คอร์สฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 สร้างทีมงานคุณภาพ

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 สร้างทีมงานคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้นำยุคใหม่ (4.0) เริ่มต้นที่การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวเอง รู้จักผู้อื่นในแบบที่เขาเป็น แล้วปฏิบัติต่อเขาตามที่เป็นบุคลิกลักษณะของทีมงาน ก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน นำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
 ผู้บริหารยุคใหม่ใช้การทำงานของสมอง (Brain Working) เพื่อเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองและพฤติกรรมของทีมงาน แล้วเลือกปฏิบัติตัวตามการทำงานของสมอง 4 ส่วน ทำให้สามารถสร้างผลงานร่วมกับทีมงานบรรลุเป้าหมายได้

 การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) มีทักษะที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองและทีมงาน

 ผู้บริหารยุคใหม่ๆ (4.0) เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร” พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บริหารจัดการทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและจูงใจทีมงานให้สร้างผลลัพธ์บนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 การสร้างผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานด้วยการโค้ช (Coaching for High Performance) เพื่อทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมาย (KPI) ของตัวเอง สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานให้ความสำคัญกับเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นกับการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง รู้จักทีมงาน และสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที หลังการอบรม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานและบริหารทีมงานด้วย Style ของตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ทีมงานและองค์กร
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ชสร้างผลการปฏิบัติงาน (Coaching for High Performance) ได้ด้วยตัวเอง ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของเราและผู้อื่น
       สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเข้าใจผู้อื่น”
       การแบ่งคุณลักษณะด้วยสมอง 4 ส่วน
       การเข้าใจความต้องการของสมองมนุษย์ (Brain Need)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจซึ่งกันและกัน
       กิจกรรม : ค้นหาคุณค่า (Value) ของตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0)
       เรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องรู้
       สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผู้บริหาร
       ทักษะสำคัญของผู้บริหารยุคใหม่ (4.0)
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
       Workshop : การพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้บริหาร 4.0
       กรณีศึกษา : ทักษะของการเป็นผู้บริหารยุคใหม่
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Change Leader)
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
       กรณีศึกษา : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย (Coaching for High Performance)
       รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
       เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       Role Playing : การปฏิบัติการโค้ชสร้างผลงาน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้บริหารสร้างทีมงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น