หลักสูตรฝึกอบรม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562 - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562

อ. ชัญญชิตา ศรีชัย

(วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562 หรือ Personal Data Protection Act 2019 (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2564 ส่งผลให้ ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนยุคคลต้องบริหารจัดการ ดำเนินการพร้อมทำทุกอย่างให้สมบูรณ์เสร็จสิ้นตามพระราชบัญญัตินี้ หลักสูตรนี้จะเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้อบรมในการเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและองค์กรจะดำเนินการจัดการเรื่องนี้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการตราพระราชบัญญัตินี้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการของพระราชบัญญัติและสามารถนำไปปรับใช้ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องสอดคล้องตามบทบัญญัติ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปรับใช้และดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. วัตถุประสงค์และหลักการของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 หรือPersonal Data Protection Act, B.E.2019 ( PDPA)
2. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาสาระของ PDPA
3. แนวทางในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ( จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย เป็นต้น )
4. จะบริหารจัดการข้อมูล PDPA สำหรับนายจ้าง HR และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร
5. ประเด็นที่สำคัญในการเตรียมพร้อมเชิงรุก และจะบริหารจัดการจนเสร็จสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างไร ภาพรวมกระบวนการของ PDPA
6. ใครคือผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller),ผู้ดำเนินการข้อมูล (Data Processor) และผู้ปกป้องข้อมูล and (Data Protection officer) รวมถึงบทบาทความรับผิดขอบของแต่ละหน้าที่
7. ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ,ข้อมูลอ่อนไหว และแนวทางร้องขอความยินยอม
8. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ
9. บทลงโทษในการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10. บทสรุป

Methodology
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม กระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง, การแลกเปลี่ยนและการทำ Workshop เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม