คอร์สฝึกอบรม ผู้นำ 8 แบบกับการพัฒนาด้านคุณค่าและจุดแข็ง

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้นำ 8 แบบกับการพัฒนาด้านคุณค่าและจุดแข็ง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“พัฒนาคุณค่าและจุดแข็งได้ทั้งงาน มีความสุขที่จิตใจร่วมกัน”

หลักการและเหตุผล
 การจัดแบ่งบุคคลตามคุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบ ทำให้เห็นจุดเด่นและคุณค่าของบุคคลนั้นๆ ช่วยทำให้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อตัวเองและผู้อื่น สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 ผู้นำที่เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะด้านคุณค่าของตัวเองจะเข้าใจคุณค่าและจุดแข็ง (Values & Strengths) ของทีมงานได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถพัฒนาบุคลากรภายในทีมงานด้วยคุณค่าและจุดแข็ง ส่งเสริมให้ทีมงานมีผลปฏิบัติงาน (Performance) บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น

 การพัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบในฐานะผู้นำ จะใช้ทักษะและกระบวนการโค้ชจุดแข็ง (Strengths Coaching Skill) ทำให้สามารถใช้ Style ของตัวเองพัฒนาทีมงานตามจุดแข็งของตัวเองและสอดคล้องกับจุดแข็งของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผลลัพธ์ของการพัฒนาส่งเสริมซึ่งกันและกัน ได้ผลงานและมีความสุข

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบ” ของตัวเองและเข้าใจผู้อื่นได้อย่างง่ายๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้ภาวะความเป็นผู้นำใน Style ของตัวเอง ในแต่ละแบบพัฒนาทีมงานให้มีผลงานและเกิดความสุขร่วมกัน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการโค้ชจุดแข็งและคุณค่า (Values & Strengths Coaching) ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างแนวทางพัฒนาทีมงานในแต่ละแบบ ที่เป็น Style ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของบุคคล 8 แบบ 
       สำรวจตัวเอง “คุณเป็นผู้นำแบบไหน!” 
       หลักการทำงานของสมอง 4 ส่วน (Brain Base Working) 
       การจัดแบ่งบุคคลตามคุณค่า 8 แบบ 
       คุณสมบัติของผู้นำด้านคุณค่า 8 กลุ่ม 
       Workshop : การเรียนรู้และเข้าใจการเป็นผู้นำใน Style ตัวเอง 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 3 เก่ง
       การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       การพัฒนาการจูงใจทีมงานในฐานะผู้นำ (Leadership Development) 
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) 
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ 
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ
การพัฒนาทีมงานด้านคุณค่าให้เป็นจุดแข็ง (Values & Strengths Coaching) 
       คำสำคัญของการโค้ชจุดแข็ง (Strengths Coaching) 
       โค้ชที่ดีจะมุ่งไปที่จุดแข็ง 
       บทสนทนาเริ่มต้นการโค้ชโดยอาศัยจุดแข็ง 
       เบาะแส 5 ประการที่บ่งบอกถึงพรสวรรค์ (Talent) 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชจุดแข็งซึ่งกันและกัน 
การพัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบในฐานะผู้นำ 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       คุณลักษณะเด่นของบุคลากร 8 แบบ 
       ทักษะการพัฒนาทีมงานด้านคุณค่า (Values Coaching Skill) 
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       Role Playing : การประยุกต์ใช้ทักษะกับการพัฒนาทีมงาน
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การโค้ชจุดแข็งการพัฒนาภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น