หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ในฐานะโค้ช - หลักสูตร 2 วัน
(Strategic Sales Director as a Coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ในฐานะโค้ช (Strategic Sales Director as a Coach)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนากรอบความคิดเกี่ยวกับ “การบริหารงานขายของตัวเอง” เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ดำเนินการให้ทีมงานปฏิบัติตามอย่างมีระบบ โดยใช้เป็นกรอบในการบริหาร การติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมงานและการโค้ชทีมงานด้วยกรอบความคิดนี้

 การพัฒนาทักษะการขายให้ครบถ้วนและเกิดความสอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า จะทำให้การดำเนินงานขายเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถทำให้พนักงานขายมีเทคนิคในการขายลูกค้าแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี

 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าอย่างแท้จริง แล้วปรับคุณลักษณะของตัวเองให้เข้ากันได้กับลูกค้าในการสื่อสาร และทำให้นักขายสามารถปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหารงานขายที่เข้าใจคุณลักษณะของพนักงานขาย ก็จะทำให้การบริหารงานขาย ดำเนินไปได้อย่างเข้าใจซึ่งกันและกันได้
 การสร้างเทคนิคการขายและการโค้ชงานขายด้วย Solution ช่วยกระตุ้นให้พนักงานขายมีความกระตือรือร้นในการไปดำเนินการขายได้ด้วยตัวเอง เพราะมีเทคนิคและแนวทางในการดำเนินงานขายได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการขายลูกค้าแต่ละประเภทโดยเข้าใจ คุณลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกันในรูปแบบต่างๆทำให้เข้าใจความเป็นตัวตนของลูกค้าเพิ่มขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พร้อมปฏิบัติการจริง (Role Playing) ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปโค้ชทีมงานได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างคัมภีร์บริหารงานขายของตัวเองขึ้นมา แล้วนำไปใช้ดำเนินการบริหารงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนา & โค้ชทีมงานด้วย Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การบริหารและพัฒนาทีมงานขายเชิงกลยุทธ์ 
 การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “การบริหารงานขายของตัวเอง”
      กระบวนการขายเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      แก่นสำคัญของทักษะการขายต่างๆ
      โมเดลที่สำคัญของการบริหารงานขาย
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
 การขายให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า (Selling Skill with DISC)
      การเรียนรู้และเข้าใจสมอง 4 ส่วน
      คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทางของ DISC
      การนำเสนอให้ตอบ CARES ของลูกค้า
      การใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
      Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ทักษะการขายกับลูกค้า
      Role Playing : การฝึกฝนและการปฏิบัติจริง
 การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development)
      การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sale Management System)
      การสอนงานขายทีมงานด้วยการโค้ช (Selling Coaching Skill)
      Workshop : สรุปหลักการที่คุณจะนำไปพัฒนาตัวเอง
 การพัฒนาทีมงานขายให้เป็น “นักขายที่ปรึกษา”
      ตารางดำเนินการขายของนักขายแต่ละประเภท
      ขั้นตอนดำเนินงานขายในฐานะที่ปรึกษา
      กระบวนการขายขั้นพื้นฐาน
      คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
      Workshop : การวางแผนการทำงานขายกับลูกค้าคาดหวัง
      กรณีศึกษา : ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์

DAY II : การพัฒนาทีมงานขายอย่างมืออาชีพ 
 ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ในฐานะโค้ช
      นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม (Build Rapport)
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการถามในรูปแบบต่างๆ
      ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      Role Playing : การฝึกโค้ชตามแนวทางของตัวเอง
 การสร้างเทคนิคการขายกับลูกค้าแบบต่างๆ
      เทคนิคการขายลูกค้าที่ภักดีกับคู่แข่งขัน
      เทคนิคการขายลูกค้าที่มีอิทธิพลสูง
      เทคนิคการขายสินค้าและบริการที่มูลค่าสูง
      เทคนิคการขายเข้าถึงธรรมชาติของลูกค้า
      เทคนิคการขายสร้างความแตกต่างให้ลูกค้า
      Role Playing : การฝึกดำเนินการขายด้วยเทคนิคต่างๆ
 การบริหารงานขายอย่างมีรูปแบบ (Solution Selling Coach)
      การโค้ชด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การโค้ชการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sale Management)
      การโค้ชการพิชิตเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
      การโค้ชการได้เปรียบทางการแข่งขัน
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยเครื่องมือการโค้ช (Solution Coaching)
 การสร้าง “คัมภีร์บริหารงานขาย” ของตัวเอง
      แก่นสำคัญของผู้บริหารงานขาย
      หลักพื้นฐานที่พนักงานขายต้องพัฒนา
      หลุมพรางทางความคิดของพนักงานขาย
      เทคนิคสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย
      Workshop : การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้าพนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม