หลักสูตรฝึกอบรม พลังกลุ่ม พลังทีม พลังความสุข - หลักสูตร 1 วัน

(Team Building)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / พลังกลุ่ม พลังทีม พลังความสุข

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ผลประกอบการของแต่ละองค์การจะประสบกับความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา ของกลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกัน การสร้างเสริมทีมงานด้วยพลังกลุ่มเป็นการยกระดับการทำงานของบุคลากรโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงกิจกรรม (Activity Based Learning) และสุนทรียสนทนา (Dialogue) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความเชื่อ และทัศนคติ เพื่อสร้างพฤติกรรมเชิงบวกในการร่วมพลังกันขับเคลื่อนองค์การให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการของกลุ่ม ทีมงาน ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกัน 
2. มีความเข้าใจบทบาทของตนเองในการทำงานเป็นกลุ่ม และมองเห็นภาพเชื่อมโยงของแต่ละกลุ่มในองค์กร 
3. มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่าง และรับมือกับข้อขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
4. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และมีความเอื้ออาทรต่อหมู่คณะ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. สมาธิเพื่อเพิ่มพลังกลุ่ม 
2. แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มและทีมงาน / ความแตกต่างของกลุ่มและทีมงาน 
3. กระบวนการสร้างพลังกลุ่ม 
4. รู้เขา รู้เรา เข้าใจซึ่งกันและกัน 
5. การสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพในองค์กร

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยาย / สุนทรียสนทนา (Dialogue) / การเรียนรู้เชิงกิจกรรม (Activity Based Learning) เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของการทำงานเป็นกลุ่ม ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคของการทำงานเป็นกลุ่ม ปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน รวมถึงการฝึกฝนทักษะสำคัญในการทำงานเป็นกลุ่มอย่างได้ผล

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
บุคลากรทุกระดับในองค์การ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Team Buildingพลังความสุขทีมงาน

แสดงความคิดเห็น