุณสมบัติของตัวเอง ในฐานะผู้นำ 3 เก่ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้นำ 3 เก่ง อย่างละเอียดจนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติการโค้ชจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเข้าใจและพร้อมนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำ 3 เก่งที่พร้อมพัฒนาคนได้ใจ และสร้างผลงานผ่านบุคลากรภายในทีมได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง 
       ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development) 
       ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) 
       หลักการบริหารคนสร้างผลงาน (Performance Management) 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดในการพัฒนาตัวเอง
ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       หลักการพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก 
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ 
       การบริหารงานจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
       Workshop : กำหนดแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย 
ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development) 
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ 
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้างาน 
       ความหมายของการโค้ชงาน (Coaching) อย่างสั้นๆ 
       การพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 
       กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง