หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำยุคใหม่ (4.0) เริ่มต้นที่การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวเอง รู้จักผู้อื่นในแบบที่เขาเป็น แล้วปฏิบัติต่อเขาตามที่เป็นบุคลิกลักษณะของทีมงาน ก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน นำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
ผู้จัดการยุคใหม่ใช้การทำงานของสมอง (Brain Working) เพื่อเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองและพฤติกรรมของทีมงาน แล้วเลือกปฏิบัติตัวตามการทำงานของสมอง 4 ส่วน ทำให้สามารถสร้างผลงานร่วมกับทีมงานบรรลุเป้าหมายได้

การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ (4.0) มีทักษะที่ผู้จัดการต้องให้ความสำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองและทีมงาน


ผู้จัดการยุคใหม่ๆ (4.0) เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร” พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บริหารจัดการทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและจูงใจทีมงาน ให้สร้างผลลัพธ์บนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การสร้างผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานด้วยการโค้ช (Coaching for High Performance) เพื่อทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมาย (KPI) ของตัวเอง สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานให้ความสำคัญกับเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นกับการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง รู้จักทีมงาน และสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้จัดการยุคใหม่ (4.0) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที หลังการอบรม
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานและบริหารทีมงานด้วย Style ของตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ทีมงานและองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ชสร้างผลการปฏิบัติงาน (Coaching for High Performance) ได้ด้วยตัวเอง ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของเราและผู้อื่น
       สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเข้าใจผู้อื่น”
       การแบ่งคุณลักษณะด้วยสมอง 4 ส่วน
       การเข้าใจความต้องการของสมองมนุษย์ (Brain Need)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจซึ่งกันและกัน 
       กิจกรรม : ค้นหาคุณค่า (Value) ของตัวเอง
การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ (4.0) 
       เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการต้องรู้ 
       สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผู้จัดการ 
       ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ (4.0)
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
       Workshop : การพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้จัดการ 4.0
       กรณีศึกษา : ทักษะของการเป็นผู้จัดการยุคใหม่
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Change Leader)
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
       กรณีศึกษา : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย (Coaching for High Performance) 
       รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
       เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       Role Playing : การปฏิบัติการโค้ชสร้างผลงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการการพัฒนาตัวเองภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • Pan PTS (สมาชิก)
    (3 เดือนที่แล้ว )
    very good
  • นิกร สว่างโคตร (สมาชิก)
    (5 เดือนที่แล้ว )
    สามารถนำไปปรับใช้ กับพนักงานในองค์กรได้