Advance Course ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Leadership / ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างครบเครื่อง เพื่อทำให้ผู้นำมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานและสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกัน บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สร้างผลการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทำให้เป็นที่ยอมรับจากทีมงานในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจแทนทีมงานได้

ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Leadership Development) ใช้การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 4 แบบ มาใช้ในการจูงใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากบุคคลรอบข้าง

 ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) ใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ ผสมกับกระบวนการโค้ช ทำให้สามารถพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลายได้ สอดคล้องกับสมรรถนะที่บุคลากรต้องการ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ คุณลักษณะและคุณสมบัติของตัวเอง ในฐานะผู้นำ 3 เก่ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้นำ 3 เก่ง อย่างละเอียดจนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติการโค้ชจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเข้าใจและพร้อมนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำ 3 เก่งที่พร้อมพัฒนาคนได้ใจ และสร้างผลงานผ่านบุคลากรภายในทีมได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง 
       ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development) 
       ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) 
       หลักการบริหารคนสร้างผลงาน (Performance Management) 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดในการพัฒนาตัวเอง
ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       หลักการพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก 
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ 
       การบริหารงานจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
       Workshop : กำหนดแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย 
ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development) 
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ 
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้างาน 
       ความหมายของการโค้ชงาน (Coaching) อย่างสั้นๆ 
       การพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 
       กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดการพัฒนาภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น