คอร์สฝึกอบรม ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างครบเครื่อง เพื่อทำให้ผู้นำมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานและสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกัน บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สร้างผลการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทำให้เป็นที่ยอมรับจากทีมงานในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจแทนทีมงานได้

ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Leadership Development) ใช้การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 4 แบบ มาใช้ในการจูงใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากบุคคลรอบข้าง

 ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) ใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ ผสมกับกระบวนการโค้ช ทำให้สามารถพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลายได้ สอดคล้องกับสมรรถนะที่บุคลากรต้องการ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ คุณลักษณะและคุณสมบัติของตัวเอง ในฐานะผู้นำ 3 เก่ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้นำ 3 เก่ง อย่างละเอียดจนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติการโค้ชจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเข้าใจและพร้อมนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำ 3 เก่งที่พร้อมพัฒนาคนได้ใจ และสร้างผลงานผ่านบุคลากรภายในทีมได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง 
       ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development) 
       ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) 
       หลักการบริหารคนสร้างผลงาน (Performance Management) 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดในการพัฒนาตัวเอง
ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       หลักการพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก 
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ 
       การบริหารงานจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
       Workshop : กำหนดแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย 
ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development) 
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ 
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้างาน 
       ความหมายของการโค้ชงาน (Coaching) อย่างสั้นๆ 
       การพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 
       กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดการพัฒนาภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น