หลักสูตรฝึกอบรม พลิกโฉม คนและองค์กรกับการก้าวสู่ยุค Digital HR - หลักสูตร 1 วัน
(Transform people & organization to Digital Era.)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พลิกโฉม คนและองค์กรกับการก้าวสู่ยุค Digital HR (Transform people & organization to Digital Era.)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในท่ามกลางกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ในยุคดิจิตอล ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งต่อองค์กรและแรงงานในยุคดิจิตอล ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไปอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายดายไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวัน ของคนยุคใหม่แต่ยังหมายถึงการทำงานด้วยทำให้คนรุ่นใหม่มีความคาดหวัง ต่อการใช้เทคโนโลยีในองค์กรที่ตนจะเข้าไปทำงานด้วยองค์กรจึงต้องหาวิธีการปรับตัว และปรับงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังไลฟ์สไตล์ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นนี้เพื่อให้สามารถดึงดูด และรักษาคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กร ในขณะที่องค์กรเอง จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และสร้างมิติใหม่ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้ก้าวทัน และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันมนยุคดิจิตอล ด้วยเช่นกันซึ่งที่จะต้องเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรอบรู้ นวัตกกรมทางความคิด และเทคโนโลยี่ดิจิตอล ให้เป็นหนึ่งเดียวกับการขับเคลื่อนธุรกิจและการทำงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคนในยุคดิจิตอล
เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของแรงงานในยุค Digital ที่มีผลต่อการบริหารจัดการคนลองค์กรอย่างไร
เพื่อนำความรู้และเทคนิคไปพัฒนาองค์กรและคนในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทใหม่

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Digital HR คืออะไร และมีหน้าตาอย่างไร ?
ทำไมต้อง Digital HR ? ความสำคัญ ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการคน และองค์กร
วิวัฒนากรของการบริหารคนและองค์กร ตั้งแต่ยุค HR 1.0 ถึง HR 3.0 และ การก้าวสู่ HR 4.0
ลักษณะแรงงานยุคดิจิตอลของไทยกับความต้องการ ไลฟ์สไตล์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เช่น
       การรับรู้ข่าวสาร
       เงื่อนไขการทำงานที่เปลี่ยนไป
       การตัดสินใจเลือกนายจ้าง
       ฯลฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรสู่การเป็น Digital Organization
       พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลในองค์กร
       ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี่ดิจิตอล
       สร้างสังคมคุณภาพและความร่วมมือภายในองค์กร
       พัฒนาพนักงานให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
       ร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี่ดิจิตอล
กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้ Digital Organization สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ
การพัฒนาสู่การเป็น Digital HR
       จุดเริ่มต้นของ Digital HR
       การปรับตัวเพื่อรองรับ Digital HR
       การพัฒนาระบบ Digital HRIS เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง Digital Organization และ Digital HR
       กรณีศึกษาการพัฒนาระบบ Digital HRIS
ผลิกโฉมหน้า HR Practices หรือ HR Products เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุค Digital HR
       โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
       Digital HR กับการสรรหาพนักงานที่เก่งและดี ที่ซ่อนอยู่ในโลกดิติตอลได้อย่างไร
       Digital HR กับการพัฒนาทักษะพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
       มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการได้อย่งไร
       Digital HR กับการรักษาและสร้างความร่วมมือภายในองค์กรได้อย่งไร
       Digital HR กับการสร้างความผูกพันของพนักงานภายในองค์กรได้อย่งไร
เทคนิคการพัฒนาทีม พัฒนาบุคลากร และองค์กรในการก้าวสู่ยุค Digital HR
ปัญหาและอุปสรรคในการไปสู่ Digital HR และการกำหนดแผนการปฏิบัติ (Tactical Plan)

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
การเตรียมตัวสู่การเป็น Digital Organization และ Digital HR การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ธุรกิจ และการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนางาน HR เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุคดิติตอล


แนวทางการฝึกอบรม

การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม
Case Study และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม