หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาและการทำงาน ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ และ A3 Thinking - หลักสูตร 2 วัน
(Effective Working with A3 & Six Hat Thinking Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาและการทำงาน ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ และ A3 Thinking (Effective Working with A3 & Six Hat Thinking Technique)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลได้ทุกระดับเช่น เกิดความล่าช้าในการผลิต การส่งมอบ ไปจนถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปัญหานั้นๆ ซึ่งบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เหล่านี้ล้วนต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะการคิดเป็นอย่างมาก ซึ่งการคิดมีหลายประเภท ดังนั้นการใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการทำงานต้องใช้ทักษะการคิดหลายๆ รูปแบบมาบูรณการอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นไม่เพียงแต่เฉพาะระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการเท่านั้น แต่พนักงานทุกระดับสามารถฝึกฝนและนำไปประยุกต์ใช้ กับแต่ระดับของปัญหาที่แต่ละคนต้องเผชิญได้ ซึ่งผลลัพธ์จากการใช้ทักษะอย่างเป็นกระบวนการจะช่วยให้องค์กร มีศักยภาพทางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น 
พนักงานในระดับปฏิบัติการมักจะมองว่าการแก้ปัญหาหรือการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาส มักจะเป็นหน้าที่ของระดับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเท่านั้น เพราะคิดว่าตัวเองมีหน้าที่เพียงทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่านิยมหรือความคิดเช่นนี้จะทำให้พนักงานเหล่านั้นไม่เกิดการพัฒนาทักษะด้านความคิด ในการจัดการกับปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งยิ่งมีโอกาสเผชิญปัญหาในขนาดที่ใหญ่มากขึ้นด้วยเช่นกัน 
สมองของแต่ละคนมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากสมองสัมพันธ์กับจิดใต้สำนึก ซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลของแต่ละคนมาตั้งแต่อดีต จนกลายเป็น ความเชื่อ ค่านิยม(Value) ประสบการณ์ของคนๆนั้นทำให้เกิดเป็น Mindset(กรอบความคิด) ที่ใช้ในการคิด การตัดสินใจแล้วแสดงออกทางพฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น พนักงานคนหนึ่งเป็นคนที่ยึดถือในความรอบคอบ ความถูกต้อง การทำงานแบบมีลำดับขั้นตอน ทำให้พนักงานคนนี้ใช้สมองส่วนหน้า-ซ้าย (Form)ในการทำงานเป็นหลัก เมื่อเขาได้รับมอบหมายงานที่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม และมีเวลาในการทำงานค่อนข้างน้อย ซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อการใช้กระบวนการคิดที่เป็นจุดเด่นของเขา(หน้า-ซ้าย) การตระหนักรู้ตัวเองจะทำให้เขาปรับเปลี่ยนมาใช้สมองส่วนหน้า-ขวาซึ่งเป็นส่วนของการคิดเชิงสร้างสรรค์และไม่ยึดติดกับกรอบใดกรอบหนึ่งมากเกินไป จะช่วยให้พนักงานคนนี้ สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่เกิดความรู้สึกขัดแย้งภายใน 
การคิดแบบหมวก 6ใบซึ่งถูกคิดค้นโดยผู้ที่ถือเป็นปรมาจารย์ด้านการคิด คือ Mr. Edward de Bono ถือเป็นเครื่องมือที่มีความโดดเด่น เพราะทำให้ผู้นำไปใช้ได้เห็นมุมมองของเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ได้หลายมิติ ช่วยลดกระบวนการคิดแบบBiasของตัวเอง และหันไปเพิ่มมองในมุมอื่นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เราไม่รีบด่วนจัดสินใจจากมุมมองเพียงหนึ่งหรือสองด้าน รวมทั้งยังช่วยเพิ่มการทำงานเป็นทีม ลดข้อขัดแย้งจากการเลือกสวมหมวกใบเดียวกันในการมองเหตุการณ์ 
การประยุกต์ใช้หมวก 6ใบกับการคิดประเภทต่างๆ ทำให้เกิดเป็นกระบวนการคิดอย่างบูรณการซึ่งสามารถนำไปใช้กับการทำงานได้หลายลักษณะเช่น การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน , การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอหรือเพื่อตัดสินใจ หรือการพัฒนาการทำงานที่อาจจะดีอยู่แล้วในปัจจุบันให้ดีมากยิ่งขึ้นได้ 
การทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ของกระบวนการคิดด้วย A3 Report ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน ใช้ต้นทุนน้อย แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ใน A3 Reportนี้จะแสดงถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่กระชับและเข้าใจง่าย แสดงถึงสถานะปัจจุบันของปัญหาหรือเหตุการณ์ สาเหตุที่เกิด แนวทางแก้ไขและการติดตามผ่านกระดาษขนาดA3อันทรงประสิทธิภาพเพียงแผ่นเดียว ซึ่งบางครั้งกระดาษแผ่นนี้อาจแสดงถึงความครบถ้วนมากกว่าการทำรายงาน Report เป็นเล่มด้วยกระดาษหลายแผ่นอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการฝึกพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน จะช่วยย่นทั้งระยะเวลา และงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเองและมองเห็นศักยภาพที่มีรวมถึงหลุมพรางต่างๆ ในอดีตที่ทำให้ยังดึงศักยภาพมาใช้ได้ตามที่ตั้งใจ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นรูปแบบการคิดของตัวเองที่มาจากการทำงานของสมอง และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง, หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับงานหรือปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
พัฒนาทักษะต่างๆ ที่สำคัญที่ใช้ในการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อจัดการกับปัญหา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day 1 : Thinking Skill Development
 PART 1 : สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดและการทำงานของสมอง
       คุณคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆ 
       ความหมายของการคิด 
       องค์ประกอบของสมองที่ทำให้เกิดการคิด (Whole Brain Function) 
       รูปแบบการคิดเพื่อตอบสนองต่อการทำงานแต่ละประเภท 
       Workshop : รู้จักสมองและกระบวนการคิดของตัวเองจากเล่าเรื่องในรูปภาพ


 PART 2 : สร้างทักษะการคิดแบบครบเครื่องของตัวเอง
       การคิดแก้ปัญหา ( Problem Thinking ) 
       การคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytical Thinking ) 
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ ( Creativity Thinking ) 
       การคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking ) 
       การคิดเชิงระบบ ( Systematic Thinking ) 
       Workshop : กระประยุกต์ใช้ทักษะการคิดกับกิจกรรม


 PART 3 : สร้างเทคนิคการคิดและการตัดสินใจแบบหมวก 6 ใบ
       หมวกสีแดง.. การใช้ความรู้สึก สัญชาติญาณ ->เหตุการณ์หรือปัญหา 
       หมวกสีดำ.. การคิดเชิงระวัง ->การคิดแก้ปัญหา
       หมวกสีขาว.. การใช้ข้อมูล ->การคิดเชิงวิเคราะห์
       หมวกสีเขียว.. การคิดนอกกรอบ ->คิดสร้างสรรค์ ->การคิดสร้างสรรค์ 
       หมวกสีเหลือง.. การคาดการณ์ที่เป็นเชิงบวก -> การคิดกลยุทธ์ 
       หมวกสีฟ้า.. การควบคุม การบริหารกระบวนการคิด การคิดเชิงระบบ 
       กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้การคิดแบบหมวก 6ใบกับเหตุการณ์

 PART 4 : เอาชนะหลุมพรางสร้างมุมมองใหม่ต่อปัญหา
       คุณรู้สึกอย่างไรกับปัญหา 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
       เทคนิคเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       กิจกรรมย่อย : สร้างกระบวนการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง 
       สาเหตุของการไม่กล้าตัดสินใจ
       องค์ประกอบของการกล้าตัดสินใจ
       พัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : สร้างกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจกับเหตุการณ์ 

Day 2 : Thinking Applied with A3 Report
 PART 1 : ทำความรู้จักกับ A3 Thinking & Report
       A3 Report คืออะไร
       การประยุกต์กระบวนการคิดแบบหมวก6ใบกับหลัก P-D-C-A เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 PART 2 : ประยุกต์ใช้การคิดด้วยหมวก6ใบกับสถานการณ์จริงด้วย A3 Report
       A3 Thinking & Report เพื่อการแก้ปัญหา 
       Workshop : ประยุกต์ใช้การคิดกับ A3 Report เพื่อแก้ปัญหา 
       A3 Thinking & Report เพื่อการนำเสนอ 
       Workshop : ประยุกต์ใช้การคิดกับ A3 Report เพื่อการนำเสนอ
       A3 Thinking & Report เพื่อการพัฒนากระบวนการทำงาน 
       Workshop : ประยุกต์ใช้การคิดกับ A3 Report เพื่อพัฒนากะบวนการทำงาน

ผู้ตัวอย่าง Workshop / กรณีศึกษาแนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ระดับผู้จัดการ
หัวหน้างานทุกระดับ 
พนักงานทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม