หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 สร้างทีมงานคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 สร้างทีมงานคุณภาพ

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้นำยุคใหม่ (4.0) เริ่มต้นที่การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวเอง รู้จักผู้อื่นในแบบที่เขาเป็น แล้วปฏิบัติต่อเขาตามที่เป็นบุคลิกลักษณะของทีมงาน ก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน นำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
 ผู้บริหารยุคใหม่ใช้การทำงานของสมอง (Brain Working) เพื่อเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองและพฤติกรรมของทีมงาน แล้วเลือกปฏิบัติตัวตามการทำงานของสมอง 4 ส่วน ทำให้สามารถสร้างผลงานร่วมกับทีมงานบรรลุเป้าหมายได้

 การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) มีทักษะที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองและทีมงาน

 ผู้บริหารยุคใหม่ๆ (4.0) เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร” พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บริหารจัดการทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและจูงใจทีมงานให้สร้างผลลัพธ์บนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 การสร้างผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานด้วยการโค้ช (Coaching for High Performance) เพื่อทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมาย (KPI) ของตัวเอง สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานให้ความสำคัญกับเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นกับการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง รู้จักทีมงาน และสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที หลังการอบรม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานและบริหารทีมงานด้วย Style ของตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ทีมงานและองค์กร
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ชสร้างผลการปฏิบัติงาน (Coaching for High Performance) ได้ด้วยตัวเอง ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของเราและผู้อื่น
       สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเข้าใจผู้อื่น”
       การแบ่งคุณลักษณะด้วยสมอง 4 ส่วน
       การเข้าใจความต้องการของสมองมนุษย์ (Brain Need)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจซึ่งกันและกัน
       กิจกรรม : ค้นหาคุณค่า (Value) ของตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0)
       เรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องรู้
       สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผู้บริหาร
       ทักษะสำคัญของผู้บริหารยุคใหม่ (4.0)
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
       Workshop : การพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้บริหาร 4.0
       กรณีศึกษา : ทักษะของการเป็นผู้บริหารยุคใหม่
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Change Leader)
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
       กรณีศึกษา : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย (Coaching for High Performance)
       รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
       เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       Role Playing : การปฏิบัติการโค้ชสร้างผลงาน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง