หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้วยหลัก 3G และเทคนิค 5Why - หลักสูตร 1 วัน
(Developed Analysis Thinking with 3G & 5 Whys)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้วยหลัก 3G และเทคนิค 5Why (Developed Analysis Thinking with 3G & 5 Whys)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 ในสภาวะการทำงานทั่วไปพนักงานย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าจะได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้อีก โดยอาจจะมาจากปัจจัยภายในเองเช่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวคน(จำนวนคนไม่พอ คนขาดทักษะ คนขาดประสบการณ์ วินัยของคน) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร/เครื่องมือ(สภาพชำรุด ใช้งานผิดประเภท ใช้งานมานาน ขาดการบำรุงรักษา) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ การบริหารจัดการ หรือเกี่ยวกับงบประมาณเป็นต้น ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยทรัพยากร(6M)ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในมักจะอยู่ใน 6 ปัจจัยดังกล่าว(M:Man M:Material M:Machine M:Method M:Moral และ M:Money) จะช่วยให้วิเคราะห์และระบุถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น
 กระบวนการคิดอย่างเป็นรูปแบบ(Logic)ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน ทักษะการคิดสำคัญที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหา ได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดแบบองค์รวม(เชิงระบบ) การคิดเชิงกลยุทธ์ และการคิดแลตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นกระบวนการคิดอย่างครบถ้วนที่พนักงานทุกระดับจำเป็นต้องเข้าใจในหลักการและทำการฝึกฝนรวมถึงฝึกนำไปใช้อย่างเป็นประจำเพื่อให้เกิดความเคยชินในการคิดและการทำงานอย่างเป็นLogic
 เครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดการปัญหามีอยู่มากมายในปัจจุบัน หลัก 5G (3G + 2G) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการจัดการปัญหาก่อนที่จะใช้เครื่องมือ เนื่องจากหลัก5G คือการเข้าไปเผชิญปัญหาและค้นหาสาเหตุรวมถึงปัจจัยต่างๆจากสถานที่จริงและสถานการณ์จริง !!! ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากบางครั้ง ประสบการณ์ของตนเองและการรับฟังข้อมูลจากผู้อื่นอาจทำให้เห็นเพียงบางด้านบางมุมของปัญหาเท่านั้น เนื่องจากแต่ละคนอาจมีความรู้ ประสบการณ์แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบงานดังกล่าวควรจะเข้าไปเผชิญกับสถานที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยตัวเอง
 หลักการ 5G มีองค์ประกอบสองส่วนได้แก่ 3G(จริง) & 2G …. ซึ่ง3Gในที่นี้หมายถึง การค้นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นสามส่วนได้แก่ GENBA(สถานที่จริง) GENBUTSU(ของจริง) GENJITSU(สถานการณ์จริง) เพื่อนำมาวิเคราะห์และค้นหาแนวทางจัดการปัญหาโดยอ้างอิงกับ2G ได้แก่ GENRI(หลักการและทฤษฎี)  GENSOKU(ระเบียบปฏิบัติ)  เพื่อให้สิ่งที่วิเคราะห์ได้ และแนวทางจัดการปัญหามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าการใช้แต่เพียงประสบการณ์และความเชื่อเดิมในการจัดการ
 การค้นหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริงกับสถานการณ์ต่างๆด้วย คำถาม”ทำไม(Why)” เพื่อรับฟังเรื่องราว ความเป็นจริงหรือข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แต่เพียงประสบการณ์เดิมในการสรุปประเด็น ซึ่งการใช้คำถาม”ทำไม” เพียง 5ครั้ง(หรืออาจจะน้อยกว่า) ก็เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ถามได้ข้อมูลที่สำคัญดังกล่าว หากใช้คำถามและรับฟังคำตอบด้วยกรอบความคิดที่ดี ไม่มุ่งเน้นการจับผิดหรือกล่าวโทษความผิดพลาดที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว
 ผังสาเหตุและผล(Cause & Effect Diagram) และเครื่องมือ PDCA คืออีกส่วนของเครื่องมือที่จะช่วยค้นหาแนวทางจัดการปัญหาอย่างมีแบบแผนและสามารถนำเสนอรายงานผู้อื่นได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่
 พัฒนาทักษะต่างๆที่สำคัญที่ใช้ในการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อจัดการกับปัญหา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมองเห็นถึงความสำคัญของการลงพื้นที่จริงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นและการให้ความสำคัญที่หลักทฤษฎีกับระเบียบการปฏิบัติมากขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆที่ได้เรียนรู้กับสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่ได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนากรอบความคิดที่ดีของการใช้คำถามและการฟังด้วยเทคนิค5 Why อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์
       ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์
       สถานการณ์คิดเชิงวิเคราะห์ (พอสังเขป)
       การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       Workshop : กำหนดแนวทางการใช้การคิดเชิงวิเคราะห์
 การให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงตามหลัก 3 G
       3G (Genba Genbutsu Genjitsu ) คืออะไรและสำคัญอย่างไร
       การใช้หลัก 3G V.S. การใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์
       อุปสรรคของการค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อวิเคราะห์ในการทำงาน
       หลุมพรางทางความคิด(MINDSET)ที่สกัดกั้นการใช้ข้อเท็จจริงต่างๆด้วย3G
       เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       ประโยชน์ที่จะได้รับหากใช้หลัก3G ในการทำงาน
       Workshop : สร้างแนวทางเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 ครบถ้วนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ( Systematic Thinking)
       ความหมายของการคิด
       องค์ประกอบของการคิด
       การคิดเชิงวิเคราะห์
       การคิดเชิงกลยุทธ์
       การคิดแก้ปัญหา
       การคิดเชิงสร้างสรรค์
       ลักษณะของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดี
       แหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้
       Workshop: สร้างกระบวนการคิดต่างๆกับปัญหาในการทำงานจริงของท่าน
 การจัดการปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆของนักคิด
       การมองภาพสถานการณ์ต่างๆแบบองค์รวม
       การใช้หลัก 5G
            - GENBA ; การเข้าไปตรวจสอบที่สถานที่และสภาพแวดล้อมจริง
            - GENBUTSU ; การตรวจสอบที่งานปัญหา(ชิ้นงาน)จริง
            - GENJITSU ; การค้นหาสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
            - GENRI ; การใช้หลักการ ทฤษฎีจริงมาประกอบ
            - GENSOKU ; การใช้กฎ ระเบียบบังคับมาประกอบ
            - หลักการที่เป็นแก่นสำคัญของการใช้5G เพื่อจัดการปัญหา
       การใช้คำถาม 5 Whys เพื่อค้นหาสาเหตุเชิงลึก
       สร้างกรอบความคิดของการเป็นนักฟังที่ดีเพื่อคำถามที่มีประสิทธิผล
       พัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง
       Workshop :  ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆเพื่อจัดการปัญหา
 การบ้าน: การนำเทคนิคต่างๆไปปฏิบัติใช้และการถ่ายทอดให้ทีมงาน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ
 หัวหน้างานทุกระดับ
 Line Leader
 Staff 
 พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม