หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาคุณภาพขององค์กร - หลักสูตร 2 วัน
(360 degree Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาคุณภาพขององค์กร (360 degree Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำในตัวเองและแสดงภาวะผู้นำต่อผู้อื่น ดังนั้น การเป็นผู้นำจึงเป็นบาทที่สำคัญของบุคลากรทุกคนในองค์กร ซึ่งเราเรียกว่า “ผู้นำ 360 องศา”

 หลักการของการเป็นผู้นำ 360 องศา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้น ผู้อื่นเป็นผู้ที่ยอมรับว่าเขาเป็นผู้นำหรือไม่ ไม่ใช่โดยตำแหน่ง ดังนั้น ผู้นำควรพัฒนาตัวเองให้เกิดภาวะผู้นำภายในตัวเอง เช่น
       เผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน
       ท้าทายความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
       อาชนะหลุมพรางทางความคิดให้ได้ด้วยตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ในฐานะผู้นำ สร้างการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบทิศทาง เกิดประสิทธิภาพผลในการทำงานร่วมกัน สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ
การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชในฐานะผู้นำ จะทำให้ทีมงานสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance Coaching) และเกิดความสุขในการทำงาน
 การพัฒนาภาวะผู้นำต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นธรรมชาติในการปฏิบัติตัว การฝึกฝนคุณสมบัติของผู้นำ 360 องศา การสร้างคุณค่าผู้นำแบบ 360 องศา และการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา จึงต้องดำเนินต่อไปอยู่ตลอดเวลา ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น ภาวะผู้นำที่สมบูรณ์แบบจึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่ง
 เพื่อสร้างแนวทางการเรียนรู้หลักการเป็นผู้นำ 360 องศา และการปฏิบัติต่อบุคคลระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโค้ช (Coaching) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำ
 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างแผนการพัฒนาตัวเองให้เกิดคุณค่าในตัวเองด้วย Style การเป็นตัวของตัวเอง
 เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับบุคลากรขององค์กรเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศาในตัวเอง
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศาของตัวเอง
       คุณอยากเป็นผู้นำ 360 องศาหรือไม่?
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
       การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
       Workshop : กรอบความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
 สาเหตุของการเป็นผู้นำ 360 องศาที่ไม่สมบูรณ์แบบ
       ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
       ความท้าทายของผู้นำที่ต้องเผชิญ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในฐานะผู้นำ
       Workshop : เทคนิคการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ
 การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ในฐานะผู้นำ 360 องศา
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วย Brain Base
       คุณลักษณะของบุคคลตาม DISC
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีตาม DISC
       คุณสมบัติต่างๆ ของผู้นำตามรูปแบบ DISC
       กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจตัวเอง & ผู้อื่น
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของผู้นำ 360 องศา
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การพัฒนากรอบความคิดจาก Fixed Mindset
       Growth Mindset
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ
       Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Growth Mindset) ของตัวเอง

Day II : การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศาที่มีคุณภาพ
 หลักการที่ผู้นำ 360 องศาต้องฝึกฝนปฏิบัติ
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้า)
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงาน)
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง (ลูกน้อง)
       Workshop : การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางในฐานะผู้นำ 360 องศา
 การเป็นผู้นำ 360 องศากับการโค้ชทีมงาน
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       การโค้ชตามคุณลักษณะของบุคลากร
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ช
 เทคนิคการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
       การเรียนรู้และเข้าใจการฟังในรูปแบบต่างๆ
       ระดับของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
 การสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพื่อเป็นผู้นำ 360 องศา
       คุณสมบัติของผู้นำ 360 องศา
       แนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
       คุณค่าของผู้นำแบบ 360 องศา
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง