หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการใช้เครื่องมือการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching tools)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการใช้เครื่องมือการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง (Coaching tools)

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการใช้เครื่องมือการโค้ชให้เกิดความเชี่ยวชาญ จะทำให้ผู้บริหารสนุกกับกระบวนการโค้ชของตัวเองมากขึ้น เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้ ทำให้สามารถดำเนินการโค้ชกับสถานการณ์จริงของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชให้ครบถ้วนตาม “องค์ประกอบสำคัญของการโค้ช” 

การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยเครื่องมือประกอบการโค้ช ทำให้เกิดการเรียนรู้การโค้ชได้อย่างลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้เครื่องมือการโค้ชได้สอดคล้องกับโค้ชชี่และความต้องการของโค้ชชี่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น สามารถดำเนินการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 

เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช ให้สอดคล้องกับหัวข้อและสภาวะของโค้ชชี่ได้อย่างชัดเจน ก็จะทำให้การโค้ชในแต่ละกรณีตอบความต้องการของโค้ชชี่อย่างแท้จริง การพัฒนาการใช้เครื่องมือของตัวเองให้เชี่ยวชาญ ย่อมทำให้กระบวนการโค้ชครอบคลุมความช่วยเหลือโค้ชชี่เพิ่มมากขึ้น 


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ชและเทคนิคการโค้ชของตัวเองเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปดำเนินการโค้ชได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการโค้ชของตัวเองในการฝึกฝนการใช้เครื่องมือการโค้ชใน Class ได้อย่างเชี่ยวชาญ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือไปดำเนินการประกอบในกระบวนการโค้ชของตัวเองได้อย่างมั่นใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการปฏิบัติการโค้ชจริง สร้างการเรียนรู้และเพิ่มความมั่นใจ
เพื่อให้ผู้เรียนนำเครื่องมือของสถาบันได้ดำเนินการโค้ชได้ทันที

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ในโปรแกรมนี้
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ชใน Style ตัวเอง 
เทคนิคการใช้ “เครื่องมือประกอบการโค้ชในรูปแบบต่าง ๆ” 
แนวทางการดำเนินการโค้ชด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับตัวเอง 
เครื่องมือการโค้ชของสถาบัน ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้เลย 
คู่มือ (Workbook) กระบวนการโค้ชใน Style ของตัวเอง 
การสร้างกระบวนการโค้ชในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง 
แนวความคิดที่สามารถนำไปสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเองต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ชที่ดี
       หลักการสร้างกรอบความคิดการเป็นโค้ช
       เครื่องมือสร้างกรอบความคิด (Mindset) ด้วยตัวเอง
       กิจกรรม : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ช
การเรียนรู้ความแตกต่างของบทบาทต่าง ๆ
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลของการฟัง
       ความเหมือนและความแตกต่างของบทบาทต่าง ๆ
       กิจกรรม : การฟังด้วยบทบาทต่าง ๆ
       กิจกรรม : การพูดคุยด้วยบทบาทต่าง ๆ
การเรียนรู้ทักษะการโค้ชต่าง ๆ
       กิจกรรม : การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
       กรณีศึกษา : การฝึกฝนทักษะการฟัง (Listening)
       กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะการใช้คำถาม (Questioning) 
       Role Playing : การดำเนินการโค้ชด้วยทักษะต่าง ๆ
การสร้างกระบวนการโค้ชของตัวเอง
       กระบวนการโค้ชเบื้องต้นด้วย GROW Model
       Workbook : การใช้กระบวนการโค้ชด้วยคู่มือการโค้ช
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การถอดบทเรียน (Unpack) กระบวนการโค้ชด้วยเครื่องมือ
       หลักการและกระบวนการถอดบทเรียน (Unpack) การโค้ช
       Role Playing : Master Coach ดำเนินการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
       กิจกรรม : ถอดบทเรียน (Unpack) การเรียนรู้
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติการจริง


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง (Active Learning) 
การใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การเรียนรู้และฝึกฝนผ่านเครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) 
Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชกับสถานการณ์จริงด้วยตัวเอง 
การเรียนรู้ผ่าน “การปฏิบัติการโค้ชจริงโดย Master Coach (VDO สด)” 
การถอดบทเรียน (Unpack) การโค้ชร่วมกัน 
การสร้างแนวความคิดในการสร้างเครื่องมือการโค้ชด้วยตัวเอง 
การให้คำปรึกษาและการโค้ช (Coach the Coaches)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม