Advance Course ผู้นำ 360 องศาคุณภาพขององค์กร

(360 degree Leadership) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Leadership / ผู้นำ 360 องศาคุณภาพขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำในตัวเองและแสดงภาวะผู้นำต่อผู้อื่น ดังนั้น การเป็นผู้นำจึงเป็นบาทที่สำคัญของบุคลากรทุกคนในองค์กร ซึ่งเราเรียกว่า “ผู้นำ 360 องศา”

 หลักการของการเป็นผู้นำ 360 องศา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้น ผู้อื่นเป็นผู้ที่ยอมรับว่าเขาเป็นผู้นำหรือไม่ ไม่ใช่โดยตำแหน่ง ดังนั้น ผู้นำควรพัฒนาตัวเองให้เกิดภาวะผู้นำภายในตัวเอง เช่น
       เผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน
       ท้าทายความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
       อาชนะหลุมพรางทางความคิดให้ได้ด้วยตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ในฐานะผู้นำ สร้างการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบทิศทาง เกิดประสิทธิภาพผลในการทำงานร่วมกัน สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ
การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชในฐานะผู้นำ จะทำให้ทีมงานสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance Coaching) และเกิดความสุขในการทำงาน
 การพัฒนาภาวะผู้นำต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นธรรมชาติในการปฏิบัติตัว การฝึกฝนคุณสมบัติของผู้นำ 360 องศา การสร้างคุณค่าผู้นำแบบ 360 องศา และการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา จึงต้องดำเนินต่อไปอยู่ตลอดเวลา ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น ภาวะผู้นำที่สมบูรณ์แบบจึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่ง
 เพื่อสร้างแนวทางการเรียนรู้หลักการเป็นผู้นำ 360 องศา และการปฏิบัติต่อบุคคลระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโค้ช (Coaching) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำ
 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างแผนการพัฒนาตัวเองให้เกิดคุณค่าในตัวเองด้วย Style การเป็นตัวของตัวเอง
 เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับบุคลากรขององค์กรเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศาในตัวเอง
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศาของตัวเอง
       คุณอยากเป็นผู้นำ 360 องศาหรือไม่?
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
       การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
       Workshop : กรอบความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
 สาเหตุของการเป็นผู้นำ 360 องศาที่ไม่สมบูรณ์แบบ
       ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
       ความท้าทายของผู้นำที่ต้องเผชิญ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในฐานะผู้นำ
       Workshop : เทคนิคการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ
 การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ในฐานะผู้นำ 360 องศา
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วย Brain Base
       คุณลักษณะของบุคคลตาม DISC
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีตาม DISC
       คุณสมบัติต่างๆ ของผู้นำตามรูปแบบ DISC
       กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจตัวเอง & ผู้อื่น
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของผู้นำ 360 องศา
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การพัฒนากรอบความคิดจาก Fixed Mindset
       Growth Mindset
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ
       Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Growth Mindset) ของตัวเอง

Day II : การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศาที่มีคุณภาพ
 หลักการที่ผู้นำ 360 องศาต้องฝึกฝนปฏิบัติ
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้า)
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงาน)
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง (ลูกน้อง)
       Workshop : การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางในฐานะผู้นำ 360 องศา
 การเป็นผู้นำ 360 องศากับการโค้ชทีมงาน
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       การโค้ชตามคุณลักษณะของบุคลากร
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ช
 เทคนิคการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
       การเรียนรู้และเข้าใจการฟังในรูปแบบต่างๆ
       ระดับของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
 การสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพื่อเป็นผู้นำ 360 องศา
       คุณสมบัติของผู้นำ 360 องศา
       แนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
       คุณค่าของผู้นำแบบ 360 องศา
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Growth MindsetFixed Mindset ภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น