หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 8 แบบกับการพัฒนาด้านคุณค่าและจุดแข็ง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 8 แบบกับการพัฒนาด้านคุณค่าและจุดแข็ง

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“พัฒนาคุณค่าและจุดแข็งได้ทั้งงาน มีความสุขที่จิตใจร่วมกัน”

หลักการและเหตุผล
 การจัดแบ่งบุคคลตามคุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบ ทำให้เห็นจุดเด่นและคุณค่าของบุคคลนั้นๆ ช่วยทำให้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อตัวเองและผู้อื่น สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 ผู้นำที่เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะด้านคุณค่าของตัวเองจะเข้าใจคุณค่าและจุดแข็ง (Values & Strengths) ของทีมงานได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถพัฒนาบุคลากรภายในทีมงานด้วยคุณค่าและจุดแข็ง ส่งเสริมให้ทีมงานมีผลปฏิบัติงาน (Performance) บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น

 การพัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบในฐานะผู้นำ จะใช้ทักษะและกระบวนการโค้ชจุดแข็ง (Strengths Coaching Skill) ทำให้สามารถใช้ Style ของตัวเองพัฒนาทีมงานตามจุดแข็งของตัวเองและสอดคล้องกับจุดแข็งของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผลลัพธ์ของการพัฒนาส่งเสริมซึ่งกันและกัน ได้ผลงานและมีความสุข

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบ” ของตัวเองและเข้าใจผู้อื่นได้อย่างง่ายๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้ภาวะความเป็นผู้นำใน Style ของตัวเอง ในแต่ละแบบพัฒนาทีมงานให้มีผลงานและเกิดความสุขร่วมกัน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการโค้ชจุดแข็งและคุณค่า (Values & Strengths Coaching) ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างแนวทางพัฒนาทีมงานในแต่ละแบบ ที่เป็น Style ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของบุคคล 8 แบบ 
       สำรวจตัวเอง “คุณเป็นผู้นำแบบไหน!” 
       หลักการทำงานของสมอง 4 ส่วน (Brain Base Working) 
       การจัดแบ่งบุคคลตามคุณค่า 8 แบบ 
       คุณสมบัติของผู้นำด้านคุณค่า 8 กลุ่ม 
       Workshop : การเรียนรู้และเข้าใจการเป็นผู้นำใน Style ตัวเอง 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 3 เก่ง
       การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       การพัฒนาการจูงใจทีมงานในฐานะผู้นำ (Leadership Development) 
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) 
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ 
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ
การพัฒนาทีมงานด้านคุณค่าให้เป็นจุดแข็ง (Values & Strengths Coaching) 
       คำสำคัญของการโค้ชจุดแข็ง (Strengths Coaching) 
       โค้ชที่ดีจะมุ่งไปที่จุดแข็ง 
       บทสนทนาเริ่มต้นการโค้ชโดยอาศัยจุดแข็ง 
       เบาะแส 5 ประการที่บ่งบอกถึงพรสวรรค์ (Talent) 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชจุดแข็งซึ่งกันและกัน 
การพัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบในฐานะผู้นำ 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       คุณลักษณะเด่นของบุคลากร 8 แบบ 
       ทักษะการพัฒนาทีมงานด้านคุณค่า (Values Coaching Skill) 
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       Role Playing : การประยุกต์ใช้ทักษะกับการพัฒนาทีมงาน
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง