หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ Growth Mindset สร้างผลงาน พัฒนาทีม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ Growth Mindset สร้างผลงาน พัฒนาทีม

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Within You) เป็นเรื่องที่สำคัญในทุกๆบทบาทเพราะ “ความเป็นผู้นำ (Leadership)....สร้างได้ ” โดยเฉพาะผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับองค์กรในยุคปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากผู้นำปรับตัวไม่ทัน ย่อมทำให้ไม่สามารถนำพาทีมงานให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายได้
การเรียนรู้และพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ช่วยทำให้บุคคลสามารถเติบโตเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองเชื่อและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพราะองค์ประกอบของกรอบความคิดมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนด “กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล”การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในฐานะผู้นำ ต้องตระหนักรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset และพัฒนาตัวเองจากความเป็นผู้นำแบบ Fixed Mindset ให้กลายเป็นผู้นำแบบ Growth Mindset อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ตัวเองในเรื่องกรอบความคิด (Mindset) สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้มี Growth Mindset ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง โดยมุ่งเน้นให้ตัวเองเป็นผู้นำแบบ Growth Mindset ในสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คุณลักษณะของการเป็นผู้นำแบบ Growth Mindset กับการทำงานสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีและนำไปพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำต่อไปได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองจาก Fixed ให้กลายเป็น Growth ด้วยตัวเอง จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาทีมงานให้มี Growth Mindset ร่วมกันไปด้วย

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การพัฒนา Growth Mindset ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
      อบรม สัมมนา แหล่งที่มาของกรอบความคิดของบุคคล
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง(Leadership Within You)
      อบรม สัมมนา ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางในฐานะผู้นำ
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำ 360 องศารอบทิศทาง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
คุณลักษณะของผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset Leader)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) พิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking) สู่วิธีที่แตกต่าง
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Psychology Leader)
      อบรม สัมมนา การโค้ช (Coaching) ดึงศักยภาพของทีมงาน
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
      อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาผู้นำ Growth Mindset
การพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำ Growth Mindset
      อบรม สัมมนา ผู้นำ Fixed Mindset V.S. ผู้นำ Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การเป็นหัวหน้างานที่มี Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา Workshop : ผู้นำ Growth Mindset กับการพัฒนาทีมงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร


 

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง