หลักสูตรฝึกอบรม พลังคนสร้างทีม พลังทีมสร้างผลงานเป็นหนึ่ง - หลักสูตร 1 วัน
(One Team One Goal Together)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พลังคนสร้างทีม พลังทีมสร้างผลงานเป็นหนึ่ง (One Team One Goal Together)

อ. แตงไทย

(ผู้ปลุกปั้นพลังทีม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบัน การทำงานเป็นทีม ทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กรทั้งเก่าและใหม่ ได้มีการรู้จักกันอย่างทั่วถึง ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและมีการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของคนในองค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ให้ถึงเป้าหมายและความสำเร็จได้
   ดังนั้น จึงได้จัดหลักสูตร “One Team One Goal Together” ขึ้น เพื่อเป็นการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ พัฒนาศักยภาพทางด้านความคิด ทักษะในการสื่อสาร การวางแผน รวมถึงพัฒนาการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จของส่วนงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ละลายอัตตา กลุ่มสัมพันธ์ ฐานเรียนรู้ โดยสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ระดมความคิด ร่วมกันวางแผนการทำงาน และการแบ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. Change ความคิดและทัศนคติ
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยน E-go เพื่อปรับ EQ : Open Mind-Happy-Positive energy in the wake
      อบรม สัมมนา พัฒนา Attitude “ทำได้” (If you do. I can do it.)
      อบรม สัมมนา พลังคนสร้างทีม พลังทีมสร้างผลงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม สร้างพลังทีม

2. Good Team : Trust – Respect – Everyone Leads- Care Rally Care - Credit- No Drama & Always Communicate-Teamwork 3. พัฒนาการเรียนรู้เพื่อทีมงาน 
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบของทีม ที่ประสบความสำเร็จ 
      อบรม สัมมนา Power Ranger Model/ Avenger Team Model 
      อบรม สัมมนา Power ทีม 5 ส.
      อบรม สัมมนา เทคนิคการทำงานด้วยใจรักองค์กร ทีมรุ่งโรจน์ : เปลี่ยนความคิดจาก Me เป็น We 
      อบรม สัมมนา Workshop เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ทีม 

4. Workshop ในอนาคตต้องการให้ส่วนงานของคุณ เป็นแบบไหน? 
5. กิจกรรม ขอโทษ ขออภัย ขอบคุณ (คำ 3 คำที่ไพเราะที่สุด)
6. บทสรุป One Team One Goal / ถาม-ตอบ


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
เป็นการอบรมในรูปแบบที่ดึงกิจกรรมเป็นตัวนำ เชื่อมโยงการทำงานในปัจจุบัน ทำให้ผู้เข้าอบรม สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ได้เอง และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยนำสื่อการสอนในรูปแบบ เพลงแสงสีเสียง ผสมผสานกันอย่างลงตัว

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม