หลักสูตรฝึกอบรม พลังรักสร้างนักทำงานประสานความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(The Love, The People & The Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พลังรักสร้างนักทำงานประสานความสำเร็จ (The Love, The People & The Success)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   “อย่าได้ถามว่าองค์การให้อะไรแก่คุณ แต่จงถามว่าคุณให้อะไรแก่องค์การบ้าง?” 
   เป็นคำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนองค์การ เมื่อบุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันอย่างธรรมชาติ จะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การได้อย่างรวดเร็ว 
   ความรัก คือ พลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ มีอยู่ในตัวของคนทุกคน และเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่และทำอย่างมีประโยชน์เพื่อความรัก “ที่ใดไร้ความรัก มักเกิดความวุ่นวาย” การเพิ่มพลังความรักให้เกิดขึ้นต่อบุคลากรและองค์กร จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมเดินทางสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างง่ายดาย ไร้ความบาดหมาง เพราะทำทุกอย่างด้วยความรัก

วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้สึกและทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
2. เกิดความเข้าใจ เห็นใจ ในความแตกต่างของกันและกัน
3. นำความรักเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย ขององค์การและบุคลากร
2. ทัศนคติที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
3. KUSA เครื่องมือที่ไม่เคยล้าสมัย
4. 4 Stars Model
5. 6 ทักษะส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
6. ความแตกต่างของระดับความรับผิดชอบในการทำงาน
7. ความสมดุลที่มอบให้ขององค์การและบุคลากร
8. Teamwork เพิ่มความสำเร็จ
9. วิธีเพิ่มพลังในการทำงาน
10. Cased Studies / Situation / Workshop

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม