หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ในฐานะโค้ช - หลักสูตร 2 วัน
(Strategic Sales Director as a Coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ในฐานะโค้ช (Strategic Sales Director as a Coach)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนากรอบความคิดเกี่ยวกับ “การบริหารงานขายของตัวเอง” เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ดำเนินการให้ทีมงานปฏิบัติตามอย่างมีระบบ โดยใช้เป็นกรอบในการบริหาร การติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมงานและการโค้ชทีมงานด้วยกรอบความคิดนี้

 การพัฒนาทักษะการขายให้ครบถ้วนและเกิดความสอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า จะทำให้การดำเนินงานขายเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถทำให้พนักงานขายมีเทคนิคในการขายลูกค้าแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี

 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าอย่างแท้จริง แล้วปรับคุณลักษณะของตัวเองให้เข้ากันได้กับลูกค้าในการสื่อสาร และทำให้นักขายสามารถปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหารงานขายที่เข้าใจคุณลักษณะของพนักงานขาย ก็จะทำให้การบริหารงานขาย ดำเนินไปได้อย่างเข้าใจซึ่งกันและกันได้
 การสร้างเทคนิคการขายและการโค้ชงานขายด้วย Solution ช่วยกระตุ้นให้พนักงานขายมีความกระตือรือร้นในการไปดำเนินการขายได้ด้วยตัวเอง เพราะมีเทคนิคและแนวทางในการดำเนินงานขายได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการขายลูกค้าแต่ละประเภทโดยเข้าใจ คุณลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกันในรูปแบบต่างๆทำให้เข้าใจความเป็นตัวตนของลูกค้าเพิ่มขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พร้อมปฏิบัติการจริง (Role Playing) ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปโค้ชทีมงานได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างคัมภีร์บริหารงานขายของตัวเองขึ้นมา แล้วนำไปใช้ดำเนินการบริหารงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนา & โค้ชทีมงานด้วย Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การบริหารและพัฒนาทีมงานขายเชิงกลยุทธ์ 
 การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “การบริหารงานขายของตัวเอง”
      กระบวนการขายเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      แก่นสำคัญของทักษะการขายต่างๆ
      โมเดลที่สำคัญของการบริหารงานขาย
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
 การขายให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า (Selling Skill with DISC)
      การเรียนรู้และเข้าใจสมอง 4 ส่วน
      คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทางของ DISC
      การนำเสนอให้ตอบ CARES ของลูกค้า
      การใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
      Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ทักษะการขายกับลูกค้า
      Role Playing : การฝึกฝนและการปฏิบัติจริง
 การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development)
      การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sale Management System)
      การสอนงานขายทีมงานด้วยการโค้ช (Selling Coaching Skill)
      Workshop : สรุปหลักการที่คุณจะนำไปพัฒนาตัวเอง
 การพัฒนาทีมงานขายให้เป็น “นักขายที่ปรึกษา”
      ตารางดำเนินการขายของนักขายแต่ละประเภท
      ขั้นตอนดำเนินงานขายในฐานะที่ปรึกษา
      กระบวนการขายขั้นพื้นฐาน
      คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
      Workshop : การวางแผนการทำงานขายกับลูกค้าคาดหวัง
      กรณีศึกษา : ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์

DAY II : การพัฒนาทีมงานขายอย่างมืออาชีพ 
 ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ในฐานะโค้ช
      นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม (Build Rapport)
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการถามในรูปแบบต่างๆ
      ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      Role Playing : การฝึกโค้ชตามแนวทางของตัวเอง
 การสร้างเทคนิคการขายกับลูกค้าแบบต่างๆ
      เทคนิคการขายลูกค้าที่ภักดีกับคู่แข่งขัน
      เทคนิคการขายลูกค้าที่มีอิทธิพลสูง
      เทคนิคการขายสินค้าและบริการที่มูลค่าสูง
      เทคนิคการขายเข้าถึงธรรมชาติของลูกค้า
      เทคนิคการขายสร้างความแตกต่างให้ลูกค้า
      Role Playing : การฝึกดำเนินการขายด้วยเทคนิคต่างๆ
 การบริหารงานขายอย่างมีรูปแบบ (Solution Selling Coach)
      การโค้ชด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การโค้ชการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sale Management)
      การโค้ชการพิชิตเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
      การโค้ชการได้เปรียบทางการแข่งขัน
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยเครื่องมือการโค้ช (Solution Coaching)
 การสร้าง “คัมภีร์บริหารงานขาย” ของตัวเอง
      แก่นสำคัญของผู้บริหารงานขาย
      หลักพื้นฐานที่พนักงานขายต้องพัฒนา
      หลุมพรางทางความคิดของพนักงานขาย
      เทคนิคสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย
      Workshop : การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้าพนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม