หลักสูตรฝึกอบรม พยาบาลสไตล์โค้ช - หลักสูตร 1 วัน
(Nurse as a coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พยาบาลสไตล์โค้ช (Nurse as a coach)

ดร.สุมลา พรหมมา

(วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องทำงานกับความเสี่ยงของผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัย เป็นสำคัญ การทำงานประจำอย่างยาวนาน อาจทำให้พยาบาลส่วนใหญ่ใช้ทักษะการปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน การโค้ชจะช่วยให้พยาบาลและทีมงานปรับเปลี่ยนแนวคิด ตลอดจนวิธีการ ส่งผลให้ทีมงานทำงานอย่างมีความสุข เกิดผลการปฏิบัติงานและสัมพันธภาพที่ดีในทีมการพยาบาล

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการโค้ชและสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบทบาทโค้ชกับบทบาทอื่นๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชกับงานทางการพยาบาล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการโค้ช ในงานการพยาบาล 
ผู้นำการพยาบาลกับการโค้ช 
หลุมพรางทางความคิดของพยาบาล 
การโค้ชกับระบบพี่เลี้ยงของพยาบาล

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 
แบ่งกลุ่ม 
ฝึกการโค้ช

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม