หลักสูตรฝึกอบรม พยาบาลสไตล์โค้ช - หลักสูตร 1 วัน

(Nurse as a coach)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / พยาบาลสไตล์โค้ช

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องทำงานกับความเสี่ยงของผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัย เป็นสำคัญ การทำงานประจำอย่างยาวนาน อาจทำให้พยาบาลส่วนใหญ่ใช้ทักษะการปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน การโค้ชจะช่วยให้พยาบาลและทีมงานปรับเปลี่ยนแนวคิด ตลอดจนวิธีการ ส่งผลให้ทีมงานทำงานอย่างมีความสุข เกิดผลการปฏิบัติงานและสัมพันธภาพที่ดีในทีมการพยาบาล

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการโค้ชและสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบทบาทโค้ชกับบทบาทอื่นๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชกับงานทางการพยาบาล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการโค้ช ในงานการพยาบาล 
ผู้นำการพยาบาลกับการโค้ช 
หลุมพรางทางความคิดของพยาบาล 
การโค้ชกับระบบพี่เลี้ยงของพยาบาล

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 
แบ่งกลุ่ม 
ฝึกการโค้ช

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

ดร.สุมลา พรหมมา
วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หลักการพยาบาลการปฐมพยาบาลการโค้ช

แสดงความคิดเห็น