หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักการและเหตุผล
ผู้นำยุคใหม่ (4.0) เริ่มต้นที่การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวเอง รู้จักผู้อื่นในแบบที่เขาเป็น แล้วปฏิบัติต่อเขาตามที่เป็นบุคลิกลักษณะของทีมงาน ก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน นำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
ผู้จัดการยุคใหม่ใช้การทำงานของสมอง (Brain Working) เพื่อเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองและพฤติกรรมของทีมงาน แล้วเลือกปฏิบัติตัวตามการทำงานของสมอง 4 ส่วน ทำให้สามารถสร้างผลงานร่วมกับทีมงานบรรลุเป้าหมายได้

การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ (4.0) มีทักษะที่ผู้จัดการต้องให้ความสำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองและทีมงาน


ผู้จัดการยุคใหม่ๆ (4.0) เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร” พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บริหารจัดการทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและจูงใจทีมงาน ให้สร้างผลลัพธ์บนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การสร้างผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานด้วยการโค้ช (Coaching for High Performance) เพื่อทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมาย (KPI) ของตัวเอง สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานให้ความสำคัญกับเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นกับการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง รู้จักทีมงาน และสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้จัดการยุคใหม่ (4.0) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที หลังการอบรม
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานและบริหารทีมงานด้วย Style ของตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ทีมงานและองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ชสร้างผลการปฏิบัติงาน (Coaching for High Performance) ได้ด้วยตัวเอง ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของเราและผู้อื่น
       สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเข้าใจผู้อื่น”
       การแบ่งคุณลักษณะด้วยสมอง 4 ส่วน
       การเข้าใจความต้องการของสมองมนุษย์ (Brain Need)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจซึ่งกันและกัน 
       กิจกรรม : ค้นหาคุณค่า (Value) ของตัวเอง
การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ (4.0) 
       เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการต้องรู้ 
       สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผู้จัดการ 
       ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ (4.0)
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
       Workshop : การพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้จัดการ 4.0
       กรณีศึกษา : ทักษะของการเป็นผู้จัดการยุคใหม่
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Change Leader)
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
       กรณีศึกษา : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย (Coaching for High Performance) 
       รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
       เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       Role Playing : การปฏิบัติการโค้ชสร้างผลงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง