หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 8 แบบกับการพัฒนาด้านคุณค่าและจุดแข็ง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / ผู้นำ 8 แบบกับการพัฒนาด้านคุณค่าและจุดแข็ง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“พัฒนาคุณค่าและจุดแข็งได้ทั้งงาน มีความสุขที่จิตใจร่วมกัน” 

หลักการและเหตุผล
การจัดแบ่งบุคคลตามคุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบ ทำให้เห็นจุดเด่นและคุณค่าของบุคคลนั้นๆ ช่วยทำให้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อตัวเองและผู้อื่น สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

ผู้นำที่เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะด้านคุณค่าของตัวเองจะเข้าใจคุณค่าและจุดแข็ง (Values & Strengths) ของทีมงานได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถพัฒนาบุคลากรภายในทีมงานด้วยคุณค่าและจุดแข็ง ส่งเสริมให้ทีมงานมีผลปฏิบัติงาน (Performance) บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น 


การพัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบในฐานะผู้นำ จะใช้ทักษะและกระบวนการโค้ชจุดแข็ง (Strengths Coaching Skill) ทำให้สามารถใช้ Style ของตัวเองพัฒนาทีมงานตามจุดแข็งของตัวเองและสอดคล้องกับจุดแข็งของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผลลัพธ์ของการพัฒนาส่งเสริมซึ่งกันและกัน ได้ผลงานและมีความสุข 

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบ” ของตัวเองและเข้าใจผู้อื่นได้อย่างง่ายๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้ภาวะความเป็นผู้นำใน Style ของตัวเอง ในแต่ละแบบพัฒนาทีมงานให้มีผลงานและเกิดความสุขร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการโค้ชจุดแข็งและคุณค่า (Values & Strengths Coaching) ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างแนวทางพัฒนาทีมงานในแต่ละแบบ ที่เป็น Style ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของบุคคล 8 แบบ 
       สำรวจตัวเอง “คุณเป็นผู้นำแบบไหน!” 
       หลักการทำงานของสมอง 4 ส่วน (Brain Base Working)
       การจัดแบ่งบุคคลตามคุณค่า 8 แบบ 
       คุณสมบัติของผู้นำด้านคุณค่า 8 กลุ่ม 
       Workshop : การเรียนรู้และเข้าใจการเป็นผู้นำใน Style ตัวเอง 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 3 เก่ง
       การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การพัฒนาการจูงใจทีมงานในฐานะผู้นำ (Leadership Development)
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ
การพัฒนาทีมงานด้านคุณค่าให้เป็นจุดแข็ง (Values & Strengths Coaching)
       คำสำคัญของการโค้ชจุดแข็ง (Strengths Coaching)
       โค้ชที่ดีจะมุ่งไปที่จุดแข็ง
       บทสนทนาเริ่มต้นการโค้ชโดยอาศัยจุดแข็ง
       เบาะแส 5 ประการที่บ่งบอกถึงพรสวรรค์ (Talent)
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชจุดแข็งซึ่งกันและกัน
การพัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะด้านคุณค่า 8 แบบในฐานะผู้นำ
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       คุณลักษณะเด่นของบุคลากร 8 แบบ 
       ทักษะการพัฒนาทีมงานด้านคุณค่า (Values Coaching Skill)
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       Role Playing : การประยุกต์ใช้ทักษะกับการพัฒนาทีมงาน
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย   : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop  : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้นำ 8 แบบกับการพัฒนาด้านคุณค่าและจุดแข็ง)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้นำ 8 แบบกับการพัฒนาด้านคุณค่าและจุดแข็ง)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การโค้ชจุดแข็งการพัฒนาบุคคลภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • เนตรชนก แสงพลสา (สมาชิก)
    (1 ปีที่แล้ว )
    เข้าใจง่าย
  • Saowanee Samantreeporn (สมาชิก)
    (1 ปีที่แล้ว )
    นำเสนอดีค่ะ